Tjenesteydelser - 53888-2020

04/02/2020    S24

Danmark-Glostrup: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2020/S 024-053888

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Craig Till Reumert
E-mail: crtre@fvst.dk
Telefon: +45 72276665
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322057
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=262026&B=FVST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=262026&B=FVST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvikling af klimavenlige kostråd og lancering samt forbrugerkampagne

Sagsnr.: 2019-92-29-00574
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fødevarestyrelsen (i samarbejde med Miljø og Fødevareministeriets Department og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet) lanceres en indsats for klimaet på kostområdet.

Målet med denne indsats er at understøtte danskerne i at spise både sundt og klimavenligt. Omdrejningspunktet for indsatsen er klimavenlige kostråd, som skal lanceres i januar 2021.

Det overordnede formål med den fælles indsats er at få udviklet en række handlings-orienterede og letforståelige kostråd, således at den danske befolkning føler sig bedre klædt på til at træffe sundere og mere klima-venlige fødevarevalg.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 700 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

2600 Glostrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tilbudsgivers opgave i kontraktperioden indebærer kommunikativ sparring og udvikling af visuel identitet/design af de klimavenlige kostråd i tæt samarbejde med ordregiver og dennes samarbejdspartnere (herunder interessentinddragelse) samt lancerings-event og dertilhørende aktiviteter og materialer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 700 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 6 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil blive udvalgt 5 ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud på denne rammeaftale. Er der flere end 5 ansøgere, der lever op til kravene til egnethed, vil de 5 ansøgere udvælges på baggrund af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer.

Referencer med de følgende styrke tillægges særlig positiv betydning i udvælgelsen:

- Konkret erfaring med at udvikle og drive et større koncept med en ”tydelig rød tråd” fra strategi til eksekvering,

- Konkret erfaring med at skabe ændret adfærd blandt den danske befolkning – gerne gennem en folkebevægelse,

- Konkret erfaring med udvikling af kommunikationsstrategi og kreativ strategi samt en opsigtsvækkende, nytænkende og gennemslagskraftig/effektiv eksekvering af kampagner,

- Konkret erfaring med kampagner i relation til mad, måltider, sundhed, klima,

- Konkret erfaring med offentlige forbrugerkampagner.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udvælgelsen sker på baggrund af de referencerne, som ansøger angiver (vedhæfter) i ESPD'ets del IV, C: Teknisk og faglig formåen. Hvis ansøger lever op til kriterierne for udvælgelse, skal ansøger i ESPD'ets del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere, blot besvare med »Ja«. Det er ikke et krav, at ansøger angiver yderligere oplysninger eller beskrivelser i ESPD'ets del V.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger (eller det ansøgende konsortium) skal udvise en økonomisk robusthed, som gør ansøger egnet til at opfylde aftalen.

Ansøger skal vedlægge ESPD med angivelse af følgende oplysninger: Del IV, punkt B:

1) Ansøgers samlede årsomsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår;

2) Ansøgers egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår.

Som minimumskrav for ansøgers økonomiske og finansielle formåen kræves en samlet årlig omsætning på mindst 3 400 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Det er endvidere et minimumskrav at ansøger har en positiv egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive:

— Ansøgers gennemsnitlige antal fastansatte beskæftigede for seneste regnskabsår,

— 3 projekt referencer vedrørende udførsel af tjenesteydelser, som er sammenlignelige med nærværende udbudte kontrakt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger (eller det ansøgende konsortium) skal kunne udvise en vis stabilitet og robusthed. Det betyder, at ansøger i det seneste tilgængelige regnskabsår skal have haft minimum 10 fastansatte beskæftigede (fuld tid.)

Ansøger skal have den rette faglige formåen og erfaring. Ansøger skal derfor som fremlægge 3 relevante projekt referencer.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er en del af det samlede udbudsmateriale, som er tilgængeligt på http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=262451&B=FVST

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 248-613901
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/03/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 29/09/2020

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Informationsøde:

Ordregiver vil på et informationsøde præsentere ansøgningsporcessen og ESPD - dvs. hvordan man afgiver tilbud. Tidspunktet for informationsødet fremgår af udbudbetingelse afsnit 3.2.

Alle andre spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske skriftligt j.f. pkt. 3.6.

Informationsmødet afholdes hos:

Fødevarestyrelsen

31-33 Stationsparken

2800 Glostrup

Informationsødet afholdes på Dansk

Af hensyn til den praktiske planlægning af informationsødet bedes tilmelding ske via udbudsystemet 3 dage inden mødet. Ved tilmelding bedes ansøger/tilbudsgiver for hver af de tilmeldte oplyse navn, stillingbetegnelse og firmatilknytning. Der må maksimalt deltage 2 personer fra hver ansøger/tilbudsgiver.

Der kan ikke stilles spørgsmål til andet end ESPD og ansøgningsporcessen under mødet. Hvis ordregiver vurderer, at et spørgsmål ikke egner sig til besvarelse på mødet, vil ordregiver henvise ansøger/tilbudsgiver til at stille spørgsmålet skriftligt efter fremgangsmåden i udbudbetingelse pkt. 3.6.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

(øvrige udeladt)

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Oplysninger om klageprocedure kan findes i klagevejledning fra Klagenævn for Udbud på https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2020