Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 66011-2020

11/02/2020    S29

Danmark-Odense: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 029-066011

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: H. Skjøde Knudsen A/S
CVR-nummer: 17442449
Postadresse: Blækhatten 27
By: Odense SØ
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikael Schroll
E-mail: msk@skjode.dk
Telefon: +45 27221712
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://byggeprojekt.dk/
Internetadresse for køberprofilen: www.fabbo.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1551-03777_-_Gartnerbyen_1.4_Oest_-_Private_boliger
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://byggeprojekt.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af fagentrepriser vedr. levering og montering af præfabrikerede betonelementer og badekabiner til byggefelt 1.4 Øst Familieboliger - FAB, Lavsenvænget 1, 5200 Odense V

Sagsnr.: 03777 - Gartnerbyen 1.4 Øst Familieboliger
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

H. Skjøde Knudsen A/S skal for Fyns Almennyttige Boligselskab opføre 46 nøglefærdige offentligt støttet familieboliger med tilhørende havearealer efter den delegerede bygherremodel, hvilket indebærer at H. Skjøde Knudsen A/S forestår udbudspligten for Fyns Almennyttige Boligselskab.

Udbuddet omfatter 2 fagentrepriser vedrørende:

1) Levering af præfabrikerede betonelementer inkl. montering af elementer og badekabiner, samt

2) Levering af præfabrikerede badekabiner, som skal udføres i råhus på ca. 4 117 m2 fordelt på 5 etager.

Forud for entreprisen er der udført byggeplads, underkonstruktion bestående af jord, fundering, forsyningsarbejder, terrændæk og kloak.

Fagentrepriserne er nærmere beskrevet nedenfor under pkt. II.2.4.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af præfabrikedere beton elementer inkl. montering af elementer og badekabiner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262300 Betonarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Lavsenvænget 1, 5200 Odense V

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

645 - Elementer:

Levering af præfabrikerede betonelementer inkl. montering af elementer og badekabiner.

Levering og montering af betonelementer, herunder:

— Bagmurselementer i beton,

— Sandwich facadeelementer med gradueret farver,

— Lejlighedsskel i beton,

— Dækelementer for etageadskillelse og tagdæk,

— Indstøbning af el-dåser m.v,

— Udsparinger for VVS installationer,

- Montage af badekabiner, som leveres af anden leverandør,

- Levering og montering af betontrapper i trapperum,

- Levering og montering af altanplader og understøttende vægge herfor,

- Levering og montering af 7 talselementer for altangange, samt altangene,

- Levering og montering af trappetårn og elevatortårn.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 8
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

644 - Badekabiner

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44410000 Artikler til badeværelser og køkkener
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Lavsenvænget 1, 5200 Odense V

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

644 - Badekabiner

Levering af præfabrikerede badekabiner.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 8
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdsklausul:

Hvis arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken entreprenøren har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold.

Kvalitetssikring:

BEK nr 773 af 27.6.2011 (Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer) med tilhørende vejledning er gældende for projektet, underentreprenør skal således afsætte tid til og deltage i granskning og kvalitetssikringsmøder.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 246-604629
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/02/2020
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/02/2020
Tidspunkt: 00:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

For deltagelse i udbuddet er det en forudsætning, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-136. Til foreløbig dokumentation herfor skal tilbudsgiver aflevere udfyldt ESPD samtidig med tilbudsafgivelsen. Tilbudsgiver skal anvende tilbudslisten til brug for tilbudsafgivelsen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7. Klage skal være modtaget. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2020