Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 85349-2021

Submission deadline has been amended by:  154628-2021
19/02/2021    S35

Hrvatska-Duga Resa: Cestovna rasvjeta

2021/S 035-085349

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Duga Resa
Nacionalni registracijski broj: 15857239976
Poštanska adresa: Trg Sv. Jurja 1
Mjesto: Duga Resa
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 47250
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Domagoj Petrinović
E-pošta: domagoj.petrinovic@law-firm.hr
Telefon: +385 915147999
Telefaks: +385 12383701
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dugaresa.hr
Adresa profila kupca: www.dugaresa.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0006534
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Modernizacija sustava javne rasvjete grada Duga Resa

Referentni broj: JN-59/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34993000 Cestovna rasvjeta
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je „Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Duga Resa”, na način, pod uvjetima i rokovima kako je to propisano Dokumentacijom o nabavi i njezinim prilozima.

Modernizacija sustava javne rasvjete Grad Duga Resa mora se izvesti savjesno, stručno, tehnički ispravno i u svemu sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 i 20/17, 39/19), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/2019) te drugim pozitivnim propisima, normativima i standardima, čija je primjena pri izradi obvezna za ovaj predmet nabave.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 920 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34993000 Cestovna rasvjeta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Duga Resa

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je „Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Duga Resa”, na način, pod uvjetima i rokovima kako je to propisano Dokumentacijom o nabavi i njezinim prilozima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 920 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 3
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta čija ponuda bude odabrana kao pravilna, prikladna, prihvatljiva i sukladna kriteriju za odabir ponude najpovoljnija, a prije donošenja Odluke o odabiru tražiti sukladno čl. 266 ZJN-a 2016 dostavu sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova nastana, iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju profesionalnu sposobnost.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Propisani Dokumentacijom o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Grad Duga Resa.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Propisani Dokumentacijom o nabavi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/02/2021