Roba - 87507-2020

21/02/2020    S37

Hrvatska-Zagreb: Magneti

2020/S 037-087507

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Martina Pavić
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Telefaks: +385 14606041
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava opreme - Suhi („cryofree”) supravodljivi magnet 16 T s dilucijskim hladnjakom (‹10mK)

Referentni broj: 011V-PMF/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31630000 Magneti
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava opreme - Suhi („cryofree”) supravodljivi magnet 16 T s dilucijskim hladnjakom (‹10mK)

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31630000 Magneti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Fizički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

Nabava opreme: Suhi („cryofree”) supravodljivi magnet 16 T s dilucijskim hladnjakom (<10mK). Moderni 'state-of-the-art' supravodljivi magnet od 16T ili više koristit će se u svrhu opremanje Laboratorija za niske temperature i jaka magnetska polja pri FO, PMF, u svrhu proširivanje kapaciteta i znanstvenih istraživanja kvantnih doprinosa u magnetotransportnim svojstvima novih nano- i drugih materijala, a nabavlja temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.02.0013, pod nazivom: CeNIKS – Centar za Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava.

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 12
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentost i kohezija, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: 18/16/10006
Grupa br.: 1
Naziv:

Nabava opreme - Suhi („cryofree”) supravodljivi magnet 16 T s dilucijskim hladnjakom (‹10mK)

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
08/01/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Ansar-analitika d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 12100614190
Poštanska adresa: Šestinski dol 99a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ansar@ansar-analitika.hr
Telefon: +385 17980857
Telefaks: +385 13745690
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 9 399 500.00 HRK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Nezadovoljna strana ima pravo izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA (www.dkom.hr).

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku, te se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Ostala ustrojstvena jedinica za nabavu (Ured nabave)
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Telefaks: +385 14606041
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/02/2020

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
31630000 Magneti
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Fizički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb, HRVATSKA.

VII.1.4)Opis nabave:

Nabava opreme: Suhi („cryofree”) supravodljivi magnet 16 T s dilucijskim hladnjakom (<10mK). Moderni 'state-of-the-art' supravodljivi magnet od 16T ili više koristit će se u svrhu opremanje Laboratorija za niske temperature i jaka magnetska polja pri FO, PMF, u svrhu proširivanje kapaciteta i znanstvenih istraživanja kvantnih doprinosa u magnetotransportnim svojstvima novih nano- i drugih materijala, a nabavlja temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.02.0013, pod nazivom: CeNIKS – Centar za Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava. CPV oznaka i naziv: 31630000-1 Magneti.

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u danima: 630
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 9 399 500.00 HRK
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Ansar-analitika d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 12100614190
Poštanska adresa: Šestinski dol 99a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ansar@ansar-analitika.hr
Telefon: +385 17980857
Telefaks: +385 13745690
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

Produljenje roka za izvršenje ugovora od 249 dana od krajnjeg roka isporuke iz Osnovnog ugovora, zbog nastupa okolnosti više sile.

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

Produljenje roka za izvršenje ugovora od 249 dana od krajnjeg roka isporuke iz Osnovnog ugovora, zbog nastupa okolnosti više sile.

S obzirom na nepredviđene okolnosti u proizvodnom procesu ključnih komponenti koje nisu mogle biti pod kontrolom Ugovaratelja i Naručitelja, odnosno zbog greške u materijalu žice od kositra koja se koristi za ožićenje supravodljive zavojnice magneta, te s obzirom na to da se radi o osjetljivoj opremi koja zahtjeva niz složenih testiranja i vrste transporta, iz razloga više sile je bilo potrebno produljiti rok izvršenja ugovora.

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 9 399 500.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 9 399 500.00 HRK