Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 55313-2016

Prikaži smanjeni prikaz

18/02/2016    S34

Hrvatska-Zagreb: Strujomjeri

2016/S 034-055313

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Hrvatska elektroprivreda d.d.
Nacionalni registracijski broj: 28921978587
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Sektor za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Sektor za nabavu
E-pošta: strateski@hep.hr
Telefaks: +385 16171296

Internetska adresa(e):

Adresa profila kupca: www.hep.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+005-0003318

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Električna energija
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja

Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: da

Službeni naziv: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 46830600751
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Brojila.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto isporuke robe su skladišta organizacijskih jedinica HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. koja se nalaze po cijeloj Republici Hrvatskoj.

NUTS kod HR HRVATSKA

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 12

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 145 060 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Predmet nabave su brojila, u skladu s tehničkom specifikacijom, troškovnikom i ponudbenim listom te cjelokupnom DZN, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za podnošenje cjelokupne ponude.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38554000 Strujomjeri

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave je okvirna, i stvarna nabavljena količina na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od okvirne količine.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 145 060 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Jednofazna i trofazna statička (elektronička) brojila radne energije s mjerenjem snage i signalom ograničavanja strujnog opterećenja za izravno mjerenje
1)Kratak opis:
Jednofazna i trofazna statička (elektronička) brojila radne energije s mjerenjem snage i signalom ograničavanja strujnog opterećenja za izravno mjerenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38554000 Strujomjeri

3)Količina ili opseg:
Količina predmeta nabave je okvirna.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 57 760 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
Grupa br: 2 Naziv grupe: Jednofazna i trofazna elektronička kombi brojila s GSM, GPRS komunikatorom
1)Kratak opis:
Jednofazna i trofazna elektronička kombi brojila s GSM/GPRS komunikatorom.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38554000 Strujomjeri

