Tjenesteydelser - 88494-2021

19/02/2021    S35

Danmark-Viby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 035-088494

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Vand A/S
CVR-nummer: 32562361
Postadresse: Gunnar Clausens Vej 34
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Lonnie Frøjk
E-mail: lonnie.frojk@aarhusvand.dk
Telefon: +45 60114268
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhusvand.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1278c50a-62b6-48ac-9998-82abf7700eb9/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: MOE A/S
CVR-nummer: 64045628
Postadresse: Mariane Thomsens Gade 1C, 1.
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Jasper Nielsen
E-mail: jnie@moe.dk
Telefon: +45 25400045
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.moe.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1278c50a-62b6-48ac-9998-82abf7700eb9/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1278c50a-62b6-48ac-9998-82abf7700eb9/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Vand og spildevand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vandpartner 2.0 planlægning AAV

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalerne omfatter planlægning og projektering inden for vand- og spildevandssystemer for Aarhus Vand i forbindelse med vandpartner 2.0.

Rammeaftalerne vil alle blive tilknyttet en partneringaftale.

Se vandpartner 2.0 - konceptbeskrivelse for yderligere information.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Det samlede udbud omfatter 4 rammeaftaler der udbydes som delkontrakter på samme udbud. Én tilbudsgiver kan maksimalt blive tildelt én af aftalerne R2, R3 og R5.

Såfremt den samme tilbudsgiver afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet på mere end én af disse rammeaftaler, vil tildelingen ske i følgende prioriteret rækkefølge: R2, R3 og til sidst R5.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

AAV-R1 - Planlægning og projektering af vand

Delkontraktnr.: AAV-R1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
71248000 Projektledelse og –dokumentation
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter planlægning af vandprojekter indenfor nyanlæg, fornyelse og strukturprojekter, herunder hydrauliske analyser, asset management og databehandling, samt projektering af vandprojekter indenfor byggemodning og omlægning.

Geografisk dækker rammeaftalen arbejder i alle de områder i Aarhus Kommune, hvor Aarhus Vand er ansvarlig for håndtering af drikkevand.

Værdi af arbejder udført på rammeaftalen vurderes som udgangspunkt til gennemsnitligt 4,75 mio. DKK ekskl. moms pr. år, svarende til 28,5 mio. DKK ekskl. moms i hele rammeaftalens løbetid.

Beløbet vil dog kunne variere afhængigt af de konkrete projekters behov for de aktuelle arbejder på rammeaftalen.

Værdien af det maksimale indkøb i hele rammeaftalens løbetid anslås derfor til 42,75 mio. DKK ekskl. moms.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 42 750 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. afsnit. 5.3 i udbudsbetingelser, og som opfylder minimumskravene til egnethed, jf. afsnit. 5.4 i udbudsbetingelser, vil ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på:

— I hvilken grad ansøgers igangværende eller afsluttede referencer inden for de seneste 5 år er sammenlignelige med arbejderne på den udbudte rammeaftale jf. afsnit 3 i udbudsbetingelser.

Ved vurderingen af sammenlignelighed vil der udover typen af de fysiske arbejder også blive vurderet på aftale- og samarbejdsforhold, hvor partneringlignende samarbejder vurderes som særligt sammenligneligt.

Referencerne vil blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning.

— I hvilken grad ansøger har en robust økonomisk kapacitet vurderet ud fra omsætning, en høj soliditetsgrad og en stor omsætning.

I udvælgelsen vil referencer vægte højere end økonomisk kapacitet.

Udvælgelsen foretages på grundlag af oplysningerne om ansøgers formåen, idet ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i ansøgningen, der efter ordregivers skøn har betydning for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

AAV-R2 - Overordnet planlægning af spildevand

Delkontraktnr.: AAV-R2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71248000 Projektledelse og –dokumentation
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter overordnet planlægning af indsatser på spildevandssystemer, herunder fornyelse, asset management og databehandling. Modeller og analyser for hele vandets kredsløb, hvor hydraulisk og hydrologisk modellering samtænkes samt undersøgelser og analyser ved strukturplanlægning.

Rammeaftalen dækker geografisk hele Aarhus Kommune.

Værdi af arbejder udført på rammeaftalen vurderes som udgangspunkt til gennemsnitligt 7,5 mio. DKK ekskl. moms pr. år, svarende til 45 mio. DKK ekskl. moms i hele rammeaftalens løbetid.

Beløbet vil dog kunne variere afhængigt af de konkrete projekters behov for de aktuelle arbejder på rammeaftalen.

