Bygge og anlæg - 84561-2019

22/02/2019    S38    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 

Danmark-Kgs. Lyngby: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 038-084561

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
30060946
Anker Engelundsvej 101
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Lisbet Sand
E-mail: Isand@dtu.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dtu.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=avazdmadqs
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af ny forskningsbygning - DTU Institut for Miljø, B112

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud omhandler opførelse af en ny bygning på cirka 2 300 m2. Den nye bygning vil udgøre DTU Miljø Ressource Recovery Research Platform kaldet R3 Platform.

Det er centralt for DTU, at de fysiske rammer for fremtidens forsknings- og læringsmiljø skabes gennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem de involverede parter, således at de optimale løsninger kan udvikles og optimeres i projektforløbet til glæde for både DTU, entreprenører og rådgivere. Projektet vil derfor fra et tidligt stadie udvikles og gennemføres i et tæt samarbejde mellem DTU, entreprenører og rådgivere.

Ansøgningen om prækvalifikation skal indgives i fællesskab af mindst 2 virksomheder. Heraf skal den ene (totalentreprenøren) ønske at vinde totalentrepriseaftalen, mens den anden (totalrådgiveren) skal ønske at vinde totalrådgiveraftalen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71200000
71300000
71500000
45210000
45220000
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Kgs. Lyngby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omhandler opførelse af en ny bygning på cirka 2 300 m2.

Byggeriet skal indeholde faciliteter, som kan danne rammen for forskning og undervisning i Ressource Recovery, dvs. genanvendelse og udnyttelse af residuale ressourcer såsom affald, husdyrgødning, industrielle restprodukter, bygningsaffald samt spildevand og rejektvand. Faciliteterne skal indeholde topmoderne forhold for modtagelse, håndtering og oparbejdning af restprodukter, proceslaboratorier hvor materialerne konverteres til nye materialeressourcer, næringsstoffer eller energi samt en analytisk facilitet.

Projektet udbydes som et samlet udbud af en totalentrepriseaftale og en totalrådgiveraftale. Totalentreprenøren og totalrådgiveren skal sammen søge om prækvalifikation som et team. De prækvalificerede teams afgiver et samlet tilbud på opgaven. Udover totalentrepriseaftalen og totalrådgiveraftalen reguleres samarbejdet mellem totalentreprenøren, totalrådgiveren og DTU af en samarbejdsaftale.

Ved overgang til totalentreprise indtræder totalentreprenøren i totalrådgiveraftalen og overtager DTU’s rettigheder og forpligtelser over for totalrådgiveren. Totalentreprenøren hæfter herefter for totalrådgiverens forpligtelser over for DTU.

Udbuddet gennemføres som en konkurrencepræget dialog efter reglerne i udbudslovens § § 67-72.

DTU forventer at afholde 2 dialogrunder. DTU forbeholder sig dog retten til at udvide dialogen med en eller flere dialogrunder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis DTU modtager konditionsmæssige ansøgninger fra mere end 3 egnede teams, vil DTU foretage en begrænsning i antallet af teams, der bliver opfordret til at afgive tilbud på opgaven, til 3 teams.

Til brug herfor skal totalentreprenøren og totalrådgiveren hver især oplyse højst 5 referencer. Referencerne må højest være 5 år gamle på tidspunktet for ansøgningsfristen regnet fra gennemført aflevering af opgaven.

Ved begrænsningen af antallet af teams vil DTU lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder

(a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med at skabe forøget værdi i komplekse projekter gennem et tæt samarbejde mellem parterne i projektet.

(b) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med opførelse af forsknings- og laboratoriebyggerier eller sammenlignelige installationstunge byggerier.

(c) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med arkitektrådgivning i forbindelse med opførelsen af forsknings- og laboratoriebyggerier eller sammenlignelige installationstunge byggerier på et eksisterende campusområde fra ideoplæg til afleveret byggeri.

(d) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med ingeniørrådgivning i forbindelse med opførelse af forsknings- og laboratoriebyggerier eller sammenlignelige installationstunge byggerier.

(e) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med at skabe et helstøbt arkitektonisk udtryk, herunder særligt funktionel og æstetisk sammenhæng i forbindelse med sammenbygning/tilbygninger til eksisterende laboratoriebyggerier.

Kriterierne a-e vægter lige, og vurderingen foretages samlet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

For så vidt angår pkt. II.1.6) bemærker DTU, at DTU har valgt at udføre byggeriet i samarbejdsformen Integreret Byggeri. Det er påkrævet for samarbejdsformen, at rådgiver og entreprenør byder ind som et team. Det er derfor nødvendigt at udbyde rådgivning og entreprise som en samlet kontrakt.

For så vidt angår pkt. II.2.7) bemærker DTU, at 1- og 5-årseftersyn er indregnet i kontraktens varighed.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I henhold til bilag V.2, pkt. 3.1, betales totalentreprisesummen på baggrund af én månedlig a conto-begæring fra totalentreprenøren med opgørelse af arbejdernes faktiske stade.

I henhold til bilag V2, pkt. 6.4, er betalingsbetingelser 30 kalenderdage efter modtagelse af korrekt elektronisk faktura.

I henhold til bilag V.7, pkt. 2.1, tegner DTU kombineret entrepriseforsikring inkl. all-risk, brand og storm. Totalentreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på denne entrepriseforsikring. Totalentreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører hæfter selv for selvrisikoen. Selvrisikoen er på 100 000 DKK pr. skade.

Totalentreprenøren skal overholde de i bilag V.8 (Sociale forhold) beskrevne forpligtelser omkring praktikpladser og arbejdskraft, herunder anvendelse af udenlandsk arbejdskraft.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 007-010666
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/03/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 05/10/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Teamet vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis totalentreprenøren og/eller totalrådgiveren er omfattet af de fastsatte mindstekrav, de obligatoriske udelukkelsesgrunde og de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

DTU vil afholde fælles informationsmøde. Mødet bliver afholdt hos DTU den 6.3.2019 kl. 14:30-15:30 på adressen: Anker Engelundsvej 101, 2800 Kongens Lyngby, bygning 101, lokale S01.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter DTU’s underretning til de berørte teams om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

Klage over ikke at være blevet tildelt opgaven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at DTU har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at DTU har indgået aftalerne, jf. § 7, stk. 2, nr. 2, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/02/2019