3)Količina ili opseg:
Količina predmeta nabave je okvirna.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 87 300 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
6.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj će kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostaviti garanciju banke na iznos od:
— 2 800 000 HRK za grupu 1,
— 4 300 000 HRK za grupu 2 ili može dati novčani polog.
Garancija banke mora biti plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta), neopoziva i bezuvjetna te mora glasiti na Hrvatska elektroprivreda – dioničko društvo (HEP d.d.), Ulica grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB, OIB: 28921978587.
Ukoliko Ponuditelj daje novčani polog, u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati u korist računa broj HR5323400091100010024 Hrvatske elektroprivrede – dioničko društvo.
U pozivu na broj obavezno navesti 2-1-16, model 00, a pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i navesti naziv grupe predmeta nabave za koju je uplaćeno jamstvo.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.).
Trajanje jamstva ne smije bit kraće od roka valjanosti ponude. Ako se ponuditelj usuglasi sa zahtjevom naručitelja za produženje valjanosti ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude mora se produžiti sukladno produženju roka valjanosti ponude. U tu će se svrhu ponuditelju dati primjereni rok.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se za svaku grupu zasebno.
Naručitelj može polagati pravo na iznos jamstva za ozbiljnost ponude u slučaju:
a) ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
b) ako ponuditelj dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi;
c) nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi te
d) odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma i/ili nedostavljana jamstva za izvršavanje okvirnog sporazuma.
Naručitelj će ponuditeljima čija ponuda nije odabrana jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti neposredno nakon završetka postupka javne nabave. Jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija bit će vraćeno kada ponuditelj prihvati okvirni sporazum, odnosno dostavi jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma.
Ponuditelji koji koriste mogućnost uplate jamstva na račun Naručitelja, ne moraju zasebno slati jamstvo u originalu na adresu Naručitelja već uz elektronsku ponudu prilažu e-potvrdu o izvršenoj transakciji.
6.4.2. Jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma
Ponuditelj će, ukoliko će njegova ponuda biti odabrana kao najpovoljnija za sklapanje okvirnog sporazuma, prilikom sklapanja okvirnog sporazuma, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od stupanja okvirnog sporazuma na snagu dostaviti Korisniku (HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb) jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma: bankarsku garanciju izdanu od banke (bezuvjetnu, neopozivu, naplativu na prvi poziv, bez prava prigovora/protesta), a na iznos od 10 % vrijednosti okvirnog sporazuma (bez PDV-a).
Rok važenja navedenog jamstva mora biti 60 dana dulje od razdoblja trajanja ovog okvirnog sporazuma, odnosno do isporuke svih naručenih roba i otklanjanja eventualnih nedostataka.
Isporučitelj je dužan produljiti rok važenja jamstva dok nisu uklonjeni svi eventualni nedostaci.
Neiskorišteno jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma bit će vraćeno isporučitelju najkasnije 10 dana nakon isteka roka valjanosti.
6.4.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Ponuditelj će, ukoliko će njegova ponuda biti odabrana kao najpovoljnija za sklapanje okvirnog sporazuma, 10 dana prije isteka roka valjanosti jamstva za izvršavanje okvirnog sporazuma dostaviti kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku solemniziranu bjanko zadužnicu u visini od 10 % vrijednosti isporučene robe (bez PDV-a) koja mora glasiti na Korisnika (HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb).
Rok valjanosti jamstva mora biti usklađen s jamstvenim rokom ponuđene robe koji određuje proizvođač, a minimalno 3 godine od dana primitka zadnje isporuke robe po okvirnom sporazumu/narudžbenici na temelju okvirnog sporazuma, odnosno od dana otklanjanja nedostataka.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: U slučaju Zajednice ponuditelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove Zajednice ponuditelja pojedinačno te se dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju dostaviti za svakog člana Zajednice ponuditelja.
Ukoliko će dio ugovora o javnoj nabavi ponuditelj dati u podugovor 1 ili više podizvoditelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se pojedinačno i za podizvoditelje te je u ponudi potrebno dostaviti dokumente kojima se dokazuje da za podizvoditelja ne postoje razlozi za isključenje.
3.1. Obvezni razlozi isključenja
3.1.1. Nekažnjavanje
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela
(I) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
(II) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/1997, 27/1998, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011, 77/2011, 143/2012) odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta i ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Predložak ove izjave sastavni je dio ove DZN i nalazi se na obrascu II dijela B ove DZN.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti gore navedenu potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke, naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ili
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije pod a) ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ove točke ili ne obuhvaćaju sva kaznena dijela navedena u ovoj točki.
3.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje Potvrda pod a) ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
