Usluge - 66948-2023

01/02/2023    S23

Hrvatska-Zagreb: Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

2023/S 023-066948

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za elektroničke medije
Nacionalni registracijski broj: 35237547014
Poštanska adresa: Jagićeva 31
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marijana Lalić
E-pošta: marijana.lalic@aem.hr
Telefon: +385 14882765
Telefaks: +385 14882614
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.aem.hr
Adresa profila kupca: www.aem.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Državna ili federalna agencija/ured
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: elektronički mediji

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga vanjskih stručnjaka za pružanje tehničke pomoći u provedbi i upravljanju projektom Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka

Referentni broj: E-VV 06/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

savjetovanje na području vođenja projekta i javne nabave

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 95 294.98 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Naručitelj

II.2.4)Opis nabave:

Predmet javnog nadmetanja je nabava usluga vanjskih stručnjaka za pružanje tehničke pomoći u provedbi i upravljanju projektom „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ i usluga u području javne nabave za potrebe provedbe projekta

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: ENP / Ponder: Cijena / iskustvo
Cijena - Ponder: 40:60
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 196-556445
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Usluga vanjskih stručnjaka za pružanje tehničke pomoći u provedbi i upravljanju projektom Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
27/01/2023
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 4
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 6
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 09575099931
Poštanska adresa: Gradišćanska ulica 24
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@javna-nabava.info
Telefon: +385 18897152
Telefaks: +385 18897312
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 775 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 95 294.98 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, i to u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i Oglasnika.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno Naručitelju.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena Naručitelju u roku za žalbu smatrati nepravodobnom.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi, objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

2. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

4. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prednje navedenom, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba obvezno sadržava podatke i dokaze iz članka 420. ZJN 2016. U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju o nabavi, ili na njezinu izmjenu, Naručitelj će sukladno članku 419. ZJN 2016. objaviti informaciju da je na dokumentaciju izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Agencija za elektroničke medije
Poštanska adresa: Jagićeva 31
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: marijana.lalic@aem.hr
Telefon: +385 14882765
Telefaks: +385 14882614
Internetska adresa: www.aem.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/01/2023