Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 91157-2014

Prikaži smanjeni prikaz

19/03/2014    S55

Belgija-Bruxelles: Višestruki okvirni sporazum s ponovnim pokretanjem nadmetanja na područjima emisija i konkurentnosti te gospodarske analize automobilske industrije

2014/S 055-091157

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Opća uprava za poduzetništvo i industriju, Uprava B — Održivi rast i EU 2020
Poštanska adresa: avenue d'Auderghem 45 — BREY 10/100
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=368
Na pažnju (osoba za kontakt): g. Carlo Pettinelli
E-pošta: entr-b-financial-team@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants:calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=368

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Službeni naziv: Europska komisija, Opća uprava za poduzetništvo i industriju
Poštanska adresa: Poziv na nadmetanje br.: 356/PP/2014/FC, Odjel B.4 — Održiva mobilnost i automobilska industrija, BREY 10/100
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Višestruki okvirni sporazum s ponovnim pokretanjem nadmetanja na područjima emisija i konkurentnosti te gospodarske analize automobilske industrije
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostorije pružatelja usluga ili bilo koje drugo mjesto navedeno u ponudi, osim prostorija Komisije.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata
najveći broj gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma: 4

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 24

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 8 000 000 EUR
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Višestruki okvirni sporazum za pružanje savjetodavnih usluga na području emisija cestovnih vozila i konkurentnosti te gospodarske analize automobilske industrije.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34000000 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za jedna ili više grupa
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Okvirni sporazum sadržavat će 2 različite grupe:
grupa 1: emisije
grupa 2: konkurentnost i gospodarska analiza automobilske industrije.
Početno trajanje svakog pojedinačnog okvirnog sporazuma bit će 24 mjeseca i moći će se jednom obnoviti.
Najveći iznos za najduže trajanje od 48 mjeseci bit će sljedeći:
grupa 1: 3 000 000 EUR
grupa 2: 5 000 000 EUR.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 8 000 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: da
Broj mogućih obnavljanja: 1
U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama koji se trebaju obnoviti, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti:
u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Emisije iz cestovnih vozila
1)Kratak opis
Sastavljanje, analiza i ocjena analize troškova i koristi u odnosu na zakonodavstvo koje se tiče emisija iz vozila i unaprjeđenje postojećeg zakonodavstva te njegove prilagodbe tehničkom razvoju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34000000 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 000 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Konkurentnost i gospodarska analiza automobilske industrije i tržišta automobila
1)Kratak opis
Pružatelj usluga trebat će predstaviti i analizirati tržišne, gospodarske i tehnološke trendove na globalnim tržištima te upozoriti Komisiju o promjenama koje bi mogle utjecati na globalnu konkurentnost europske automobilske industrije. Nadalje, od pružatelja usluga može se zatražiti da pruži pomoć Komisiji pri procjeni utjecaja postojećih, očekivanih i budućih regulatornih mjera i mjera politike na globalnu konkurentnost europske automobilske industrije. Stručno metodološko i tržišno znanje pružatelja usluga također će se iskoristiti kao pomoć Komisiji u analiziranju gospodarskih učinaka interakcije između različitih područja politika i u određivanju najboljih sredstava za provedbu posebnih mjera.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34000000 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 000 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Vidi upute za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Vidi upute za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi upute za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi upute za nadmetanje.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Vidi upute za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Vidi upute za nadmetanje.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Vidi upute za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
356/PP/2014/FC.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
12.5.2014
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 20.5.2014 - 10:00

Mjesto:

Opća uprava za poduzetništvo i industriju, Uprava B, 10. kat, ured 140, avenue d'Auderghem 45, 1049 Bruxelles, BELGIJA.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: Vidi upute za nadmetanje.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: ecj.registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 4301-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
6.3.2014