Usluge - 82434-2019

21/02/2019    S37

Njemačka-Köln: ECCAIRS 2.0 Platforma za izvješćivanje o događajima

2019/S 037-082434

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa
Poštanska adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Mjesto: Cologne
NUTS kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Poštanski broj: 50668
Država: Njemačka
E-pošta: tenders@easa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4366
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Sigurnost zračnog prometa, okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

ECCAIRS 2.0 Platforma za izvješćivanje o događajima

Referentni broj: EASA.2019.HVP.01
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je okvirnog ugovora razvoj, uvođenje i održavanje sustava za izvješćivanje o događanjima, nesrećama i incidentima.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
48800000 Informacijski sustavi i poslužitelji
48810000 Informacijski sustavi
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
72200000 Usluge programiranja i usluge savjetovanja
72230000 Usluge razvoja programske podrške po narudžbi korisnika
72250000 Sistemske usluge i usluge potpore
72253200 Usluge sistemske podrške
72254100 Usluge ispitivanja sustava
72260000 Usluge povezane s programskom podrškom
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Unutar EU-a.

II.2.4)Opis nabave:

Očekuju se sljedeće glavne usluge:

— tehnički razvoj rješenja,

— konačno ispitivanje korisničkog prihvaćanja,

— učinkovito uvođenje rješenja,

— razvojno održavanje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor automatski se obnavlja 2 puta, svaki put za 12 mjeseci, osim ako jedna od strana ne zaprimi službenu obavijest o suprotnom.

Maksimalno trajanje: 48 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Provedbena odluka Komisije od 26.3.2014. o uspostavi višegodišnjeg radnog programa za 2014. za financijsku pomoć u području Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) — prijevozni sektor za razdoblje.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Ubrzani postupak
Obrazloženje:

Podrška aktualne verzije platforme za izvješćivanje o događajima „ECCAIRS“ prekinut će se od 1. tromjesečja 2020.

Agencija je - pod svojom cjelokupnom i isključivom odgovornošću - zadužena da preradi ovu verziju i da do tada postane potpuno operativna, ne dopuštajući nikakvo kašnjenje.

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/03/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 14/03/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

EASA, Konrad-Adenauer-Ufer 3, D-50668 Cologne/NJEMAČKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/02/2019