Usluge - 97674-2015

Prikaži smanjeni prikaz

20/03/2015    S56

Hrvatska-Zagreb: Telekomunikacijske usluge

2015/S 056-097674

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Nacionalni registracijski broj: 02958272670
Poštanska adresa: Margaretska 3
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za nabavu i investicije; Služba za razvoj i upravljanje tehničkih sustava, komunikacijskih i internih tehničkih sustava
Na pažnju (osoba za kontakt): Zrinka Dalenjak, dipl. oec.; Mladen Strbad, bacc. ing. techn. inf.; Dario Jagačić, struč. spec. ing.
E-pošta: nabava@hzzo.hr
Telefon: +385 14806382 / 16409203
Telefaks: +385 14806418

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.hzzo.hr

Adresa profila kupca: www.hzzo.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+002-0011536

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Službeni naziv: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Nacionalni registracijski broj: 02958272670
Poštanska adresa: Margaretska 3
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Prijamni ured
Na pažnju (osoba za kontakt): Danica Matić
E-pošta: nabava@hzzo.hr
Telefon: +385 14806392
Telefaks: +385 14806418

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: Obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Službeni naziv: Klinički bolnički centar Zagreb, klinički bolnički centar Rijeka, klinički bolnički centar Split, klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice”, klinički bolnički centar Osijek, klinička bolnica Dubrava, klinička bolnica Merkur, Klinika za ortopediju Lovran, klinika za infektivne bolesti „dr. Fran Mihaljević”, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Opća bolnica „dr. Ivo Pedišić” Sisak, Opća bolnica Karlovac, Opća bolnica Varaždin, Opća bolnica „dr. Tomislav Bardek” Koprivnica, Opća bolnica Bjelovar, Opća bolnica Virovitica, Opća županijska bolnica Požega, Opća bolnica „dr. Josip Benčević” Slavonski Brod, Opća bolnica Zadar, Opća bolnica Našice, Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Opća bolnica „Hrvatski ponos" Knin, Opća županijska bolnica Vinkovci, Opća županijska bolnica Vukovar, Opća bolnica Pula, Opća bolnica Dubrovnik, Županijska bolnica Čakovec, Opća bolnica Zabok, Neuropsihijatrijska bolnica „dr. Ivan Barbot”, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice, Thalassotherapia Opatija – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja Petrinja, Dom zdravlja Gospić, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Nacionalni registracijski broj: 46377257342, 40237608715, 51401063283, 84924656517, 89819375646, 32206148371, 25883882856, 09777091543, 47767714195, 70641763756, 01066571771, 95156346215, 59638828302, 44899993850, 34506547848, 82844035780, 40589450667, 91554844265, 11854878552, 93759115921, 03861060066, 70948165237, 10731502631, 54896856295, 16089706543, 75970517069, 83506206752, 34938158599, 76024026802, 68425903637, 35372335047, 10704055828, 75297532041, 78081623634, 04154250204, 02958272670
Država: Hrvatska

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava telekomunikacijskih usluga – javna govorna usluga u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluge prijenosa podataka u pokretnoj elektoničkoj komunikacijskoj mreži.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 5: Telekomunikacijske usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Odabrani ponuditelj je obvezan ustanovama osigurati govorne usluge u nepokretnoj mreži, u objektima i na lokacijama ustanova čiji popis se nalazi u Prilogu 9.6. koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.
Odabrani ponuditelj je obvezan ustanovama osigurati pokretne govorne usluge i usluge prijenosa podataka u prijenosnoj pokretnoj mreži na području Republike Hrvatske pri čemu raspoloživost mreže obzirom na geografsku pokrivenost ili populacijsku pokrivenost Republike Hrvatske mora iznositi minimalno 92 % za GSM. Odabrani ponuditelj je obvezan samostalno ili putem svojih poslovnih suradnika u inozemstvu, osigurati telefonske usluge i usluge prijenosa podataka u međunarodnoj pokretnoj mreži (odlazni i dolazni roaming).
Mjesto isporuke GSM telefona s pripadajućim SIM karticama je na adresi sjedišta ustanove.

NUTS kod HR HRVATSKA

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 30 426 478,32 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava telekomunikacijskih usluga – javna govorna usluga u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluge prijenosa podataka u pokretnoj elektoničkoj komunikacijskoj mreži.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

