Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Pomognite nam poboljšati internetske stranice TED-a ispunjavanjem kratke ankete!

Radovi - 87986-2016

16/03/2016    S53    Europski parlament - Radovi - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Poziv na nadmetanje br. 06A50/2015/M066 — Okvirni ugovor za konstrukcijske i završne radove u zgradama Europskog parlamenta u Bruxellesu

2016/S 053-087986

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE100
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: unité des contrats et marchés publics
E-pošta: INLO.AO-BRU@ep.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://europarl.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1152
Dodatne informacije dostupne su na drugoj adresi:
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: direction générale des infrastructures et de la logistique, unité des contrats et marchés publics, bureau MTY 08R003
E-pošta: INLO.AO-BRU@ep.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://europarl.europa.eu

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Poziv na nadmetanje br. 06A50/2015/M066 — Okvirni ugovor za konstrukcijske i završne radove u zgradama Europskog parlamenta u Bruxellesu

II.1.2)Glavna CPV oznaka
45400000
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Konstrukcijski i završni radovi u zgradama Europskog parlamenta u Bruxellesu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa A: metalna stolarija.

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45400000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles.

II.2.4)Opis nabave:

Konstrukcijski i završni radovi u zgradama Europskog parlamenta u Bruxellesu — metalna stolarija.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa B: konstrukcijski i završni radovi u zgradama Europskog parlamenta u Bruxellesu — drvena stolarija — unutarnje konstrukcije — obloge

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45400000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles.

II.2.4)Opis nabave:

Konstrukcijski i završni radovi u zgradama Europskog parlamenta u Bruxellesu — drvena stolarija — unutarnje konstrukcije — obloge.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 17 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

natjecatelj se isključuje iz ovog postupka ili sklapanja ugovora ako se nalazi u 1 od situacija navedenih u člancima 106. i 107. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.10.2012, kako je izmijenjena Uredbom (EU, Euratom) 2015/1929 Europskog parlamenta i Vijeća od 28.10.2015.

Uspješni ponuditelj mora, unutar 10 kalendarskih dana od datuma zaprimanja obavijesti o odluci o sklapanju ugovora, pružiti preslike dokumenata navedenih u uputama za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

ponuditelji moraju dostaviti potrebnu popratnu dokumentaciju u skladu s odredbama dokumentacije za nadmetanje.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

— natjecatelji moraju dostaviti dokaz, za 3 godine koje prethode datumu objave poziva na nadmetanje, o najmanjem godišnjem prometu od:

• ako se nadmeću samo za grupu A: 2 000 000 EUR,

• ako se nadmeću samo za grupu B: 8 500 000 EUR,

• ako se nadmeću za obje grupe: 10 500 000 EUR,

— natjecatelji moraju dostaviti dokaz da imaju policu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

ponuditelji moraju dostaviti potrebnu popratnu dokumentaciju u skladu s odredbama dokumentacije za nadmetanje.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

A. Iskustvo i reference:

— za grupu A:

natjecatelji moraju dostaviti dokaz o tome da su tijekom posljednjih 5 godina prije datuma objave poziva na nadmetanje izvršili:

— najmanje 2 slična ugovora za radove obnove korištenih upravnih zgrada, izvršena za instituciju ili javnu službu, s potvrdom o uspješnom izvršenju, koji obuhvaćaju najmanju površinu od 150 000 m2,

— za grupu B:

natjecatelji moraju dostaviti dokaz o tome da su tijekom posljednjih 5 godina prije datuma objave poziva na nadmetanje izvršili:

— najmanje 1 slični ugovor po specifičnom tehničkom području grupe, za radove obnove korištenih upravnih zgrada, izvršen za instituciju ili javnu službu, s potvrdom o uspješnom izvršenju, koji obuhvaća najmanju površinu od 150 000 m2, i

— najmanje 1 slični ugovor za koordinaciju radova obnove (koji obuhvaća 2 ili više specifičnih tehničkih područja) korištenih upravnih zgrada, izvršen za instituciju ili javnu službu, s potvrdom o uspješnom izvršenju, koji obuhvaća najmanju površinu od 150 000 m2.

Radi se o sljedećim specifičnim tehničkim područjima:

— poglavlje 04 — drvena stolarija,

— poglavlje 05 — unutarnje konstrukcije,

— poglavlje 06 — obloge.

B. Odobrenja:

natjecatelji moraju dostaviti dokaz, po grupi za koju se nadmeću, da su odobreni izvoditelji za izvršenje radova, u skladu s belgijskom Ministarskom uredbom od 26.9.1991. ili jednakovrijednim dokumentom u državi ponuditelja:

• za grupu A (poglavlje 03): u kategorijama D14, D20,

• za grupu B (poglavlja 04, 05 i 06): u kategorijama D4, D5, D11, D13, D25.

