Tjenesteydelser - 98177-2019

01/03/2019    S43    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Aalborg: Teknisk inspektion af bygninger

2019/S 043-098177

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Aalborg Kommune
29189420
Rantzausgade 4, 2. sal
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Lena Fjordvang Kirk
Telefon: +45 25204081
E-mail: lefk@aalborg.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/315
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/315
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplanlægning for AaK Bygningers (Aalborg Kommune) ejendomsportefølje

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71631300
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

AaK Bygninger, Aalborg Kommune udbyder gennemførelse af tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplanlægning af Aalborg Kommunes bygninger indeholdende de befæstede arealer i direkte tilknytning til bygningers brug (adgangsveje) og tekniske installationer. Tilstandsvurderingen skal udføres som visuelle registreringer og vurderinger af bygningers klimaskærm, tekniske installationer samt befæstede arealer i direkte tilknytning til bygningernes brug. De indvendige overflader skal besigtiges med fokus på deres relationen til bygningens klimaskærm.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71251000
71315400
71631300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

AaK Bygninger, Aalborg Kommune udbyder gennemførelse af tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplanlægning af Aalborg Kommunes bygninger indeholdende de befæstede arealer i direkte tilknytning til bygningers brug (adgangsveje) og tekniske installationer. Tilstandsvurderingen skal udføres som visuelle registreringer og vurderinger af bygningers klimaskærm, tekniske installationer samt befæstede arealer i direkte tilknytning til bygningernes brug. De indvendige overflader skal besigtiges med fokus på deres relationen til bygningens klimaskærm.

Tilstandsvurderingen skal fremadrettet sikre, at bygningernes arkitektoniske, brugsmæssige og tekniske tilstand, opretholdes på den økonomisk mest fordelagtige måde, samt at den energimæssige standard om muligt forbedres/ optimeres.

Tilstandsvurderingen skal sikre, at der kan produceres en samlet status for bygningernes aktuelle kvalitet i henhold til AaK Bygningers kategorisering, samt at der efterfølgende kan udarbejdes en samlet og koordineret vedligeholdelsesplan. Hver vedligeholdsaktivitet skal prissættes fuldt og endeligt samt indeholde alle håndværksydelser inkl. nødvendig indretning af byggeplads og rådgiverhonorar.

Bygningerne, hvorpå der skal gennemføres besigtigelser udgør ca. 474 000 m2 fordelt på 5 kategorier. Dertil kommer de tilhørende befæstede arealer i direkte tilknytning til bygningernes brug og tekniske installationer. Udbuddet omfatter alene bygninger beliggende i og ejet af Aalborg Kommune.

Ordregiver gør opmærksom på, at tilbud inkl. option der overstiger 3 300 000 DKK ikke vil blive taget i betragtning.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og tidsplan / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 20
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 19/06/2019
Slut: 01/05/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til fem (5) Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages fem (5) konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer på baggrund af de valgte kriterier vedr. teknisk og/eller faglig formåen, hvor særligt nedenstående vil have betydning.

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

- Referencen demonstrerer erfaring med opgaveløsning inden for Tilstandsvurdering af ejendomme med efterfølgende udførelse af vedligeholdelsesplanlægning,

- De anførte referencer har en tilsvarende volumen som den udbudte opgave. Det er uden betydning om referencerne er udført for offentlige eller private kunder.

Der foretages en samlet vurdering af de oplyste referencer, hvorfor de enkelte referencer ikke nødvendigvis isoleret betragtet skal omfatte alle ovenstående forhold.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som option kan AaK Bygninger tilvælge indvendig tilstandsvurdering, samt registrering af indvendig belysning for bygningerne i bygningskategori 1 - 3.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver gør opmærksom på, at tilbud inkl. option der overstiger 3 300 000 DKK ikke vil blive taget i betragtning.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af ansøgningen udfylde en udgave af Det Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. nedenfor skal oplyses. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelserne.

ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

— Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

Ansøger skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. stk. 1,

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. stk. 2,

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. stk. 3,

— Aftale mhb. på konkurrencefordrejning, jf. stk. 4,

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. stk. 5,

— Uretmæssig påvirkning af Ordregivers beslutningsproces, jf. stk. 6.

Disse oplysninger skal senere verificeres jf. Udbudsbetingelsernes punkt 3.1.

Der henvises i denne forbindelse til kapitel 3 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning "ESPD-vejledning: "ESPD - Dokumentation og e-Certis”, der step for step beskriver, hvordan ESPD udfyldes korrekt og videreformidles til Ordregiver. Vejledningen kan hentes under følgende link: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Ansøger udfylder ESPD’et i TenderKonnect via ”Udfyld ESPD” i henhold til de efterspurgte oplysninger i punkt III.1.2 og III.1.3. Dokumentet kan gemmes undervejs ved at klikke på ”Gem ESPD”.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de foregående tre (3) regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”.

- Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens §31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for hvert af de anførte regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal anføre de op til otte (8) referencer, som Tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. punkt 1.4. Se punkt 2.4.2 i forhold til, hvad Ordregiver vægter positivt ved en ”sammenlignelig” reference.

- Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de første otte (8) anførte referencer,

- Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer,

- Referencerne skal være udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb,

- Ordregiver vil se bort fra referencer, der er ældre,

- For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste fem (5) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Ansøger har løst inden for de seneste fem (5) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

I beskrivelsesfeltet bør fremhæves:

- Hvilke fagområder Ansøger har bistået med i forbindelse med udarbejdelsen af tilstandsvurderingen og/eller vedligeholdelsesplanlægningen,

- Størrelsen af bygningsporteføljen (m2), hvorpå tilstandsvurderingen og vedligeholdelsesplanlægningen er udført.

2) Beløb: Beløb er ikke aktuel og må gerne undlades;

3) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. Er opgaven ikke afsluttet angives slutdatoen som datoen for udfyldelse af

ESPD’et eller undlades;

4) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Ansøger har mulighed for at vedlægge supplement til besvarelsen, der ikke kan indeholdes i ESPD’et, f.eks. i form af billeder og illustrationer mv., jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens svar på: http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver gør opmærksom på, at Kontrakten indeholder en etisk klausul og en arbejdsklausul, jf. Kontraktens punkt 12.6 og 12.7.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger/Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i Udbudssystemet ved at klikke på ikonet ”+” under ”Spørgsmål”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver.

Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet under ”Udbudsdokumenter”.

Det er Ansøgers/Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i Udbudssystemet.

I henhold til tidsplanen vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af Udbudssystemet skal stilles til supporten: kundecenter@truelink.dk eller79 30 78 33.

Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder skal fremsende verifikation for ESP'et og Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

— Skifteretten v. Domstolsstyrelsen,

— SKAT,

— ATP,

— Politiet (Kriminalregistret),

— - Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af Serviceattesten er modtaget.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til e-Certis kan hentes under følgende link: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

— Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer,

— Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres. Det følger af svar fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, jf. http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver eller enheder som tilbudsgiver baserer sig på om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2019