3.1.3. Lažni podaci
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata navedenih u t. 3. i 4. dijela A. DZN.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili sukladno točkama 3. i 4. DZN, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka
— od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili
— obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.
4.1. Pravna sposobnost
U cilju dokazivanja Pravne sposobnosti u ovom postupku nabave, ponuditelj mora dostaviti Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta te u tu svrhu dostaviti:
a) odgovarajući izvod ili
b) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta Izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.2.1. Popis ugovora o isporuci robe
Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.
Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja.
Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Primjer popisa naveden je u Obrascu III/dio B koji je sastavni dio ove DZN.
Potvrda druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju ugovora o isporuci robe mora minimalno sadržavati:
— ugovorne strane,
— naziv predmeta ugovora,
— vrijednost ugovora,
— datum i mjesto isporuke i
— navod jesu li isporuke izvršene uredno i u skladu s ugovorom.
Ovim dokazom sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno izvršio minimalno 1 isti ili slični ugovor predmetu nabave u vrijednosti jednakoj ili većoj od:
— 57 000 000 HRK za grupu 1,
— 87 000 000 HRK za grupu 2,
Ukoliko ponuditelj dostavlja jednu potvrdu o uredno ispunjenom ugovoru, njena vrijednost mora biti jednaka ili veća od one navedene u gornjem odlomku za pojedinu grupu predmeta nabave.
Ukoliko ponuditelj dostavlja više potvrda o uredno ispunjenim ugovorima, njihov kumulativni zbroj mora biti u vrijednosti jednakoj ili većoj od one navedene u prethodnom odlomku za pojedinu grupu predmeta nabave.
Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti.
Ponuditelj mora dostaviti za SVA nuđena brojila za obje grupe:
4.2.2. 1 (kompletan) uzorak ponuđenog tipa brojila.
4.2.3. Katalog s detaljnim prikazom nuđenih tipova brojila kao i detaljan opis tehničkih karakteristika s pripadajućim shemama, mjernim skicama i detaljima koji opisuju potrebne karakteristike brojila i pripadne opreme za parametriranje i komunikaciju s brojilima na hrvatskom jeziku, a čija se istinitost na eventualni zahtjev naručitelja mora dokazati sukladno članku 68. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi.
4.2.4. Aplikaciju (software) za parametriranje i očitavanje brojila na hrvatskom ili engleskom jeziku, u prikladnom elektroničkom obliku (CD ili DVD ili USB stick).
4.2.5. Upute za manipulaciju, transport i skladištenje za ponuđeni tip brojila.
4.2.6. Izjavu o mogućnosti nabave rezervnih dijelova u jamstvenom roku od 3 godine potpisanu i ovjerenu od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika prema obrascu u dijelu B DZN.
4.2.7. Izjavu o minimalnom životnom vijeku proizvoda i jamstvenom roku potpisanu i ovjerenu od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika kojom ponuditelj dokazuje da je minimalni životni vijek 16 godina, a jamstveni rok 3 godine prema obrascu u dijelu B DZN.
4.2.8. Izjavu ovlaštenog servisa (ovlaštenog od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo RH) o sposobnosti za servisiranje ponuđenog brojila u jamstvenom roku (minimalno 3 godine) u Republici Hrvatskoj, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe servisera.
4.2.9. Od strane ponuditelja ispunjenu, potpisanu i ovjerenu lista proizvođača i isporučitelja komponenata tablica B.1 iz tehničke specifikacije.
4.2.10. Od strane ponuditelja ispunjenu, potpisana i ovjerenu tablicu specifikacija traženo/ponuđeno tablica B.2 iz tehničkih specifikacija.
4.2.11. Ispravu o sukladnosti radnog brojila prema točki A.4.4. tehničkih specifikacija.
Ponuditelj mora dostaviti za nuđena brojila, za grupu 2:
4.2.12. Važeće tipno odobrenje za jalovo brojilo izdano od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
Ponuditelj mora dostaviti za nuđene komunikatore, za grupu 2:
4.2.13. 1 (kompletan) uzorak ponuđenog tipa komunikatora.
4.2.14. Katalog s detaljnim prikazom nuđenih tipova komunikatora kao i detaljan opis tehničkih karakteristika s pripadajućim shemama, mjernim skicama i detaljima koji opisuju potrebne karakteristike komunikatora i pripadne opreme za parametriranje i komunikaciju s brojilima, a čija se istinitost na eventualni zahtjev naručitelja mora dokazati.
4.2.15. Aplikaciju (software) za podešavanje i očitavanje parametara komunikatora na hrvatskom ili engleskom jeziku, u prikladnom elektroničkom obliku (CD ili DVD ili USB stick).
4.2.16. Upute za manipulaciju, transport i skladištenje za ponuđeni tip komunikatora.
4.2.17. Izjavu o minimalnom jamstvenom roku komunikatora (minimalno 3 godine) potpisanu i ovjerenu od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika prema obrascu u prilogu dijelu B DZN.
4.2.18. Izjavu servisera o sposobnosti za servisiranje ponuđenog komunikatora u jamstvenom roku (minimalno 3 godine) u Republici Hrvatskoj, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe servisera.
4.2.19. Od strane ponuditelja ispunjenu, potpisanu i ovjerenu lista proizvođača i isporučitelja komponenata tablica B.1 iz tehničkih specifikacija.
4.2.20. Od strane ponuditelja ispunjenu, potpisanu i ovjerenu tablicu specifikacija traženo/ponuđeno tablica B.2 iz tehničkih specifikacija.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
DD-V-1/16-D2
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije (osim za DSN)
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
29.3.2016 - 10:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 29.3.2016 - 10:00

Mjesto

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
16.2.2016