Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 95569-2020

26/02/2020    S40

Hrvatska-Zagreb: Oprema za mjerenje protoka

2020/S 040-095569

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Plinacro d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 69401829750
Poštanska adresa: Savska cesta 88a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Borčić
E-pošta: ana.borcic@plinacro.hr
Telefon: +385 16301743
Telefaks: +385 16301790
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.plinacro.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0007783
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori) po grupama

Referentni broj: PN-T-732/19-012/20-AB
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38421000 Oprema za mjerenje protoka
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori) po grupama

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 966 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori) grupa A - 732.

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38421000 Oprema za mjerenje protoka
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sva roba mora biti nuđena na paritetu DDP (Incoterms 2020. najnovije izdanje) Skladište Naručitelja, Ivanić Grad, Ulica 65. bataljuna ZNG br. 3 sukladno Tehničkoj specifikaciji (Troškovnicima) Naruči...

II.2.4)Opis nabave:

Grupa A) 732 - Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 836 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 210
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: da
Opis opcija:

Moguće produljenje roka i sklapanje dodatka ugovoru

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori) grupa B - 012

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38421000 Oprema za mjerenje protoka
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sva roba mora biti nuđena na paritetu DDP (Incoterms 2020. najnovije izdanje) Skladište Naručitelja, Ivanić Grad, Ulica 65. bataljuna ZNG br. 3 sukladno Tehničkoj specifikaciji (Troškovnicima) Naruč

II.2.4)Opis nabave:

Grupa B) 012 - Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 130 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 210
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: da
Opis opcija:

Moguće produljenje roka i sklapanje dodatka ugovoru

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Kao preliminarni dokaz za ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz točke 15.1. gospodarski subjekti popunjavaju obrazac ESPD, DIO IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1).

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obvezni su pojedinačno dokazati postojanje profesionalne sposobnosti.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Sukladno dokumentaciji o nabavi.

III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo banke za ozbiljnost ponude, jamstvo banke za uredno ispunjenje ugovora.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno točki 30. Dokumentacije o nabavi.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Sukladno dokumentaciji o nabavi.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno dokumentaciji o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/03/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/03/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Savska cesta 88a, Dvorana 1. kat, Zagreb, HRVATSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici Ponuditelja (uz predočenje ovlaštenja u pisanom obliku neposredno prije otvaranja ponuda).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje i dostavlja Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA, te obvezno primjerak i Naručitelju u skladu s odredbom članka 405. Zakona o javnoj nabavi.

U otvorenom postupku javne nabave žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana od dana nastanka događaja navedenih u članku 406. Zakona o javnoj nabavi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/02/2020