Tjenesteydelser - 56105-2021

03/02/2021    S23

Danmark-København: Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel

2021/S 023-056105

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Erhvervsstyrelsen
CVR-nummer: 10150817
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina T. Gardshodn
E-mail: chtgar@erst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.erst.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om udvikling og vedligehold af it-understøttelse af covid19-kompensationsordninger

Sagsnr.: 2018-15655
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Erhvervsstyrelsens har på baggrund af det presserende behov for at implementere kompensationsordningerne vedtaget af Folketinget indgået en kontrakt om udvikling, vedligehold og videreudvikling af den omfattende kompensationsordningssystemportefølje. Den fortsatte udvikling, vedligehold og videreudvikling er altafgørende for at kunne understøtte udbetalinger til borgere og virksomheder på baggrund af covid-19 kompensationsordningerne.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Erhvervsstyrelsen har tildelt en kontrakt angående udvikling, vedligehold og videreudvikling af covid-19 systemer til understøttelse af kompensationsordningerne i Erhvervsstyrelsen.

Kontrakten er opdelt i følgende 4 områder:

- Område 1: Indkøb af udvikling og test af eksisterende og nye it-løsninger inden for kompensationsordningerne, samt tilpasninger i grænseflader i egne eller andre myndigheders applikationer. Dette inkluderer også muligheden for at anvende andre myndigheders data til kontrol og tilsyn.

- Område 2: Indkøb af medarbejdere i funktioner, der arbejder med systemudvikling af kompensationsordningerne, som normalt vil blive varetaget af Erhvervsstyrelsens egne medarbejdere.

- Område 3: Indkøb af facilitering af den agile metode samt modeller til machine learning i forhold til kompensationsordningerne.

- Område 4: Vedligehold, videreudvikling og support af eksisterende it-systemer inden for Erhvervsstyrelsens øvrige portefølje, som er særlig kritisk i forhold til opretholdelse af stabil drift på kompensationsordningerne.

I marts 2020 blev leverandøren på baggrund af en rammeaftale tildelt en kontrakt på at udvikle kompensationsordningerne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Erhvervsstyrelsen har tidligere truffet beslutning om at bruge alle disponible ressourcer på det løbende arbejde med udvikling, vedligehold og videreudvikling af systemporteføljen, da det har været, og fortsat er, samfundskritisk at få udbetalinger igangsat og gennemført hurtigst muligt. Det har af denne grund ikke været muligt samtidig at opretholde det sædvanlige og fornødne dokumentationsniveau.

De medarbejdere hos leverandøren, der har udviklet og vedligeholdt ordningerne hidtil, har således alene den fornødne viden til at håndtere disse systemer, og det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at det med det nuværende dokumentationsniveau, ikke er muligt at gennemføre en konkurrenceudsættelse af kontrakten. Hertil kommer, at der til stadighed er behov for at foretage ændringer i stor hast i takt med at der kommer nye kompensationsordninger og de eksisterende kompensationsordninger justeres. Mulighederne for at udfærdige udbudsmateriale og herefter gennemføre en udbudsforretning er ikke til stede, når der samtidigt er et samfundskritisk behov for at udbetalingerne fra kompensationsordningerne gennemføres så hurtigt som muligt.

En afgørende forudsætning for at kunne etablere de fornødne kompensationsordninger, herunder at videreudvikle de eksisterende ordninger, er, at leverandøren har den tekniske indsigt i systemernes kode, integrationer, funktionalitet osv. Da ordningerne er udviklet af leverandøren, og da der ikke foreligger sædvanlig dokumentation for ordningerne, jf. ovenstående, er det alene medarbejderne hos leverandøren, der har etableret ordningerne, der i en periode fremover indtil der tilvejebringes den fornødne dokumentation, kan gennemføre arbejdet med ordningerne.

Tilsvarende er der betydelige krav til interoperabilitet mellem ordninger og forskellige myndigheders egne løsninger, der igen forudsætter indgående kendskab til ordningernes kodning, for at nyudvikling kan administreres og afvikles sammen med eksisterende ordninger.

Af disse grunde er det umuligt for andre økonomiske aktører at videreudvikle, vedligeholde og nyudvikle nye ordninger til den tid og kvalitet, som ordningernes formål forudsætter.

Erhvervsstyrelsen har overvejet, om kontrakten med rimelighed kunne bringes i miniudbud i den nyligt indgåede it-rammeaftale 2020-2024, men har vurderet, at selvom denne rammeaftale efter sit indhold er relevant, ændrer det ikke ved, at der ikke foreligger den fornødne tid til at dokumentere de eksisterende ordninger. Der kan derfor ikke udarbejdes en kravspecifikation, der er egnet til at danne grundlag for et miniudbud.

Der foreligger dermed ikke et rimeligt alternativ til den valgte fremgangsmåde, jf. udbudsloven § 80, stk. 4.

Tilsvarende foreligger der ikke en kunstig indskrænkning af konkurrencevilkårene, jf. udbudsloven § 80, stk. 4, da indholdet i ordningerne er bestemt af Folketinget. Den manglende dokumentation er ikke udtryk for et ønske om at skabe en situation med leverandør lock-in, men derimod en konsekvens af den travlhed, der hidtil har været forbundet med arbejdet, samt det faktum, at pandemien til stadighed sætter danske myndigheder, virksomheder og borgere under et betydeligt pres.

Kontraktparadigmet er Erhvervsstyrelsens it-rammeaftale 2020-2024, dels for at sikre en effektiv kontraktindgåelsesproces, dels for at sikre konkurrencedygtige vilkår og priser henset tildelingsmetoden.

Samlet set er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 og stk. 4 er opfyldt.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
31/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Nine A/S
CVR-nummer: 30714024
Postadresse: Kongens Nytorv 18
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050
Land: Danmark
Internetadresse: www.nine.dk
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/01/2021