Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 52915-2023

27/01/2023    S20

Hrvatska-Zagreb: Usluge preseljenja

2023/S 020-052915

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Nacionalni registracijski broj: 22910368449
Poštanska adresa: Ivana Lučića 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10002
Država: Hrvatska
E-pošta: dubravka.klismanic@fsb.hr
Telefon: +385 16168196
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.fsb.unizg.hr/
Adresa profila kupca: https://www.fsb.unizg.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/applicatifcurrrefeon/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0003416
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga preseljenja za potrebe cjelovite obnove istočne, sjeverne i južne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Referentni broj: NVV01/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
98392000 Usluge preseljenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluga preseljenja za potrebe cjelovite obnove istočne, sjeverne i južne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Zagreb

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 669 139.56 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluga preseljenja za potrebe obnove istočne i zgrade fakulteta

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
98392000 Usluge preseljenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Istočna zgrada fakulteta i odabrane lokacije

II.2.4)Opis nabave:

Usluga preseljenja za potrebe cjelovite obnove istočne zgrade fakulteta

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo nominiranih stručnjaka / Ponder: 40% 40 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 60% 60 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 106 178.25 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Cjelovita obnova Istočne zgrade FSB“, ukupna vrijednost projekta 4.205.899,95 EUR, referentni broj Ugovora FSEU.2021.MZO.050

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluga preseljenja za potrebe obnove sjeverne zgrade fakulteta

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
98392000 Usluge preseljenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sjeverna zgrada fakulteta i odabrane lokacije

II.2.4)Opis nabave:

Usluga preseljenja za potrebe cjelovite obnove sjeverne zgrade fakulteta

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo nominiranih stručnjaka / Ponder: 40% 40 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 60% 60 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 339 770.39 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

- „Cjelovita obnova Sjeverne zgrade FSB“, ukupna vrijednost projekta 11.561.124,02 EUR, referentni broj Ugovora FSEU.2021.MZO.051“

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluga preseljenja za potrebe obnove južne zgrade fakulteta

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
98392000 Usluge preseljenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Južna zgrada fakulteta i odabrane lokacije

II.2.4)Opis nabave:

Usluga preseljenja za potrebe cjelovite obnove južne zgrade fakulteta

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo nominiranih stručnjaka / Ponder: 40% 40 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 60% 60 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 223 190.92 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

- „Cjelovita obnova Južne zgrade FSB“, ukupna vrijednost projekta 10.047.165,53 EUR, referentni broj Ugovora FSEU.2021.MZO.052“

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/02/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/02/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Ivana Lučića 5, južna zgrada, Mala vijećnica I. kat

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

? objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

? objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

? objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

? otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

? primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/01/2023