Usluge - 55833-2018

07/02/2018    S26

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Savjetodavne usluge za okolišne, klimatske i društvene sektore

2018/S 026-055833

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: CS-Procurement
E-pošta: cs-procurement@eib.org

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eib.org

Adresa profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3210
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Savjetodavne usluge za okolišne, klimatske i društvene sektore

Referentni broj: PC-1458
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71313000 Savjetodavne usluge u području okolišne tehnike
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EIB pokreće poziv na dostavu ponuda (ograničeni postupak) s ciljem uspostavljanja okvirnih sporazuma s pružateljima usluga u okolišnim, klimatskim i društvenim sektorima diljem zemalja u kojima djeluje, radi pružanja podrške projektima Banke (posebice okolišna i socijalna dubinska analiza, uključujući aktivnosti povezane s rodnim i ljudskim pravima te klimatskim promjenama).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Okoliš i društvene usluge

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71313000 Savjetodavne usluge u području okolišne tehnike
71621000 Usluge tehničke analize ili savjetovanja
90711400 Usluge Procjene utjecaja na okoliš (PUO), osim za građenje
71700000 Usluge praćenja i nadzora
79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja
79418000 Usluge savjetovanja na području javne nabave
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
71248000 Nadzor projekta i dokumentacija
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
71410000 Usluge urbanističkog planiranja
79412000 Usluge savjetovanja na području financijskog upravljanja
71311000 Savjetodavna usluge u području niskogradnje
66171000 Usluge financijskog savjetovanja
71335000 Tehničke studije
79311400 Usluge ekonomskog istraživanja
71313400 Procjena utjecaja na okoliš za građevinu
71313440 Usluge procjene utjecaja na okoliš (EIA) za građevinu
71313450 Ekološko praćenje za građevinu
90720000 Zaštita okoliša
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
90710000 Usluge gospodarenja okolišem
90711000 Procjena utjecaja na okoliš, osim za građenje
90712000 Okolišno planiranje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 1 – okoliš i društvene usluge:

1) Općenito okolišne usluge;

2) Biološka raznolikost i usluge ekosustava;

3) Opće društvene, uključujući prisilno preseljenje, prava i interese ugroženih populacija, radnih normi, medicina rada i zdravstvene usluge zajednice, zaštita i sigurnost;

4) Ljudska prava;

5) Rod;

6) Osjetljivost na sukob;

7) Uključivanje dionika.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni broj natjecatelja: 12
Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Klimatska politika

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71621000 Usluge tehničke analize ili savjetovanja
90711400 Usluge Procjene utjecaja na okoliš (PUO), osim za građenje
71700000 Usluge praćenja i nadzora
79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja
79418000 Usluge savjetovanja na području javne nabave
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
71248000 Nadzor projekta i dokumentacija
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
79412000 Usluge savjetovanja na području financijskog upravljanja
71311000 Savjetodavna usluge u području niskogradnje
66171000 Usluge financijskog savjetovanja
71335000 Tehničke studije
79311400 Usluge ekonomskog istraživanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 2 – klimatska politika:

1) Financiranje klime s visokim utjecajem;

2) Provjere klimatskih rizika i financiranje prilagodbe;

3) Klimatska integracija;

4) Procjena klimatskih rizika;

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni broj natjecatelja: 12
Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/03/2018
Lokalno vrijeme: 23:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

4 godine

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/01/2018