Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 49913-2022

28/01/2022    S20

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja

2022/S 020-049913

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za financiranje razgradnje NEK
Nacionalni registracijski broj: 22388237533
Poštanska adresa: Heinzelova 70a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Danko Kralik
E-pošta: danko.kralik@fond-nek.hr
Telefon: +385 13090700
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fond-nek.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

IZRADA DOKUMENTACIJE I PROVEDBA AKTIVNOSTI ZA ISHOĐENJE DOZVOLA ZA IZGRADNJU CENTRA ZA ZBRINJAVANJE RADIOAKTIVNOG OTPADA

Referentni broj: 01/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

Osnovna svrha predviđenih istraživanja je stjecanje potpunog i preciznog uvida u geološki sastav i građu terena prostora lokacije predviđene za izgradnju Centra. Istraživanja će omogućiti vrednovanje i karakterizaciju predmetne lokacije za smještaj Centra, zatim projektiranje građevina/postrojenja za skladištenje radioaktivnog otpada i potrebnih infrastrukturnih objekata te dati sve podatke potrebne za izradu studije utjecaja na okoliš i provedbu procjene utjecaja zahvata na okoliš

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 19
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 020-047363

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: 3-2/21-2-3/1
Grupa br.: 1
V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
25/01/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Geotehnički studio d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 65389569788
Poštanska adresa: Nikole Pavića 11
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10 090
Država: Hrvatska
E-pošta: info@geotehnicki-studio.hr
Telefon: +385 13879141
Telefaks: +385 13879073
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: GEODETSKI FAKULTET
Nacionalni registracijski broj: 43594593297
Poštanska adresa: Kačićeva 26
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Telefon: +385 914639227
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Nacionalni registracijski broj: 99534693762
Poštanska adresa: Pierottijeva 6
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10002
Država: Hrvatska
E-pošta: ines.strok@rgn.hr
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 2 942 420.00 HRK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/01/2022

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

ne

VII.1.4)Opis nabave:

DODATAK UGOVORAUrbroj: 3-2/21-2-3/33

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 19
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 3 328 420.00 HRK
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Geotehnički studio d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 65389569788
Poštanska adresa: Nikole Pavića 11
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10 090
Država: Hrvatska
E-pošta: info@geotehnicki-studio.hr
Telefon: +385 13879141
Telefaks: +385 13879073
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: GEODETSKI FAKULTET
Nacionalni registracijski broj: 43594593297
Poštanska adresa: Kačićeva 26
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Telefon: +385 914639227
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Nacionalni registracijski broj: 99534693762
Poštanska adresa: Pierottijeva 6
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10002
Država: Hrvatska
E-pošta: ines.strok@rgn.hr
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

povećanje površine

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

povećanje površine

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 2 942 420.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 3 328 420.00 HRK