Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 97021-2016

23/03/2016    S58

Belgija-Bruxelles: UCA-15/066 — Pružanje ocjenjivanja osoblja i usluga centra za razvoj te savjetodavnih usluga povezanih s politikama upravljanja karijerom, uključujući kompetencijske okvire

2016/S 058-097021

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, General Secretariat
Poštanska adresa: rue de la Loi 175
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Altiero Spinello Building, rue Wiertz 60
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
E-pošta: forpro-tender@europarl.europa.eu
Telefon: +32 22842111
Telefaks: +32 22846974
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.europarl.europa.eu/portal/en
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski gospodarski i socijalni odbor
Poštanska adresa: rue Belliard 99
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 25469011
Telefaks: +32 25134893
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eesc.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Odbor regija Europske unije
Poštanska adresa: rue Belliard 99/101
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
E-pošta: cor-marches-publics@cor.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://cor.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski ured za odabir osoblja
Poštanska adresa: avenue de Cortenbergh 25
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
E-pošta: EPSO-TRAINING@ec.europa.eu
Telefon: +32 2299484
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europa.eu/epso/index_en.htm
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1276
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1276
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

UCA-15/066 — Pružanje ocjenjivanja osoblja i usluga centra za razvoj te savjetodavnih usluga povezanih s politikama upravljanja karijerom, uključujući kompetencijske okvire

Referentni broj: UCA-15/066.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79635000 Usluge centra za ocjenjivanje radi zapošljavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge koje se nabavljaju: organizacija i razvijanje centara za ocjenjivanje osoblja i centara za razvoj; savjetodavne usluge povezane s politikama upravljanja karijerom, uključujući kompetencijske okvire. Usluge će se pružati na engleskom i francuskom jeziku.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 0.01 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja
79630000 Kadrovske usluge, osim usluga posredovanja u zapošljavanju i pribavljanju radne snage
85312300 Usluge usmjeravanja i savjetovanja
85312310 Usluge usmjeravanja
85312320 Usluge savjetovanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 0.01 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Glavno tajništvo Vijeća ne objavljuje procijenjene novčane vrijednosti svojih ugovora (vidjeti točku II.1.5.) „Procijenjena ukupna vrijednost”). Procijenjeni opseg usluga naveden je u uputama za nadmetanje.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/04/2016
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 10/05/2016
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Vijeće Europske unije, General Secretariat, rue de la Loi 175, 1048 Brussels, BELGIJA. E-pošta: tendering@consilium.europa.eu

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Svakog ponuditelja može predstavljati najviše 1 osoba koja treba biti prijavljena do 5.5.2016 (12:00). Otvaranje ponuda može biti pomaknuto u kratkom roku u slučaju nepredviđenih događanja u prostorima Glavnog tajništva na planirane datume otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se može podnijeti Općem sudu u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi. Vremenska se ograničenja povećavaju zbog udaljenosti u utvrđenom razdoblju od 10 dana neovisno o mjestu poslovnog nastana ili uobičajenom boravištu dotične osobe.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Poštanska adresa: rue de la Loi 175
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
Internetska adresa: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/03/2016