Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Radovi - 78855-2021

16/02/2021    S32

Hrvatska-Rijeka: Građevinski radovi

2021/S 032-078855

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
Nacionalni registracijski broj: 33196059754
Poštanska adresa: Titov trg 3
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Branimir Tauzer, mag. ing. aedif.
E-pošta: apos@rijeka.hr
Telefon: +385 51209353
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://apos.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Investitorski poslovi u izgradi stanova po POS modelu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I. faza)

Referentni broj: 03-2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45000000 Građevinski radovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je projektiranje i izgradnja dvije građevine po sistemu „ključ u ruke“.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 39 313 007.03 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45000000 Građevinski radovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Dio ugovora koji se odnosi na projektiranje izvršavati će se djelomično na lokaciji Naručitelja, a djelomično na lokaciji ponuditelja, isporuka FCO sjedište Naručitelja. Dio ugovora koji se odnosi n...

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je projektiranje i izgradnja dvije građevine po sistemu „ključ u ruke“.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 12 %
Cijena - Ponder: 88 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 142-348409
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I. faza)

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
10/02/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: VG5 d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 12127688152
Poštanska adresa: Tehnološki park 24
Mjesto: Ljubljana
NUTS kod: SI SLOVENIJA
Poštanski broj: 1000
Država: Slovenija
E-pošta: komerciala@vg5.si
Telefon: +385 15610250
Telefaks: +385 15610255
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 31 600 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 39 313 007.03 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Vrijednost bez PDV-a: 23 587 804.22 HRK
Dio: 60 %
Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

Dio poslova iz ugovora o javnoj nabavi Izvođač ustupa:

— podugovaratelju: VG5 Konstrukt d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, nacionalni identifikacijski broj: SI50877763, broj računa: SI56 2900 0005 2268 986.

Predmet ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor: izvođenje građevinskih radova – djelomično,

Vrijednost podugovora (bez PDV-a) 18.398.487,29 kn, postotni dio: 46,80 %,

— podugovaratelju: AREA arhitekture d.o.o., Zanonova 1, 51000 Rijeka, OIB: 94568428286, broj računa: HR 54 2340 0091 1107 67888.

Predmet ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor: izvođenje projektantskih radova – djelomično,

Vrijednost podugovora (bez PDV-a) 1.258.016,23 kn, postotni dio: 3,20 %,

— podugovaratelju: GINSTAL d.o.o., N. Š. Zrinskog 17, 40319 Belica, OIB: 78855447412, broj računa: HR8123400091116006.

Predmet ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor: izvođenje strojarskih radova – djelomično,

Vrijednost podugovora (bez PDV-a) 1.965.650,35 kn, postotni dio: 5,00 %,

— podugovaratelju: S PROJEKT d.o.o., Nikole Cara 1, 51000 Rijeka, OIB: 65436749379, broj računa: HR7023600001102115050.

Predmet ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor: izvođenje elektro radova – djelomično,

Vrijednost podugovora (bez PDV-a) 1.965.650,35 kn, postotni dio: 5,00 %.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/02/2021