Værdien af det maksimale indkøb i hele rammeaftalens løbetid anslås derfor til 67,5 mio. DKK ekskl. moms.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 67 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. afsnit. 5.3 i udbudsbetingelser, og som opfylder minimumskravene til egnethed, jf. afsnit. 5.4 i udbudsbetingelser, vil ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på:

— I hvilken grad ansøgers igangværende eller afsluttede referencer inden for de seneste 5 år er sammenlignelige med arbejderne på den udbudte rammeaftale jf. afsnit 3 i udbudsbetingelser.

Ved vurderingen af sammenlignelighed vil der udover typen af de fysiske arbejder også blive vurderet på aftale- og samarbejdsforhold, hvor partneringlignende samarbejder vurderes som særligt sammenligneligt.

Referencerne vil blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning.

— I hvilken grad ansøger har en robust økonomisk kapacitet vurderet ud fra omsætning, en høj soliditetsgrad og en stor omsætning.

I udvælgelsen vil referencer vægte højere end økonomisk kapacitet.

Udvælgelsen foretages på grundlag af oplysningerne om ansøgers formåen, idet ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i ansøgningen, der efter ordregivers skøn har betydning for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

AAV-R3 - Detailplanlægning spildevand

Delkontraktnr.: AAV-R3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71248000 Projektledelse og –dokumentation
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter detailplanlægning inkl. hydrauliske analyser af fornyelse af spildevandsanlæg herunder adskillelse af regn- og spildevand, klimatilpasning, levetidsforlængelse og større ledningsomlægninger.

Rammeaftalen dækker geografisk hele Aarhus Kommune.

Værdi af arbejder udført på rammeaftalen vurderes som udgangspunkt til gennemsnitligt 4 mio. DKK ekskl. moms pr. år, svarende til 24 mio. DKK ekskl. moms i hele rammeaftalens løbetid.

Beløbet vil dog kunne variere afhængigt af de konkrete projekters behov for de aktuelle arbejder på rammeaftalen.

Værdien af det maksimale indkøb i hele rammeaftalens løbetid anslåes derfor til 42,0 mio. DKK ekskl. moms.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 42 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. afsnit. 5.3 i udbudsbetingelser, og som opfylder minimumskravene til egnethed, jf. afsnit. 5.4 i udbudsbetingelser, vil ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på:

— I hvilken grad ansøgers igangværende eller afsluttede referencer inden for de seneste 5 år er sammenlignelige med arbejderne på den udbudte rammeaftale jf. afsnit 3 i udbudsbetingelser.

Ved vurderingen af sammenlignelighed vil der udover typen af de fysiske arbejder også blive vurderet på aftale- og samarbejdsforhold, hvor partneringlignende samarbejder vurderes som særligt sammenligneligt.

Referencerne vil blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning.

— I hvilken grad ansøger har en robust økonomisk kapacitet vurderet ud fra omsætning, en høj soliditetsgrad og en stor omsætning.

I udvælgelsen vil referencer vægte højere end økonomisk kapacitet.

Udvælgelsen foretages på grundlag af oplysningerne om ansøgers formåen, idet ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i ansøgningen, der efter ordregivers skøn har betydning for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

AAV-R5 - Byggemodning spildevand

Delkontraktnr.: AAV-R5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71248000 Projektledelse og –dokumentation
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter planlægning, projektering, teknisk assistance til udarbejdelse af tegningsmateriale, tilsyn samt udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner for spildevandsprojekter i forbindelse med byggemodning og byomdannelsesprojekter. Projekter omfatter både traditionelle separate systemer i rør samt regnvandshåndtering i overfladenære løsninger.

Rammeaftalen dækker geografisk hele Aarhus Kommune.

Værdi af arbejder udført på rammeaftalen vurderes som udgangspunkt til gennemsnitligt 3 mio. DKK ekskl. moms pr. år, svarende til 18 mio. DKK ekskl. moms i hele rammeaftalens løbetid.

Beløbet vil dog kunne variere afhængigt af de konkrete projekters behov for de aktuelle arbejder på rammeaftalen.

Værdien af det maksimale indkøb i hele rammeaftalens løbetid anslås derfor til 27 mio. DKK ekskl. moms.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. afsnit. 5.3 i udbudsbetingelser, og som opfylder minimumskravene til egnethed, jf. afsnit. 5.4 i udbudsbetingelser, vil ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på:

— I hvilken grad ansøgers igangværende eller afsluttede referencer inden for de seneste 5 år er sammenlignelige med arbejderne på den udbudte rammeaftale jf. afsnit 3 i udbudsbetingelser.

Ved vurderingen af sammenlignelighed vil der udover typen af de fysiske arbejder også blive vurderet på aftale- og samarbejdsforhold, hvor partneringlignende samarbejder vurderes som særligt sammenligneligt.

