Roba - 87055-2020

21/02/2020    S37

Hrvatska-Zagreb: Maseni spektrometri

2020/S 037-087055

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Nacionalni registracijski broj: 76023745044
Poštanska adresa: Svetošimunska cesta 25
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Hrvoje Karažija
E-pošta: hkarazija@agr.hr
Telefon: +385 12394053
Telefaks: +385 12315300
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.unizg.agr.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0007115
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava, doprema i instalacija opreme Grupa I-Spektrometar masa,Grupa II-Vacuum ManifolD,Grupa III-Sustav za mikrovalnu ekstrakciju,Grupa IV-Plinski kromatograf

Referentni broj: VV002
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38433100 Maseni spektrometri
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava, doprema i instalacija opreme:

Grupa I: Spektrometar masa (MS – q-TOF),

Grupa II: Vacuum Manifold s 20 mjesta,

Grupa III:Sustav za mikrovalnu ekstrakciju,

Grupa IV:Plinski kromatograf s masenim i FID detektorom (GC-MS/FID) i generator vodika.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 928 800.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa I: Spektrometar masa (MS – q-TOF)

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433100 Maseni spektrometri
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Fakultetsko dobro 3, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Spektrometar masa (MS – q-TOF).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Raspon masa TOF / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Digitalizator (digitizer) pri minimalno 4 GHz (4Gsample/sec) / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Pouzdanost masa (mass accuracy) uz unutarnju kalibraciju / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 280 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

KK.01.1.1.01.0005, Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa II: Vacuum Manifold s 20 mjesta

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
42671100 Stalci za laboratorijske alate
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA, II. paviljon (treći kat).

II.2.4)Opis nabave:

Vacuum Manifold s 20 mjesta.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 16 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

KK.01.1.1.01.0005, Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa III: Sustav za mikrovalnu ekstrakciju

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38434500 Aparati za biokemijske analize
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA, II. paviljon (treći kat).

II.2.4)Opis nabave:

Sustav za mikrovalnu ekstrakciju

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Snaga uređaja s najmanje dva magnetrona / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Obujam mikrovalne komore uređaja / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Osigurači od curenja mikrovalova / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 60 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 152 800.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

KK.01.1.1.01.0005, Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa IV: Plinski kromatograf s masenim i FID detektorom (GC-MS/FID) i generator vodika

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38432210 Plinski kromatografi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA, II. paviljon (treći kat).

II.2.4)Opis nabave:

Plinski kromatograf s masenim i FID detektorom (GC-MS/FID) i generator vodika.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Raspon volumena injektiranja kod autoinjektora / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Karakteristike masenog filtra / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Mogućnost nadogradnje detektorima / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 480 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

KK.01.1.1.01.0005, Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Naručitelj zahtijeva da gospodarski subjekt dokaže upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

U ugovoru o javnoj nabavi biti će navedeni posebni uvjeti za izvršenje ugovora:

— Naručitelj će imenovati osobu zaduženu za provedbu ugovora, a to je Hrvoje Karažija, dipl. iur., tel. +385 012394053, e-mail: hkarazija@agr.hr. Razdoblje provedbe ugovora uključuje osim trajanja ugovora i jamstveni rok,

— rok izvršenja i cijena iz prihvaćene ponude Izvršitelja,

— navod da je roba koja se isporučuje nova i nerabljena,

— jamstveni rok iznosi minimalno 12 mjeseci prema točki 7.27. dokumentacije o nabavi,

— po sklapanju ugovora dostavlja se jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ili novčani polog kao jamstvo prema točki 7.15. dokumentacije o nabavi,

— po isteku ugovora dostavlja se jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ili novčani polog kao jamstvo prema točki 7.15. dokumentacije o nabavi,

— odredba o otklanjanju uočenih nedostataka vezana uz jamstveni rok,

— odredba o ugovornoj kazni sastavni je dio ugovora i iskazana je u zasebnom članku, a odnosi se na obvezu Izvršitelja da se po sklapanju ugovora pridržava rokova isporuke predmetne robe, u slučaju prekoračenja roka krivnjom Izvršitelja, Izvršitelj se obvezuje platiti Naručitelju ugovornu kaznu u visini 2‰ (dva promila) po danu zakašnjenja od ukupno ugovorene vrijednosti, a najviše 5 % (pet posto) ukupno ugovorene vrijednosti, kao i eventualno nastalu štetu. Ako je šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka veća od iznosa ugovorne kazne, Naručitelj ima pravo na naknadu štete u punom iznosu,

— obveza Izvršitelja da se tijekom izvršenja ugovora pridržava primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN-a 2016,

— u slučaju izmjene ugovora primjenjivati će se odredbe sukladno člancima 315. st. 1., 316. i 317. ZJN 2016.,

— u slučajevima izmjena ugovora tijekom njegova trajanja, a koje nisu značajne, primjenjuju odredbe članaka 320. i 321. ZJN-a 2016.,

— zaprimljeni računi obvezno sadrže referencu na broj ugovora temeljem kojeg je roba isporučena,

— odredba o članovima Zajednice ponuditelja sastavni je dio ugovora i iskazana je u zasebnom članku, a odnosi se na obvezu članova Zajednice ponuditelja da nakon sklapanja ugovora u roku od 15 dana dostave određeni pravni akt u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora (primjerice međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili sl.) koji mora sadržavati odredbu o solidarnoj odgovornosti svih članova zajednice. Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice ponuditelja. Navedenim pravnim aktom se trebaju riješiti međusobni odnosi članova Zajednice ponuditelja vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi, primjerice dostava jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje će izvršavati svaki član Zajednice ponuditelja, obveze svakog člana Zajednice ponuditelja u ispunjenju ugovora o javnoj nabavi, obavještavanje Naručitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o javnoj nabavi, način odvijanja komunikacije (koji član Zajednice na koji e-mail, fax i slično), način sklapanja ugovora i potpisnik ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora, komunikacija vezana uz izvršavanje ugovora, izdavanje računa, plaćanje računa, potpisivanje primopredajnog zapisnika i ostala bitna pitanja.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/03/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/03/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Vijećnica, Svetošimunska cesta 25.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

4. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/02/2020