Usluge - 86312-2022

18/02/2022    S35

Luksemburg-Luxembourg: Pružanje savjetodavnih usluga za podršku upravljanju programima za EIF-ov program digitalne transformacije

2022/S 035-086312

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski investicijski fond
Poštanska adresa: 37B, avenue J.F. Kennedy
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Poštanski broj: L-2968
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: SPA-Procurement
E-pošta: eif-procurement@eif.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.eif.org/
Adresa profila kupca: https://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10220
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje savjetodavnih usluga za podršku upravljanju programima za EIF-ov program digitalne transformacije

Referentni broj: 2022-CE-CSD-001
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EIF pokreće ovaj postupak nabave za usluge savjetovanja u svrhu pružanja podrške upravljanju programima za EIF-ov program digitalne transformacije (DTP). EIF pokreće četverogodišnji program digitalne transformacije koji se temelji na novoj EIF-ovoj digitalnoj i podatkovnoj strategiji (DDS) kojoj je cilj podržati isporuku nove vizije EIF-a – EIF 4.0. Kako bi učinkovito proveo DTP, EIF traži vanjske savjete i stručnost za podršku upravljanju programom, od mobilizacije do isporuke, tijekom trajanja programa.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU0 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Iako će pružatelj usluga načelno raditi iz svojih uobičajenih radnih prostorija, EIF će možda povremeno tražiti da sudjeluju na sastancima, uglavnom u Luxembourgu, u prostorijama EIF-a.

II.2.4)Opis nabave:

EIF pokreće ovaj postupak nabave za usluge savjetovanja u svrhu pružanja podrške upravljanju programima za EIF-ov program digitalne transformacije (DTP). EIF pokreće četverogodišnji program digitalne transformacije koji se temelji na novoj EIF-ovoj digitalnoj i podatkovnoj strategiji (DDS) kojoj je cilj podržati isporuku nove vizije EIF-a – EIF 4.0. Kako bi učinkovito proveo DTP, EIF traži vanjske savjete i stručnost za podršku upravljanju programom, od mobilizacije do isporuke, tijekom trajanja programa. Više pojedinosti navedeno je u Prilogu 4. – Opis projekta.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni će se sporazum potpisati na početno razdoblje od dvije godine s mogućnošću da se nakon toga produži za dva uzastopna jednogodišnja razdoblja, prema EIF-ovu nahođenju (2 + 1 + 1).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

EIF će potpisati okvirni ugovor s najviše dva (2) pružatelja usluga koristeći se kaskadnim mehanizmom (opisanim u odjeljku 6. opisa projekta).

Okvirni sporazum podliježe Općim uvjetima EIF-a koji će biti dio okvirnog sporazuma kao Dodatak C.

Provedbeni ugovori bit će uspostavljeni u skladu s okvirnim sporazumom kad god je potrebna dodjela prema mehanizmu opisanom u odjeljku 6. opisa projekta.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/03/2022
Lokalno vrijeme: 23:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 21/03/2022
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

prostorije EIF-a.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: https://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/02/2022