Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 93602-2019

27/02/2019    S41

Hrvatska-Koprivnica: Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

2019/S 041-093602

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Koprivnica
Nacionalni registracijski broj: 62112914641
Poštanska adresa: Zrinski trg 1/I
Mjesto: Koprivnica
NUTS kod: HR045 Koprivničko-križevačka županija
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Potroško Kovačić
E-pošta: marija.potrosko@koprivnica.hr
Telefon: +385 48279531
Telefaks: +385 48279543
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.koprivnica.hr
Adresa profila kupca: www.koprivnica.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Prijevoz učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Grad Koprivnica

Referentni broj: 13/18 JN-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Grad Koprivnica na nastavu i s nastave, svakog nastavnog dana u razdoblju od 1.1. do 31. 12. godine za koju će se sklopiti ugovor temeljem okvirnog sporazuma, te prijevoz učenika trećih razreda Škola od matične škole do Bazena Cerine u Koprivnici i natrag 5 puta tijekom godine.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 3 839 998.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR045 Koprivničko-križevačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora su relacije između osnovnih škola (matičnih i područnih) nad kojima osnivačka prava ima Grad Koprivnica i utvrđenih stajališta školskih autobusa, a u skladu s mjestom stanov

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Grad Koprivnica, na nastavu i s nastave, svakog nastavnog dana u razdoblju od od 1.1. do 31. 12. godine za koju će se sklopiti ugovor temeljem okvirnog sporazuma, te prijevoz učenika trećih razreda Škola od matične škole do Bazena Cerine u Koprivnici i natrag 5 puta tijekom godine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Prosječna starost vozila / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Navedeno u Dokumentaciji o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 228-521764
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Prijevoz učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Grad Koprivnica

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
08/01/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Čazmatrans promet d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 96107776452
Poštanska adresa: Milana Novačića 10
Mjesto: Čazma
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 43240
Država: Hrvatska
Telefon: +49 43277360/+49 43277317
Telefaks: +385 43277372
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 840 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 839 998.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Navedeno u Dokumentaciji o nabavi.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Navedeno u Dokumentaciji o nabavi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Služba ureda gradonačelnika
Poštanska adresa: Zrinski trg 1
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: marija.potrosko@koprivnica.hr
Telefon: +385 48279531
Telefaks: +385 48279543
Internetska adresa: www.koprivnica.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/02/2019