TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 50990-2023

25/01/2023    S18

Danmark-København: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2023/S 018-050990

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Eksport & Investeringsfond
CVR-nummer: 43478206
Postadresse: Lautrupsgade 11
By: København Ø
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Høgsmose
E-mail: cho@VF.DK
Telefon: +45 23313055
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b4ec66cc-a8f9-4981-8f75-56016868260c/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b4ec66cc-a8f9-4981-8f75-56016868260c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b4ec66cc-a8f9-4981-8f75-56016868260c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b4ec66cc-a8f9-4981-8f75-56016868260c/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af revisionsaftale

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Danmarks Eksport- og Investeringsfond ønsker en aftale, som dækker revision af årsrapporterne eller lign. for 2023-2026 for de i udbudsbetingelserne nævnte ordninger og enheder, jf. afsnit II.2.4).

Revisionen omfatter løbende revision, statusrevision og koordinering med Rigsrevisionen. Den vindende revisor skal viderebringe relevant regnskabsmæssig lovgivning samt opdateringer heraf til Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79212000 Revisionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Danmarks Eksport- og Investeringsfond ønsker en aftale, som dækker revision af årsrapporterne eller lign. for 2023-2026 for:

• Danmarks Eksport og Investeringsfond (CVR: 43478206)

• EKF Danmarks Eksportkredit (CVR: 30763777)

• Danmarks Erhvervsfond

• Likviditetskautioner til små og mellemstore virksomheder

• Likviditetskautioner til store virksomheder

• Statslig ramme til private kreditforsikringsselskaber

• Grøn projekt- og markedsmodningsfacilitet

• Garantiordning til aktører på el- og gasmarkedet

• Dansk Landbrugskapital K/S (CVR: 38389424)

• Dansk Vækstkapital K/S (CVR: 33768532)

• Dansk Vækstkapital Komplementar ApS (CVR: 33765282)

• Dansk Vækstkapital II K/S (CVR: 37264288)

• Dansk Vækstkapital II Komplementar ApS (CVR: 37259438)

• Dansk Vækstkapital III K/S (CVR: 41458380)

• DenmarkBridge (CVR: 37745626)

• Innovation Investment K/S (CVR: 39000237)

• Project Sprout K/S (CVR: 39478080)

• Vækstfonden Growth K/S (CVR: 40628665)

• DVK II HoldCo I ApS (CVR: 40608982)

• DVK III HoldCo I ApS (CVR: 41233494)

• Innovation Investment II K/S (CVR: 41971487)

• DVK III Feeder K/S (CVR: 41625902)

De enkelte ordninger og enheder er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen indeholder en option for forlængelse på 3 gange 12 måneder, jf. Aftalens punkt 9.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder derudover en option på forlængelse af kontraktens varighed i overensstemmelse med udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.7).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ad II.1.6) Ordregiver har valgt ikke at opdele i særskilte aftaler, da ydelsen af markedsmæssige- og økonomiske hensyn kun giver mening at udbyde som en helhed.

Ad II.1.5) Kontraktens værdi er oplyst på baggrund af Ordregiver skøn over forventet omkostningsniveau på tidspunktet for offentliggørelse af udbuddet. Dette skøn over værdien af Aftalen er behæftet med en vis usikkerhed.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen mindstekrav til økonoisk og finansiel kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er ingen mindstekrav til økonoisk og finansiel kapacitet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal i ESPD, del IV, litra C, opliste, jf. mindstekravet nedenfor, maksimalt 5 relevante

referencer fra kontrakter af tilsvarende eller sammenlignelig art med angivelse af følgende for hver

reference:

— Opgavens art,

— Kundens navn,

— Årlig kontraktsum,

— Aftaleperiode.

Opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD del IV.C kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder. Referencelisten må ikke overstige de 5 mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 5, når de lægges sammen. Skulle ansøgningen alligevel inkludere mere end 5 referencer, vil Ordregiver inddrage de 5 seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav til egnetheden, at tilbudsgivers referencer demonstrerer, at:

- tilbudsgiver kan dokumentere erfaring med revision af mindst to kreditinstitutter uden for SIFI - Systemically Important Financial Institution

- tilbudsgiver kan dokumentere erfaring med revision af SOV virksomheder eller andre offentligevirksomheder

- tilbudsgiver har mindst 5 statsautoriserede revisorer, der er certificeret af Finanstilsynet, ansat.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/02/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/02/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Såfremt man ønsker at afgive tilbud i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD gennem Ethics, jf. pkt. I.3.

Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.C,IV.B, IV.C og V.

— I del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende)

— I del II.C: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet. I del II.D: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter, I del III: Tilbudsgiver skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4.

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave.

Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD.

Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger

ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den

økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante

oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPD del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis ansøger/tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4. Ansøger skal afgive oplysninger herom i ESPD'et.

Tilbuddet skal afgives elektronisk på Ethics, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. I.3)

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2023