Tjenesteydelser - 67354-2020

Submission deadline has been amended by:  102352-2020
11/02/2020    S29    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Haderslev: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri

2020/S 029-067354

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Provas - Haderslev Affald A/S
CVR-nummer: 32882250
Postadresse: Fjordagervej 32
By: Haderslev
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Pytlich
E-mail: pipt@cowi.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/122306849.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.provas.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/122306849.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/122306849.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalrådgiveraftale vedr. projektering af ressourcecentrum Haderslev (Genbrugsplads)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af totalrådgiveraftale vedr. projektering m.m. af ressourcecentrum Haderslev (Genbrugsplads).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Haderslev

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Provas har igangsat arbejdet med at etablere en ny genbrugsplads på en grund beliggende syd for Haderslev By, på Knavvej. Den nye genbrugsplads erstatter genbrugspladsen på Fjordagerbakke, som har eksisteret i 25 år. Den nuværende plads har for lille kapacitet i forhold til de stigende krav om bedre sortering af de genanvendelige fraktioner. Ligeledes er der et stort behov for at forbedre serviceniveauet overfor brugerne.

Med den nye genbrugsplads bliver der mulighed for at skabe en fremtidssikret, bæredygtig og brugervenlig plads, som skal have fokus på optimeret håndtering af affald, miljø- og klimaløsninger, bæredygtighed samt undervisning og læring.

Dette er baggrunden for nærværende udbud af totalrådgiverkontrakt. Dette udbud omfatter også en option på byggeledelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I udbuddet indgår en option på varetagelse af byggeledelse.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplyse ansøgers egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at tilbudsgiver har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal belyse sin tekniske og faglige formåen. For belysning af overholdelse af nedenstående mindstekrav vedrørende teknisk og faglig formåen bedes tilbudsgiver i ESPD'et oplyse referencer.

Følgende oplysninger bør fremgå vedrørende referencer:

Beskrivelse:

i. Type af opgave,

ii. Rådgivningsform,

iii. Egne ydelser,

iv. Bruttoareal.

Beløb:

- Samlet anlægssum ekskl. moms.

Dato:

- Dato for aflevering.

Modtager:

- Kunde / bygherres navn.

Referencer kan også belyses ved aflevering af referenceark/referenceliste. Oplyste referencer i ESPD eller referenceark/referenceliste udgør den endelige dokumentation herfor, jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2:

Referencer må på tidspunktet for tilbudsafgivelsen maksimalt være 5 år gamle regnet fra det tidspunkt, hvor der er afholdt afleveringsforretning af referencen til kunden. Det bemærkes, at ordregiver dermed har fraveget udbudslovens udgangspunkt om, at referencer for tjenesteydelser højest må være 3 år gamle. Det skyldes, at der efter ordregivers opfattelse er et så begrænset marked for de efterspurgte referencer, at det vil kunne føre til en uhensigtsmæssig og usaglig begrænsning af konkurrencen, hvis udbudslovens udgangspunkt opretholdes.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at tilbudsgiver har den rette tekniske og faglige formåen er det et mindstekrav, at tilbudsgiver dokumentere at have projekteret:

1) minimum 2 sammenlignelige bygge- og anlægsprojekter. Ved sammenlignelige bygge- og anlægsprojekter menes projekter med en anlægssum på minimum 20 000 000 DKK, og hvori i der indgår projektering af etablering eller renovering af bygning, anlæg og konstruktioner, og

2) renovering eller etablering af minimum én genbrugsplads med en anlægssum på minimum 15 000 000 DKK.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABR18.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/03/2020
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Digital meddelelse vil blive udsendt til alle tilbudsgivere via Mercell vedr. indkomne tilbud f.s.v.a. samlede evalueringstekniske pris og forbehold. Meddelelse udgives umiddelbart efter udløb af afleveringsfrist. Meddelelsen er ikke at anse for tildelingsbeslutning, men er alene af orienterende karakter.

Tilbudsgiver har således ikke adgang til at være fysisk tilstede ved åbning.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Af ovenstående pkt. II.1.6 fremgår, at kontrakten ikke er opdelt i delkontrakter. Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, idet dette for ordregiver ville medføre uhensigtsmæssige administrative byrder i form af koordineringsforpligtelser og håndtering af grænseflader i forbindelse med den løbende styring af projektet. Hele opgaven vedr. etablering af den nye genbrugsplads er opdelt i følgende delaftaler: Aftale om bygherrerådgivning, aftale om totalrådgivning og forventeligt en hovedentrepriseaftale om opførelsen.

Ansøger vil som udgangspunkt være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af de udelukkelsesgrunde, der er gældende for udbuddet. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren i overensstemmelse med udbudslovens § 138 om self-cleaning kan dokumentere, at ansøgeren er pålidelig.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2020