Tjenesteydelser - 80216-2020

Submission deadline has been amended by:  129192-2020
18/02/2020    S34

Danmark-Brøndby: Indsamling og bearbejdning af data

2020/S 034-080216

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danske Spil A/S
CVR-nummer: 64011715
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Bo Andersen
E-mail: boan@danskespil.dk
Telefon: +45 30851781

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=261936&B=DS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=261936&B=DS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spillevirksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentligt udbud af international og national medieovervågning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72314000 Indsamling og bearbejdning af data
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Danske Spil A/S udbyder følgende 2 delkontrakter:

1) Delkontrakt 1: National medieovervågning;

2) Delkontrakt 2: International medieovervågning.

Hver delkontrakt er en selvstændig aftale. Udbudsproceduren gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudslovens afsnit II. Hver delkontrakt har en varighed af 3 år med option på 2 års forlængelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

National medieovervågning og analyse

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79980000 Tjenesteydelser vedrørende abonnementer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 1 vedrører overvågning og analyse af nationale danske medier.

Kontrakten omfatter dels daglig medieovervågning og adgang til arkiv for 50 af kundens medarbejdere dels månedlig rapportering i form af en PR-analyse til kundens kommunikationsafdeling. Derudover skal der leveres nyhedsfeed til ordregivers sharepointbaserede intranet.

Udbudsproceduren gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudslovens afsnit II. Hver delkontrakt har en varighed af 3 år med option på 2 års forlængelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 24 måneder, således at den maksimale kontraktlængde er 60 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som option kan kunden tilkøbe yderligere brugere, der vil modtage daglig medieovervågning og adgang til arkiv. Leverandøren skal dermed i forbindelse med indlevering af tilbud oplyse den månedlige pris pr. bruger, som oprettes ud over de 50 brugere, som er omfattet af kontrakten.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

International medieovervågning og analyse

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79980000 Tjenesteydelser vedrørende abonnementer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Danske Spil A/S udbyder følgende 2 delkontrakter:

1) Delkontrakt 1: National medieovervågning;

2) Delkontrakt 2: International medieovervågning.

Hver delkontrakt er en selvstændig aftale. Udbudsproceduren gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudslovens afsnit II. Hver delkontrakt har en varighed af 3 år med option på 2 års forlængelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 24 måneder, således at den maksimale kontraktlængde er 60 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delkontrakt 2 vedrører overvågning og analyse af internationale webmedier.

Kontrakten omfatter dels daglig medieovervågning og dels månedlig rapportering i form af en PR-analyse til kundens kommunikationsafdeling. Derudover skal der leveres nyhedsfeed til ordregivers sharepointbaserede intranet.

Udbudsproceduren gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudslovens afsnit II. Hver delkontrakt har en varighed af 3 år med option på 2 års forlængelse.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal som en del af sit tilbud indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med følgende oplysninger:

— Tilbudsgivers omsætning i det seneste regnskabsår.

ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

— Virksomhedens årsregnskab og balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af årsregnskabet og balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for størrelsen af virksomhedens nettoomsætning. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

At tilbudsgiver har en omsætning på mindst 5 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/03/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/03/2020
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via det elektroniske udbudssystem jf. punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Tilbudsgiver kan i henhold til proceduren i udbudsbetingelserne stille skriftlige spørgsmål til ordregiver i det elektroniske udbudssystem.

Spørgsmål bedes stillet senest den 5.3.2020. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Ansøger skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte forhold. Der skal udfyldes et ESPD for hver delaftale, hvorfor en tilbudsgiver, som ønsker at indlevere tilbud på begge delaftaler, skal udfylde 2 separate ESPD’er og afgive 2 separate tilbud.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Ansøgeren vil tillige blive udelukket fra i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af den i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 nævnte frivillige udelukkelsesgrund.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Underleverandører, som ansøger måtte basere sin finansielle og økonomiske formåen på, skal ved fremlæggelse af dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, underskrive erklæring om, at virksomheden vil hæfte solidarisk med hovedleverandøren for rammeaftalens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Vedr. pkt. II.1.6: Tilbudsgiver kan både afgive tilbud på én eller begge delkontrakter. Tilbudsgiver bedes af praktiske hensyn i sit ESPD angive hvilken/hvilke delkontrakt(r) der indgives tilbud på.

Vedr. pkt. IV.2.4): Tilbudsgivers ansøgning og eventuelle tilbud skal afgives på dansk. Tilbuddet må dog gerne indeholde begreber og korte benævnelser på engelsk, såfremt det tjener til forståelse af ansøgningen eller tilbuddet, f.eks. når en angivelse eller benævnelse på dansk ikke er retvisende. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at se bort fra de dele af tilbuddet, som ikke er afgivet på dansk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/02/2020