Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 80666-2014

Prikaži smanjeni prikaz

11/03/2014    S49

Italija-Ispra: Kupovina konsolidiranih i nekonsolidiranih bankovnih podataka i povezane usluge

2014/S 049-080666

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, OU Zajednički istraživački centar JRC, Institut za zaštitu i sigurnost građana
Poštanska adresa: via Enrico Fermi 2749, TP 263
Mjesto: Ispra VA
Poštanski broj: 21027
Država: Italija
Na pažnju (osoba za kontakt): gđa Stefania Toriello
E-pošta: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu
Telefaks: +39 0332789540

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
Drugo: Istraživanje.
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava konsolidiranih i konsolidiranih bankovnih podataka i povezane usluge
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 7: Računalne i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Lokacija pružatelja usluga (elektronički pristup rezultatima).

NUTS kod IT ITALIA

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Odjel za znanstvenu podršku financijskoj analizi namjerava stvoriti svrhovitu, snažnu i učinkovitu podatkovnu infrastrukturu koja će se koristiti kao izvor informacija za institucionalne studije, za odgovaranje na ad hoc zahtjeve Komisije i kao ulazne informacije za simulacije modela Symbol, koje se tiču financijskog sektora EU-28. Baza podataka pohranjivat će bankovne podatke iz različitih izvora (komercijalnih baza podataka, skladišta podataka ECB-a, baze podataka Banke za međunarodna poravnanja itd.). Svrha je ovog poziva na nadmetanje pružanje usluge kojom će se osigurati kontinuitet preuzimanja podataka, kao i pružanje pomoći koja je potrebna na zahtjev, za ispravno izvršenje znanstvenih zadataka odjela.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

72322000 Usluge upravljanja podacima

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 152 000 do 160 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 48 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Nikakvi.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Ponude mogu podnijeti konzorciji 2 ili više gospodarskih subjekata („zajednička ponuda”). U slučaju sklapanja ugovora, svi će pravni subjekti potpisati ugovor i snositi prema javnom naručitelju solidarnu odgovornost za ispunjavanje ugovornih uvjeta. Bilo koja promjena u sastavu konzorcija tijekom postupka javne nabave može dovesti do odbijanja njihove ponude. Bilo koja promjena u sastavu konzorcija nakon potpisivanja ugovora može dovesti do raskida ugovora. Konzorcij mora odrediti 1 pravni subjekt („voditelja”) koji će biti u potpunosti ovlašten za obvezivanje konzorcija i svakog njegovog člana te će biti odgovoran za administrativno upravljanje ugovorom (izdavanje računa, zaprimanje plaćanja itd.) u ime svih ostalih subjekata. Podizvođenje je dopušteno, ali pružatelj usluga prema javnom naručitelju zadržava punu odgovornost za izvršenje ugovora.
Ako je to prikladno i za određeni ugovor, gospodarski se subjekt može osloniti na sposobnosti drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu veza koje ima s njima. U tom slučaju mora javnom naručitelju dokazati da će mu ta sredstva biti na raspolaganju za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Bilo koja promjena u podizvođenju tijekom postupka javne nabave može dovesti do odbijanja odgovarajuće ponude. Bilo koja promjena u podizvođenju nakon potpisivanja ugovora može dovesti do raskida ugovora.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditeljima se neće dopustiti sudjelovanje u postupku nabave ako se nalaze u nekoj od isključujućih situacija nabrojanih u člancima 106. i 107. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 966/2012 od 25.10.2012. (SL L 298 od 26.10.2012.). Ponuditelji također trebaju dostaviti dokumente određene člankom 143. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29.10.2012. (SL L 362 od 31.12.2012.) (vidi dokumentaciju za nadmetanje). Dođe li do sklapanja ugovora, a vrijednost je ugovora veća od 134 000 EUR, pružatelj usluga trebat će dostaviti dodatne dokumente navedene u članku 143. stavku 2. te u članku 143. stavku 3. iste Uredbe. Radi li se o zajednicama izvoditelja, tražene podatke treba dostaviti svaki član zajednice, uključujući podizvoditelje kojima će se u podugovor dati više od 20 % ukupne vrijednosti ugovora.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: c) Izvješćem o ukupnom prometu i prometu usluga obuhvaćenih ugovorom tijekom svake od prethodne 3 financijske godine. U slučaju zajednice izvoditelja, svaki član zajednice treba dostaviti tražene dokumente.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: (a) Najmanji prosječni godišnji promet za jednu od prethodne 3 godine veći je od 80 000 EUR.
U slučaju zajednice izvoditelja, ovaj će kriterij biti procijenjen s obzirom na zajedničke sposobnosti svih članova zajednice.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
a) Popis glavnih sličnih usluga koje je ponuditelj pružio u prethodne 3 godine, s kratkim opisom, uključujući iznos ugovora, vrstu pruženih podataka, vrstu korisnika koji mogu biti javni ili privatni. U slučaju zajednice izvoditelja, svaki član zajednice treba dostaviti tražene dokumente.
b) Presliku potvrde o certifikaciji kvalitete ponuditelja koju je izdalo vanjsko tijelo (ISO 9001 ili jednakovrijedno).
c) Obrazovne i profesionalne kvalifikacije pružatelja usluge (životopisi), posebice tehničkog osoblja koje će pružati uslugu s naznakom popisa održanih osposobljavanja i kvalifikacija.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Za točku III.2.3.(a): popis barem 3 slične usluge pružene tijekom 2012.–2013. U slučaju zajednica izvoditelja, ovaj će se kriterij procijeniti u odnosu na zajedničke sposobnosti svih članova zajednice.
Za točku III.2.3.(c): 1 životopis osobe odgovorne za pružanje podrške s dovoljno detaljnim informacijama kako bi se dokazalo da osoblje ima iskustvo od barem 1 godine u pružanju usluga iste vrste kao usluge navedene u dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
JRC/IPR/2014/G01/0003/OC.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 21.4.2014
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
21.4.2014
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 28.4.2014 - 15:00

Mjesto:

Ulazna zgrada — soba 7, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIJA.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: 1 ovlašteni predstavnik po ponuditelju može prisustvovati otvaranju ponuda. Zahtjevi moraju biti poslani osobi za kontakt prije 27.4.2014. zajedno s preslikom osobne iskaznice/putovnice.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
VI.3)Dodatni podaci

Dokumentacija za nadmetanje te pitanja i odgovori povezani s trenutačnim pozivom na nadmetanje bit će dostupni na sljedećoj mrežnoj stranici: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

Ako to žele, zainteresirane strane mogu se registrirati na prethodno navedenoj mrežnoj stranici. To će im omogućiti primanje novih informacija od sustava elektroničkog nadmetanja povezanih s ovim pozivom na nadmetanje. Neregistrirane strane pozivaju se da redovito posjećuju mrežnu stranicu. Komisija nije odgovorna ako ponuditelji ne primijete dodatne informacije povezane s ovim pozivom na nadmetanje objavljene na mrežnoj stranici.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem žalbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Isti kao u VI.4.1 u prethodnom tekstu.

VI.5)Datum slanja ove objave:
27.2.2014