Referencerne vil blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning.

— I hvilken grad ansøger har en robust økonomisk kapacitet vurderet ud fra omsætning, en høj soliditetsgrad og en stor omsætning.

I udvælgelsen vil referencer vægte højere end økonomisk kapacitet.

Udvælgelsen foretages på grundlag af oplysningerne om ansøgers formåen, idet ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i ansøgningen, der efter ordregivers skøn har betydning for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning aflevere tal for omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de foregående 3 regnskabsår.

Data oplyses ved udfyldelse i ESPD.

Såfremt ansøger ikke har rådighed over data for de påkrævede 3 år, skal ansøger oplyse hvornår firmaet er etableret.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet til at afgive tilbud skal ansøger opfylde følgende minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel formåen:

- Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum (ekskl. moms) pr. år. 6 mio. DKK pr. aftale der søges.

- Ansøger skal have haft en positiv egenkapital i de seneste 2 disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal aflevere oplysninger om referencer der omfatter igangværende eller afsluttede projekter inden for de seneste 5 år. Afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C. Hvis ansøger foretrækker det, kan referencerne dog også angives i et særskilt bilag, der afleveres sammen med ansøgningen. Hvis man vedlægger referencerne i bilag bør de enkelte referencer ikke fylde mere end 1 A4-side.

Der bør i referencen tydeligt beskrives, hvilken virksomhed referencen gælder for, og hvilke roller, ansøger har varetaget på projektet. Der bør desuden for hver reference angives bygherre, anlægssum og tidspunktet for udførelsen.

Der ønskes maksimalt i alt 6 referencer pr. rammeaftale/delkontrakt. Hvis der fremsendes mere end 6 referencer vil det udelukkende være de første 6 referencer, der fremkommer, der vil blive taget i betragtning.

Ansøger angiver i ESPD del II afsnit A, hvilke rammeaftaler/delkontrakter der ønskes at afgives tilbud på. Det er muligt at ansøge på én eller flere. Der kan afleveres 6 referencer for hver rammeaftale/delkontrakt, referencer kan helt eller delvist være de samme på hver rammeaftale/delkontrakt. Hvis referencer er forskellige skal det fremgå tydeligt hvilke referencer der gælder til hvilken aftale.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet til at afgive tilbud skal ansøger opfylde følgende minimumskrav vedr. teknisk og faglig formåen:

— AAV-R1: Ansøger skal aflevere minimum 1 reference på et projekt, hvor der er udført planlægning indenfor drikkevandsområdet, med fokus på fornyelsesplanlægning, hydrauliske analyser, strukturanalyser mv. Ansøger skal desuden aflevere minimum 1 reference på et projekt, hvor der er udført projektering af et vandprojekt inden for enten nyanlæg, byggemodning, fornyelse eller omlægning.

Referencer skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 5 år.

De nævnte minimumskrav for AAV-R1 kan overholdes gennem én reference som indeholder både planlægning og projektering.

— AAV-R2: Ansøger skal aflevere minimum 1 reference på et projekt, hvor der er udført overordnet planlægning af fornyelsestiltag på spildevandssystemet med fokus på hydraulik, hydrologi eller fysisk tilstand. Med overordnet planlægning menes helhedsorienterede planer eller lang tidshorisont f.eks. 10-30 år.

Referencen skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 5 år.

— AAV-R3: Ansøger skal aflevere minimum 1 reference på et projekt, hvor der er udført detailplanlægning af et spildevandsprojekt indenfor enten nyanlæg, fornyelse eller omlægning. Med detailplanlægning menes en detaljeret planlægning af f.eks. strømningsveje, kapaciteter mv. i et geografisk afgrænset område.

Referencen skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 5 år.

— AAV-R5: Ansøger skal aflevere minimum 1 reference på et byggemodningsprojekt, hvor der er udført projektering af et regn- og spildevandsanlæg, hvor dele af projektet for regnvandshåndteringen er udført med overfladeløsning.

Referencen skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 5 år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/04/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudsloven § § 135, 136 og 137.

Ordregiver kan dog ikke udelukke en ansøger, der kan dokumentere sin pålidelighed (”self cleaning”) i henhold til udbudslovens § 138, stk. 1-3.

For en nærmere forklaring på udelukkelsesgrundene henvises der til ESPD-dokumentet, der indgår som en del af udbudsmaterialet.

Udover ordregiver kan Aarhus Vand TA A/S, cvr.: 38 13 90 37 indkøbe ydelser på rammeaftalen inden for det maksimale beløb af rammeaftalen.

Aftalegrundlaget for alle rammeaftaler baseres på ABR18.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/02/2021