Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 83694-2020

Submission deadline has been amended by:  160426-2020
19/02/2020    S35

Hrvatska-Imotski: Usluge nadzora gradilišta

2020/S 035-083694

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski
Nacionalni registracijski broj: 41272392545
Poštanska adresa: Blajburška 133
Mjesto: Imotski
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21260
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Željko Topić
E-pošta: vodovod-topic@net.hr
Telefon: +385 989784156
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vodovod-imk.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0006722
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nadogradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Imotski - nadzor radova

Referentni broj: VV-01/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71521000 Usluge nadzora gradilišta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge nadzora nad radovima „Nadogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Imotski".

Detaljna tehnička specifikacija se nalazi u Projektnom zadatku (poglavlje 68. ove DON-a).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 330 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71521000 Usluge nadzora gradilišta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja usluga je područje Grada Imotskog, te naselja Glavina Donja, Medvidovića Draga, Donji Vinjani (u Gradu Imotskom)te Donji Proložac i Postranje (u Općini Proložac) u Splitsko-dalmatin

II.2.4)Opis nabave:

Usluga nadzora nad radovima nadogradnje i rekonstrukcije sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Imotski.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: 1. Stručno iskustvo Stručnjaka 1 2. Stručno iskustvo Stručnjaka 2 3. Stručno iskustvo Stručnjaka 3 4. Stručno iskustvo Stručnjaka 4 / Ponder: 15 10 10 10
Kriterij troška - Naziv: 1. Cijena ponude / Ponder: 55
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 330 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 37
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti određena je toč. 26.1 DON-a.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Rok, način i uvjeti plaćanja su određeni toč. 65. DON-a.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/04/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 19/07/2020
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/04/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Blajburška 133, HR-21260 Imotski, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/02/2020