Varer - 81559-2021

17/02/2021    S33

Danmark-Sorø: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2021/S 033-081559

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Thorsøe
E-mail: mortt@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 40493156
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=285209&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=285209&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af fødevarer til Region Sjælland

II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af:

- Mejeriprodukter og æg (delaftale 1)

- Kolonialvarer (delaftale 1)

- Fisk (delaftale 1)

- Brød (delaftale 1)

- Drikkevarer (delaftale 1)

- Patientmad (delaftale 1)

- Fjerkræ, kød og pålæg (delaftale 2)

- Frugt og grønt, herunder snitgrønt (delaftale 3).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 420 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Patientmad, mejeriprodukter og æg, kolonialvarer, fisk, brød, drikkevarer (køl og frost)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15890000 Diverse fødevarer og tørrede varer
15894000 Forarbejdede fødevarer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af:

- Mejeriprodukter og æg (delaftale 1)

- Kolonialvarer (delaftale 1)

- Fisk (delaftale 1)

- Brød (delaftale 1)

- Drikkevarer (delaftale 1)

- Patientmad (delaftale 1).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 27,5
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment og service / Vægtning: 17,5
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilkøb af produkter:

Tilbudsgiver skal nederst i tilbudslisten oplyse, hvilken rabatsat der tilbydes på tilbudsgivers sammenhængende produkter, som ligger naturligt inden for de udbudte produktkategorier.

Gældende for delaftale 1 – afdelingsvis forpakning:

Udbuddet omfatter en option vedr. forpakning af produkter til sygehusenes respektive afdelinger. Der skal afgives tilbud på optionen i kontraktbilag 3D, tilbudsliste option afd forpakning sygehuse, for at tilbudsgiver er konditionsmæssig. Optionen vedrører afdelingsvis forpakning af mælk og juicebrikker.

Mere økologi:

Ordregiver forbeholder sig ret til at skifte konventionelle varer til økologiske varer, jf. pkt. 3.6 i kontrakten.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fjerkræ, kød og pålæg (køl og frost)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15890000 Diverse fødevarer og tørrede varer
15894000 Forarbejdede fødevarer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af:

- Fjerkræ, kød og pålæg (delaftale 2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 27,5
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment og service / Vægtning: 17,5
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal nederst i tilbudslisten oplyse, hvilken rabatsat der tilbydes på tilbudsgivers sammenhængende produkter, som ligger naturligt inden for de udbudte produktkategorier.

Mere økologi:

Ordregiver forbeholder skifte konventionelle varer til økologiske varer, jf. pkt. 3.6 i kontrakten.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Frugt, grønt og snitgrønt

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15890000 Diverse fødevarer og tørrede varer
15894000 Forarbejdede fødevarer
03200000 Korn, kartofler, grøntsager, frugt og nødder
03220000 Grøntsager, frugt og nødder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af:

- Frugt og grønt, herunder snitgrønt (delaftale 3).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 27,5
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment og service / Vægtning: 17,5
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal nederst i tilbudslisten oplyse, hvilken rabatsat der tilbydes på tilbudsgivers sammenhængende produkter, som ligger naturligt inden for de udbudte produktkategorier.

Mere økologi:

Ordregiver forbeholder skifte konventionelle varer til økologiske varer, jf. pkt. 3.6 i kontrakten.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver skal anføre oplysningerne herom i det fælles europæiske udbudsdokument.

Der gøres særligt opmærksom på, at visse af disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgiveren fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis der er tale om følgende forhold (frivillige udelukkelsesgrunde): Udbudslovens §137, stk. 2.

Inden tildeling af endelig kontrakt vil den tilbudsgiver, som ordregiver har besluttet at tildele kontrakten, skulle fremlægge følgende dokumentation for så vidt angår udelukkelsesgrundene:

Som bevis for at tilbudsgiveren har opfyldt sine forpligtelser over for det offentlig med hensyn til betaling af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger, at den ikke er dømt for strafbare forhold, og at den ikke er under konkurs, likvidation, rekonstruktion eller lignende situation kan tilbudsgiveren fremlægge en serviceattest. Serviceattest udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene i

udbudslovens § 137, stk. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens 138.

Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist (på

min. 2½ uge) har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad, der fordres til tilstrækkeligt dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital det seneste regnskabsår.

Vær opmærksom på, at der skal vedlægges et særskilt ESPD for virksomheder, som tilbudsgiver evt. baserer sin formåen på, og at støtteerklæring, skal udfyldes og underskrives.

Hvis tilbudsgiver udgør et konsortium, skal der fremsendes et særskilt ESPD for alle deltagere i konsortiet, og erklæring om fælles befuldmægtiget og solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andres enheders formåen, regnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det seneste regnskabsår er positiv.