64200000 Telekomunikacijske usluge

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje i troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 30 426 478,32 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
8.3. Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva
8.3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Gospodarski subjekt obvezan je dati jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 1 000 000 HRK koje može biti u obliku bankarske garancije ili u obliku novčanog pologa.
8.3.1.1. Ako ponuditelj daje bankarsku garanciju, u njoj mora biti navedeno sljedeće:
— da je korisnik garancije Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Margaretska 3, Zagreb,
— da se garant obvezuje neopozivo, bezuvjetno na „prvi poziv” korisnika garancije, „bez prigovora”, isplatiti iznos jamstva u slučajevima navedenim u točki 8.3.1.3. (svi slučajevi moraju biti navedeni u garanciji).
Rok valjanosti garancije mora biti najmanje do dana isteka valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj će tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjeren rok.
Bankarska garancija obvezno se dostavlja u izvorniku, u roku za dostavu ponuda, kao sastavni dio ponude u papirnatom obliku ili zasebno. Način dostave bankarske garancije kod elektroničke dostave ponuda propisan je u točki 6.3.2. ove dokumentacije.
8.3.1.2. U slučaju da kao sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelj uplaćuje novčani polog u traženom iznosu, ponuditelj ga uplaćuje na žiro račun naručitelja IBAN: HR6510010051550100001, Model: 65, Poziv na broj odobrenja: 5401-078-26362, Opis: „Depozit za ozbiljnost ponude za zajedničku nabavu telekomunikacijskih usluga“, SWIFT: NBHRHR2D. Ako ponuditelj na ime jamstva za ozbiljnost ponude uplati novčani polog, obvezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati.
8.3.1.3. Naručitelj će zadržati/naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u sljedećim slučajevima:
— odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona,
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika prilikom dostave traženih dokumenata u originalu ili ovjerenoj preslici sukladno članku 95. stavku 4. Zakona,
— odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma.
Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.
8.3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj obvezan je u roku 10 dana od sklapanja pojedinačnog ugovora na temelju okvirnog sporazuma dostaviti ustanovi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza, u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora (bez PDV-a).
Traženo sredstvo jamstva je bankarska garancija.
U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:
— da je korisnik garancije ustanova (Naziv, adresa, grad i OIB ustanove koja sklapa pojedinačni ugovor),
— da se garant obvezuje neopozivo, bezuvjetno na „prvi poziv” korisnika garancije, „bez prigovora”, isplatiti iznos jamstva u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.
Rok valjanosti garancije mora biti 30 dana od dana ispunjenja ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ustanove mogu naplatiti za slučaj povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja. Pod povredama ugovornih obveza, između ostalog, smatra se neizvršavanje ugovorenih usluga u zadanim rokovima i traženoj kvaliteti, u skladu s odredbama ugovora, okvirnog sporazuma i dokumentacije za nadmetanje te ponudom odabranog ponuditelja.
Ukoliko je jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplaćeno, a ugovor nije raskinut, odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti novo jamstvo u roku 10 dana od dana zaprimanja poziva na dostavu, u protivnom ustanova može raskinuti ugovor.
Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, ustanova će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon njegovog isteka.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Na temelju sklopljenih pojedinačnih ugovora, plaćanje izvršenih usluga je obveza ustanova.
Izvršitelj će ustanovama ispostavljati račune za izvršene usluge u proteklom mjesecu u papirnatom obliku zbirno, a pojedinačne specifikacije u elektroničkom obliku u roku 15 dana, na adrese ustanova utvrđene ugovorom.
Mjesečno se svakoj ustanovi izdaju 3 računa, posebno za usluge izvršene u nepokretnoj komunikacijskoj mreži, za usluge izvršene u pokretnoj glasovnoj komunikacijskoj mreži i za usluge izvršene u pokretnoj komunikacijskoj mreži za mobilni Internet.
Ustanove će plaćati račune u roku 60 dana od zaprimanja računa za uredno izvršenu uslugu, doznakom na račun odabranog ponuditelja/člana zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelja.
Predujam se ne odobrava i ne daju se osiguranja plaćanja.
Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma, ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
8.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja
Više gospodarskih subjekata može dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice ponuditelja, kako je određeno u ponudbenom listu, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.
Razlozi isključenja i dokazi sposobnosti kod zajednice ponuditelja utvrđeni su u točki 3. i 4. ove dokumentacije.
Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.
Ako zajednička ponuda bude odabrana, naručitelj može nakon odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.
Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi kao član zajednice ponuditelja.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja
Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
3.1.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena dijela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/1997, 27/1998, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011, 77/2011, 143/2012).
Za potrebe utvrđivanja naprijed navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (ogledni primjerak nalazi se u Prilogu 9.5).
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti navedenih u točki 3.1.1. ove dokumentacije od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu, radi provjere okolnosti navedenih u točki 3.1.1. ove dokumentacije naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz prethodne točke 1., ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovog stavka ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela navedena u točki 3.1.1. ove dokumentacije.
3.1.2. ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja naprijed navedene okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovog stavka.
3.1.3. Ako gospodarski subjekt dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni uvjeti sposobnosti.
3.2. Ostali razlozi isključenja ponuditelja
Naručitelj može isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust u smislu članka 68. stavak 7. Zakona, koji naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica.
Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točke 3.1. i 3.2. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
U slučaju sudjelovanja podizvoditelja okolnosti iz točke 3.1. i 3.2. utvrđuju se za sve podizvoditelje.
4.1. Pravna i poslovna sposobnost
Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti koje ponuditelj mora zadovoljiti te isprave koje u svrhu dokaza pravne sposobnosti mora dostaviti:
4.1.1. Upis u registar ili odgovarajuća izjava
U skladu s člankom 70. stavkom 1. Zakona, ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati pravnu i poslovnu sposobnost iz točke 4.1.1.
4.1.2. Ovlaštenja ili članstva
4.1.2.1. Važeću Potvrdu o primitku prethodne obavijesti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti o obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u svrhu dokaza da Ponuditelj posjeduje određeno ovlaštenje koje mu je potrebno u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.
4.1.2.2. Važeća Dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti sukladno odredbama članaka 12. i 125. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
37/15-OP-OS-ZN
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 28.4.2015 - 10:00
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
28.4.2015 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 28.4.2015 - 10:00

Mjesto:

HZZO, Margaretska 3, Zagreb, dvorana II. kat.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog okvirnog sporazuma i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.
Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.
Žalbeni postupak vodi se na hrvatskom jeziku i uz uporabu latiničnog pisma.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: Državna komisija), Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb, u pisanom obliku.
Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu s člankom 145. stavkom 3. Zakona smatrat će se nepravodobnom.
Žalba se izjavljuje u roku 10 dana i to od dana sukladno članku 146. Zakona:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji;
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda;
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Služba za nabavu i investicije
Poštanska adresa: Margaretska 3
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@hzzo.hr
Telefon: +385 14806380
Telefaks: +385 14806418

VI.5)Datum slanja ove objave:
18.3.2015