Usluge - 80766-2016

10/03/2016    S49

Belgija-Bruxelles: Logističke usluge za upravljanje pokretnim stvarima

2016/S 049-080766

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: CSM 1 05/43
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1354
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Logističke usluge za upravljanje pokretnim stvarima

Referentni broj: OIB.DR.2/PO/2015/075/682
II.1.2)Glavna CPV oznaka
63120000 Usluge skladištenja i pohrane
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovim su ugovorom obuhvaćene logističke usluge za upravljanje pokretnim stvarima koje su pohranjene u skladištima te razne aktivnosti na lokaciji i/ili u skladištima.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79991000 Usluge kontrole zaliha
50800000 Razne usluge popravaka i održavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles.

II.2.4)Opis nabave:

Ovim su ugovorom obuhvaćene logističke usluge za upravljanje pokretnim stvarima koje su pohranjene u skladištima te razne aktivnosti na lokaciji i/ili u skladištima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

podaci i formalnosti potrebni za ocjenu ispunjenja zahtjeva:

ponuditelj treba priložiti podatke o identitetu (vidjeti Prilog I.1. uputama) te sve dokumente i podatke koji se traže u točki III.1. „Uvjeti za sudjelovanje” ove obavijesti te koji su navedeni u Prilogu I. uputama.

Ponuditelj prilaže dokumentaciju s dokazima s nazivom države u kojoj ima sjedište ili prebivalište, kako je utvrđeno zakonodavstvom države u kojoj ima boravište.

Ponuditelj prilaže valjano potpisanu svečanu izjavu s naznačenim datumom kojom izjavljuje da se ne nalazi ni u jednoj situaciji koja bi ga isključila iz sudjelovanja u ugovoru koji dodjeljuje Europska unija. Svečana izjava oblikom mora u potpunosti odgovarati predlošku objavljenom na sljedećoj stranici: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Napomena: uspješan je ponuditelj pod prijetnjom isključenja dužan prije potpisivanja ugovora dostaviti sljedeću dokumentaciju s dokazima koja potvrđuje svečanu izjavu:

— izvod iz sudskog registra novijeg datuma, a u slučaju njegova izostanka, istovjetan dokument koji je nedavno izdalo odgovarajuće pravosudno ili upravno tijelo u državi u kojoj ponuditelj boravi, a kojim se izjavljuje da ponuditelj nije u stečaju, da nije u postupku likvidacije, da njegovim poslovima ne upravlja sud, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne aktivnosti, da se ne nalazi u sličnom postupku i da nije u sličnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka u skladu s nacionalnim zakonima ili propisima,

— izvod iz sudskog registra novijeg datuma, a u slučaju njegova izostanka, istovjetan dokument koji je nedavno izdalo odgovarajuće pravosudno ili upravno tijelo u državi u kojoj ponuditelj boravi, a kojim se izjavljuje da ponuditelj nije pravomoćno osuđivan za prekršaj povezan s njegovim poslovnim postupanjem, da protiv njega nije donesena pravomoćna presuda za prijevaru, korupciju, sudjelovanje u organiziranom kriminalu ili za bilo koju drugu nezakonitu djelatnost koja šteti financijskim interesima Unije,

— uvjerenje koje je nedavno izdalo odgovarajuće tijelo u državi u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan kojim se izjavljuje da je ponuditelj ispunio svoje obveze plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje,

— uvjerenje koje je nedavno izdalo odgovarajuće tijelo u državi u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan kojim se izjavljuje da je ispunio svoje obveze plaćanja poreza (izravnih poreza i PDV-a) u skladu s pravnim propisima te zemlje.

Ako se ti dokumenti ili uvjerenja ne izdaju u dotičnoj državi, mogu se zamijeniti prisegom, a u slučaju izostanka prisege, svečanom izjavom koju je ponuditelj dao pred pravosudnim ili upravnim organom, javnim bilježnikom ili ovlaštenim strukovnim tijelom te države.