Som dokumentation for herfor skal den vindende tilbudsgiver fremsende følgende, afhængigt af hvilken kategori af virksomhed tilbudsgiver tilhører:

Hvis tilbudsgiver er revisionspligtig:

- Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring.

Hvis tilbudsgiver ikke er revisionspligtig:

- Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring

- eller revisors reviewerklæring om egenkapitalens størrelse for seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD’en del IV oplyse referencer inden for de seneste 5 år inden for levering af fødevarer til kunder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have minimum én kunde inden for de sidste 5 år, som tilbudsgiver har leveret fødevarer til inden for hver af de delaftaler, der måtte bydes på, og det samlede forbrug for alle kunder inden for hver delaftale skal være på:

- Delaftale 1: Mejeriprodukter og æg, kolonialvarer, fisk, brød, drikkevarer (køl og frost). Minimum 50 mio. DKK pr. år.

- Delaftale 2: Fjerkræ, kød og pålæg (køl og frost). Minimum 10 mio. DKK pr. år.

Delaftale 3: Frugt, grønt og snitgrønt. Minimum 8 mio. DKK pr. år.

Tilbudsgiver skal have erfaring med at levere til hver af disse kunder på følgende betingelser:

- Delaftale 1: Mejeriprodukter og æg, kolonialvarer, fisk, brød, drikkevarer (køl og frost). Bestillingfrist senest kl. 15 dagen før.

- Delaftale 2: Fjerkræ, kød og pålæg (køl og frost). Bestillingfrist senest kl. 15 dagen før.

Delaftale 3:Frugt, grønt og snitgrønt. Bestillingfrist senest kl. 15 dagen før.

- Delaftale 1: Mejeriprodukter og æg, kolonialvarer, fisk, brød, drikkevarer (køl og frost). Levering senest kl. mellem 05-06 dagen efter.

- Delaftale 2:Fjerkræ, kød og pålæg (køl og frost). Levering senest kl. mellem 05-06 dagen efter

- Delaftale 3: Frugt, grønt og snitgrønt. Levering senest kl. mellem 05-06 dagen efter.

Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

- Delaftalen reference vedrører

- Varekategorier relevante for delaftalen

- Forbrug pr. år pr. varekategori

- Bestillings- og leveringsfrister

- Kontaktperson hos referencen inkl. navn, e-mail, telefonnr.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles i kontraktens pkt. 19 krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/03/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/10/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/03/2021
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3)Yderligere oplysninger:

Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers oplyste e-mail.

Tilbud skal affattes på dansk. Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

Bemærk at ordregiver forud for tildeling af kontrakt er forpligtet til at kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger endelig dokumentation for oplysninger, der er afgivet i ESPD (jf. udbudslovens § § 152-155). Denne dokumentation skal være ordregiver i hænde senest 18 dage efter, at den pågældende tilbudsgiver har modtaget anmodning herom. Det samme gælder for de virksomheder, som den vindende tilbudsgiver måtte basere sit tilbud på. Fristen vil alene blive forlænget af ordregiver i særlige tilfælde.

Dokumentation for en dansk tilbudsgiver er en serviceattest udstedt senest 6 måneder før tilbudsfristen samt dokumentation for opfyldelse af mindstekravene. Dokumentation for en udenlandsk tilbudsgiver afhænger af mulighederne i det pågældende land.

Serviceattest kan rekvireres her:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Bemærk følgende vedr. ESPD: Erhvervsstyrelsen skal i forbindelse med udstedelse af serviceattest indhente en straffeattest fra Kriminalregisteret for samtlige medlemmer af virksomhedens bestyrelse og direktion mm.

Erhvervsstyrelsen kan kun indhente sådanne straffeattester med de pågældende personers samtykke og har derfor behov for en samtykkeerklæring. Disse personer skal endvidere afgive en tro- og loveerklæring vedr. de strafbare forhold, som straffeattesten indhentet af Erhvervsstyrelsen ikke omfatter. Samtykke- og tro- og loveerklæringerne er gyldige i et år, og tilbudsgiver opfordres derfor til allerede nu at indhente dem fra bestyrelses- og direktionsmedlemmer, så fristen for indhentelse af serviceattest kan overholdes. Link til

skabelon for samtykke- og tro- og loveerklæring findes på ovennævnte hjemmeside.

Bemærk yderligere: Den, der anmoder om serviceattesten, skal have fuldmagt fra virksomheden til – på vegne af virksomheden – at give samtykke til, at Erhvervsstyrelsen indhenter strafoplysninger om virksomheden, og afgive erklæring om, hvorvidt virksomheden inden for de seneste 4 år er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for ét eller flere forhold indeholdt i udbudslovens § 135.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Ikke relevant for Danmark
By: Ikke relevant
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021