C. Upravljačko osoblje:

natjecatelji moraju pružiti dokaz da njihovo poduzeće, uključujući podizvoditelja(e) koji je(su) naveden(i) u ponudi, ima sljedeće djelatnike:

• za grupu A (poglavlje 03):

— 1 administrativni voditelj lokacije (s 3 godine iskustva prije datuma objave poziva na nadmetanje),

— 1 kvalificirani voditelj tima (s 3 godine iskustva prije datuma objave poziva na nadmetanje),

— 6 kvalificiranih radnika (s 3 godine iskustva prije datuma objave poziva na nadmetanje),

• za grupu B (poglavlja 04, 05 i 06):

— 1 koordinator lokacije i administrativni voditelj s najmanje 7 godina iskustva prije datuma objave poziva na nadmetanje, u područjima stolarije, unutarnjih konstrukcija i obloga,

— 1 specijalizirani voditelj tima (s 3 godine iskustva prije datuma objave poziva na nadmetanje) za svako tehničko područje obuhvaćeno grupom,

— 10 kvalificiranih radnika (s 3 godine iskustva prije datuma objave poziva na nadmetanje) za svako tehničko područje obuhvaćeno grupom,

— 2 radnika kvalificirana za zaustavljanje požara (vatrootpornost, azbest) (s 3 godine iskustva prije datuma objave poziva na nadmetanje).

D. Službenik u području sigurnosti, kvalitete i okoliša:

natjecatelji moraju dostaviti dokaz da njihovo poduzeće ima:

• službenika u području sigurnosti, kvalitete i okoliša s iskustvom na sličnom radnom mjestu od najmanje 3 godine prije datuma objave poziva na nadmetanje.

E. Specifični plan kvalitete:

natjecatelji moraju dostaviti dokaz o tome da poduzeće koje se natječe provodi specifični plan kvalitete tijekom izvršenja ugovora/radova na lokaciji izgradnje.

Poduzeće mora dostaviti primjer specifičnog plana kvalitete koji je uspostavljen za lokaciju izvršenja/izgradnje na kojoj se radilo u okviru svakog prethodnog ugovora koji navodi kao referencu u točki A.

F. Okolišno upravljanje:

natjecatelji moraju dostaviti dokaz da poduzeće koje se natječe primjenjuje svoju stručnost u području utjecaja na okoliš tijekom izvršenja ugovora i radova/rada na svojim lokacijama izgradnje.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/05/2016
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 10/05/2016
Lokalno vrijeme: 09:30
Mjesto:

Europski parlament, bâtiment Montoyer, rue Montoyer 70, Bruxelles, BELGIJA, u 9:30.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Na otvaranju ponuda može biti nazočan samo 1 ovlašteni predstavnik po ponuditelju.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Europski parlament će organizirati neobvezni posjet lokaciji koji će se održati sljedećeg dana:

— za obje grupe: 5.4.2016 (10:00).

Mjesto okupljanja bit će ulaz u akreditacijski centar zgrade Altiero Spinelli u Bruxellesu (vidi kartu priloženu administrativnim klauzulama).

Prisustvovati mogu najviše 2 predstavnika po poduzeću.

Radi pripreme vaše propusnice, molimo pošaljite putem e-pošte (poželjno) na sljedeću adresu: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

ili poštom na sljedeću adresu:

Europski parlament, direction générale des infrastructures et de la logistique, unité des contrats et marchés publics, bureau MTY 08R003, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGIJA,

sljedeće podatke, najmanje 2 radna dana prije posjeta:

— službeni naziv poduzeća,

— adresu e-pošte poduzeća,

— ime, položaj, broj osobne iskaznice i datum rođenja svih osoba koje će prisustvovati posjetu lokaciji.

Vaši predstavnici moraju imati valjanu identifikacijsku ispravu.

Napomena: Zbog nepravovremenog dostavljanja prethodno navedenih informacija, sigurnosne službe Europskog parlamenta mogu ponuditeljevim predstavnicima uskratiti ulaz.

Registracija za posjet lokaciji potvrđuje se e-poštom ili telefaksom.

Sve putne troškove povezane s posjetom lokaciji snose ponuditelji te ih Europski parlament neće nadoknaditi.

Dokumentacija za nadmetanje (uključujući specifikacije) može se preuzeti na sljedećoj adresi: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1152

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/03/2016