Bygge og anlæg - 54297-2021

03/02/2021    S23

Danmark-Vejle: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 023-054297

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Kirketorvet 22
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Kirketofte
E-mail: pdke@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejle.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ogxjnpzsht
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ogxjnpzsht
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

P-hus Sjællandsgade

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vejle Kommune ønsker i totalentreprise at etablere et parkeringshus i Sjællandsgade, Vejle.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vejle Kommune udbyder totalentreprisekontrakt om etablering af et parkeringshus i Sjællandsgade, Vejle.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktion og teknisk kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og proces / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers helhedsvurdering af de af ansøgeren vedlagte referenceoplysninger. Ordregiver vil vælge de 3 ansøgere, som gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret den mest relevante tekniske og faglige formåen. Ved relevant teknisk og faglig formåen forstås af ordregiver varetagelse af sammenlignelig opgave i forhold til hovedydelser, entrepriseform, art og omfang, herunder særligt erfaring med projektering og opførelse af p-hus (med minimum 400 p-pladser) i totalentreprise og indeholdende såvel arkitektfaglige som ingeniørfaglige ydelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Grundlæggende udbydes projektering og opførelse af p-hus med minimum 400 p-pladser. Som option ønsker ordregiver p-hus med minimum 1 000 p-pladser. Senest i forbindelse med kontraktindgåelsen vil ordregiver beslutte, hvorvidt der skal projekteres og opføres et p-hus med 400 eller med 1 000 p-pladser.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles krav til ansøgers egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår samt til at ansøgers omsætning ligeledes i hvert af de seneste 3 regnskabsår, jf. nedenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår

- Omsætning på minimum 80 mio. i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer for varetagelse af tidligere lignende opgaver vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. pkt. II.2.9) ovenfor.

Ansøger bedes derfor i prækvalifikationsansøgningen (i ESPD-dokumentet) vedlægge maksimum samlet 10 referencer for hele ansøgerteamet. Der anmodes om, at referencerne i videst muligt omfang dokumenterer relevant erfaring, som defineret i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9). Referencerne må max være 5 år gamle regnet fra aflevering (i henhold til ABT/AB) af byggeriet.

Det bemærkes, at ordregiver dermed har fraveget udbudslovens udgangspunkt om, at referencer for tjenesteydelser (arkitektfaglige og ingeniørfaglige referencer) højst må være 3 år gamle. Det skyldes, at det efter ordregivers opfattelse er mest hensigtsmæssigt, eftersom opgaven udbydes i totalentreprise, at der gælder samme aldersgrænse for både såvel bygge- og anlægsydelserne som for tjenesteydelserne, idet det ansøgende teamet ikke f.s.v.a. tjenesteydelserne skal være afskåret fra, at angive samme referencer som vedr. bygge- og anlægsydelserne.

Ansøgerne er berettiget til at vedlægge en uddybende beskrivelse af referencerne i et særskilt referenceark. Der kan dog alene gives en uddybende beskrivelse af de referencer, der er beskrevet i ESPD'et.

Oplysninger der bedes angivet om hver oplyst reference:

- Beskrivelse: Type af byggeri/anlæg (f.eks. P-hus)

- Beskrivelse af byggeriet (indhold og omfang), entrepriseform (total-, hoved-, stor-, fagentreprise), og antal p-pladser etableret

- Beskrivelse af egne ydelser (f.eks. ingeniør- eller arkitektådgivning)

- Beløb: Samlet anlægssum for byggeriet ekskl. moms

- Omsætning/honorar for egne ydelser ekskl. moms

- Dato for aflevering (ABT/AB)/Status for igangværende byggeri

- Modtager: Kunde.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der anmodes om, at minimum 1 af referencerne vedrører arkitektrådgivning og minimum 1 reference vedrører ingeniørrådgivning. Oplyser ansøger samlet flere end 10 referencer, og har ansøger i sin ansøgning ikke redegjort for prioriteringen af referencerne, anvender ordregiver følgende procedure for fastlæggelse af, hvilke referencer ordregiver forholder sig til i forbindelse med evalueringen af de indkomne ansøgninger.

— Såfremt ansøger angiver referencer i både ESPD og i særskilt referenceark – og der ikke er overensstemmelse imellem disse – vil referencer blive identificeret på baggrund af de 10 første referencer angivet i ESPD'-et(erne).

— Hvis intet andet er angivet i ansøgningen, og der med ansøgningen afleveres mere end ét ESPD, eksempelvis for sammenslutninger eller, når ansøger delvist baserer sig på andre virksomheder, vil der gælde følgende:

a) Indledningsvis vil den i et ESPD første angivne referencer vedr. arkitektrådgivning samt den først angivne reference vedrørende ingeniørrådgivning blive identificeret og indgå i vurderingen.

b) Referencer i ESPD'et fra sammenslutningens udpegede befuldmægtigede vil herefter tælle forud for andre afgivne ESPD'er.

c) Referencer i øvrige afgivne ESPD'er vil herefter indgå i den rækkefølge, som ansøger har valgt at uploade sine ansøgningsdokumenter i. Foranstående dokumenter går forud for efterstående.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABT18

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/03/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

For nærværende udbud gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og 136.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Samtidig med klagens fremsendelse til

Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/01/2021