Tjenesteydelser - 70645-2019

13/02/2019    S31    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-København: Stilladser

2019/S 031-070645

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Aisha Amjad
E-mail: aia@a-r-c.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.a-r-c.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.a-r-c.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/aktuelle-udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeprojekt.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Stilladsarbejder på affaldsforbrændingsanlægget I/S Amager Ressourcecenter

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44212310
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører stilladsarbejder på affaldsforbrændingsanlægget hos Amager Ressourcecenter. Arbejdsopgaverne er dagligt vedligehold, havarier og større revisionsopgaver. Se kravspecifikationen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262110
45262120
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er delt op i 2 faser:

1) Prækvalifikationsfase;

2) Tilbudsfasen.

ARC ønsker at indgå rammeaftalen med 2 vindende tilbudsgivere på baggrund af tilbudsevalueringen. ARC ønsker at tildele opgaven efter Kaskademodellen dvs. rangordning af de 2 vindende tilbudsgivere:

1) Tilbudsgivere 1;

2) Tilbudsgiver 2.

Den bedst placerede tilbudsgiver (tilbudsgiver nr.1) vil først blive tilbudt den konkrete opgave. Kan tilbudsgiver nr. 1 ikke levere den konkrete opgave i henhold til afsnit 4 i Kontrakten (kontrakt dokumenter i prioriteret rækkefølge), vil opgaven blive tildelt tilbudsgiver nr. 2. Ved manglende svar eller afvisning fra tilbudsgiver nr. 1 vil opgaven ligeledes blive tildelt tilbudsgiver nr. 2.

Såfremt der kun er ét tilbud, som er konditionsmæssigt (det vindende tilbud), så forbeholder ARC ret til at fravige Kaskademodellen og tildele kontrakten direkte til den vindende tilbudsgiver.

Se udbudsmaterialet for mere information.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kapacitet / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer for nøglemedarbejdere / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tilkald / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø, miljø og kvalitetsstyring / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten har en varighed på 4 år i alt med mulighed for forlængelse af 2 gange 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere egnede ansøgere, vil ARC foretage en udvælgelse af de bedst egnede. ARC vil i den forbindelse foretage en samlet vurdering af hver enkelt ansøgers erfaring med tilsvarende opgaver.

ARC ligger i vurderingen vægt på, at referencerne dokumenterer ansøgers erfaring med tilsvarende opgaver.

I forbindelse med udvælgelsen vil ARC også lægge vægt på ansøgers samlede økonomiske og finansielle kapacitet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er ingen optioner ud over muligheden for forlængelse af kontrakten.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- At ansøger har haft en positiv egenkapital i minimum 2 af de seneste 3 reviderede regnskabsår, og

- At ansøger har en gældende erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ARC stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- At tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i minimum 2 af de seneste 3 reviderede regnskabsår, og

- At tilbudsgiver har en gældende erhvervsansvarsforsikring.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ARC ønsker sikkerhed for, at den Tilbudsgiver som kontrakten indgås med har tilstrækkelig teknisk kapacitet og erfaring til at udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra kontraktstart. Ansøger skal derfor oplyse følgende til teknisk og faglig formåen:

- Ansøgeren har haft mindst 2 og maksimalt 5 sammenlignelige referencer, som enten er igangværende eller afsluttet inden for de eneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, hvis der er tale om en lignende opgave med stilladsarbejder på affaldsforbrændingsanlæg, kraftværker eller tilsvarende anlæg af omfang og kompleksitet svarende til det beskrevne i kravspecifikation.

Ansøgeren skal oplyse følgende pr. reference:

(i) Perioden for opgavens udførsel,

(ii) navnet på kunden,

(iii) kontaktperson hos kunden,

(iv) en kort beskrivelse af opgaven og omfanget af denne herunder ansøgerens rolle i opgaven,

(v) den samlede kontraktsum og

(vi) ansøgerens egen del af kontraktsummen.

- Ansøgerens miljøstyringssystem/-procedure,

- Ansøgerens kvalitetsstyringssystem/-procedure.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft mindst 2 og maksimalt 5 sammenlignelige referencer, som enten er igangværende eller afsluttet inden for de eneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, hvis der er tale om en lignende opgave med stilladsarbejder på affaldsforbrændingsanlæg, kraftværker eller tilsvarende anlæg af omfang og kompleksitet svarende til det beskrevne i kravspecifikation.

Det er et mindstekrav, at ansøger et nedskrevet gældende og implementeret miljøstyringssystem/-procedure, der efterlever kravene i Kravspecifikationen.

Det er et mindstekrav, at ansøger har et nedskrevet, gældende og implementeret kvalitetsstyringssystem/-procedure, der efterlever kravene i Kravspecifikationen.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Det er en forudsætning for indgåelse af Kontrakten, at den vindende tilbudsgiver er i stand til at stille den sikkerhed og garanti, som er beskrevet i Kontraktens punkt 14.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet hvoraf vilkår fremgår.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/03/2019
Tidspunkt: 12:05
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/03/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Det er en forudsætning for indgåelse af Kontrakten, at den vindende tilbudsgiver kan fremlægge dokumentation, som angivet i udbudsbetingelsernes punkt 8.

Den nødvendige endelige dokumentation vil blive indhentet fra den tilbudsgiver, som ARC forventer at tildele Kontrakten til forud for meddelelse om tildeling.

Tilbudsgiver opfordres derfor til allerede i forbindelse med afgivelse af tilbud at forberede den nødvendige dokumentation.

ARC forbeholder sig ret til at indhente endelig dokumentation på et tidligere tidspunkt, hvis det findes nødvendigt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist:

I henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/02/2019