Napomena: budu li izabrane za sklapanje ugovora, zajednice moraju dostaviti svečanu izjavu i popratne dokumente i podatke za svakog pojedinačnog člana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

ponuditelj mora dostaviti:

— presliku financijskih izvješća (bilanci i poslovnih računa) za posljednje 3 financijske godine kojima se prikazuje godišnja dobit prije oporezivanja. Ako ponuditelj iz valjanog razloga ne može dostaviti spomenute dokumente, dužan je priložiti izjavu o godišnjoj bruto dobiti za posljednje 3 godine. Prikazuju li financijska izvješća ili izjava prosječni gubitak tijekom posljednje 3 godine, ponuditelj mora dostaviti drugi dokument kojim dokazuje svoju financijsku i ekonomsku sposobnost, kao što su odgovarajuće jamstvo koje je izdala treća strana (npr. matično društvo), izvješća revizora, ovlaštenih računovođa ili jednakovrijedan dokument,

— izjava o ukupnom godišnjem prometu tijekom posljednje 3 financijske godine,

— izjava o godišnjem prometu u području obuhvaćenom ovim pozivom na nadmetanje ostvarenom tijekom posljednje 3 financijske godine.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

kako bi bio izabran, ponuditelj mora dostaviti dokaz o prosječnom specifičnom godišnjem prometu za posljednje 3 financijske godine od 1 000 000 EUR.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

1) ponuditelj mora dostaviti popis glavnih usluga pruženih tijekom posljednje 3 godine u području koje je obuhvaćeno ovim ugovorom, s detaljima o vrijednostima, datumima i pojedinostima korisnika usluga;

2) ponuditelj mora dostaviti životopise za 3 profila navedena u nastavku:

(a) voditelj logističkog tima sa završenim osposobljavanjem u području logistike/prijevoza (preddiplomska razina); iskustvo u vođenju tima (5 godina); najmanje 5 godina iskustva na položaju operativnog voditelja u sektoru distribucije/logistike; dobro poznavanje MS Office alata i poznavanje programa SAP i iskustvo u radu s njim (5 godina);

(b) logistički tehničar s 5 godina iskustva u postupcima tehničke intervencije na lokaciji ili u radionicama;

(c) rukovatelj viličarom s certifikatom za rukovanje viličarom ili vozačkom dozvolom za dohvatni viličar i 3 godine iskustva u tom području; certifikat za rukovanje viličarom i dohvatnim viličarom; VCA certifikat (osnovna sigurnost za operativno osoblje).

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

nužni minimum: ponuditelj će Komisiji pružiti tim od 5 članova prethodno navedenih profila i iskustva, odnosno:

— 1 voditelj tima,

— 2 tehničara,

— 2 rukovatelja viličarom.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/04/2016
Lokalno vrijeme: 17:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/04/2016
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment «CSM 1», cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23) — 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može nazočiti 1 valjano ovlašteni predstavnik po ponuditelju (uz predočenje putovnice ili osobne iskaznice). Ponuditelji koji žele prisustvovati dužni su o tome pisanim putem obavijestiti Odjel OIB.02.002 Javna nabava (vidjeti detalje o adresi navedene u točki I.) najkasnije 2 radna dana prije otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.3)Dodatni podaci:

1) Upute i dodatni dokumenti (uključujući pitanja i odgovore) dostupni su na sljedećoj internetskoj adresi: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1354 Zainteresirane se strane pozivaju na registraciju putem internetske stranice. O bilo kojim promjenama ovog poziva na nadmetanje, bit će obaviješteni preko online sustava javne nabave. Strane koje nisu registrirane na stranicu, trebale bi ju redovito posjećivati. Komisija nije odgovorna u slučaju da ponuditelji ne znaju za bilo koju dodatnu informaciju o ovom pozivu na nadmetanje koja je navedena na toj internetskoj stranici.

Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja tijekom razdoblja nadmetanja provjeravati nove sadržaje i izmjene.

Dodatne informacije o uvjetima ugovora, obnavljanjima ugovora, uvjetima sudjelovanja, najmanjim traženim razinama sposobnosti, ukupnom očekivanom opsegu ugovora itd. mogu se pronaći u uputama dostupnim na prethodno navedenoj internetskoj stranici. Neće se objavljivati papirnata inačica. Ovlašten instrumentom EMAS od 2005., OIB usvaja ekološki prihvatljiva načela. EMAS je sustav upravljanja okolišem i program revizije, dobrovoljni instrument EU-a koji organizacije primjenjuju kako bi unaprijedile svoju učinkovitost u području okoliša.

2) Početno će trajanje ugovora iznositi 2 godine, s 2 obnavljanja u razdobljima od po 1 godinu (2+1+1). U razdoblju od 3 godine nakon sklapanja prvotnog ugovora, javni će naručitelj moći koristiti pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva na nadmetanje za nove usluge koje uključuju ponavljanje sličnih usluga dodijeljenih strani s kojom je javni naručitelj sklopio ovaj ugovor.

3) Za dodatne informacije o sudjelovanju u pozivu na nadmetanje i o redoslijedu postupaka javne nabave Ureda za infrastrukturu i logistiku pogledajte „Vodič za ponuditelje” i brošuru „Poslovanje s Europskom komisijom”, dostupne putem sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/02/2016