Usluge - 100359-2020

28/02/2020    S42

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje

2020/S 042-100359

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr
Telefon: +385 14534258
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzinfra.hr
I.6)Glavna djelatnost
Željezničke usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada studijske dokumentacije za projekt „Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica“

Referentni broj: 32-EU/19-DS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71322000 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je usluga izrade studijske i tehničke dokumentacije za modernizaciju postojeće pruge i gradnju nove na relaciji Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Zabok.

Potrebno je izraditi sljedeću studijsku dokumentaciju:

— Studiju povezivanja „Lepoglavskom spojnicom” unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske s idejnim rješenjima;

— Studiju izvodljivosti;

— Analizu troškova i koristi za odabrano idejno rješenje.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 6 195 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71322000 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
71241000 Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Zagreb, Varaždinska županija, Međimurska županija, Krapinsko-zagorska županija. Isporuka izrađene dokumentacije moguća je isključivo u Zagrebu gdje će se održavati i svi sastanci tijekom provedbe.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je usluga izrade studijske i tehničke dokumentacije za modernizaciju postojeće pruge i gradnju nove na relaciji Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Zabok. Potrebno je izraditi sljedeću studijsku dokumentaciju:

— Studiju povezivanja „Lepoglavskom spojnicom” unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske s idejnim rješenjima;

— Studiju izvodljivosti;

— Analizu troškova i koristi za odabrano idejno rješenje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 70 bodova (70 %)
Cijena - Ponder: 30 bodova (30 %)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj predmet nabave sufinancira se sredstvima iz fondova EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.–2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 041-094051
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Izrada studijske dokumentacije za projekt „Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica“

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
10/02/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 4
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 5
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Željezničko projektno društvo d.d.
Nacionalni registracijski broj: 18838398076
Poštanska adresa: Trg kralja Tomislava 11/2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Granova d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39632230563
Poštanska adresa: Bolnička 51/3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: granova@granova.hr
Telefon: +385 1436510
Telefaks: +385 1436510
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Institut IGH d.d.
Nacionalni registracijski broj: 79766124714
Poštanska adresa: Janka Rakuše 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: igh@igh.hr
Telefon: +385 16125125
Telefaks: +385 16125401
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Rijekaprojekt d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 06443766961
Poštanska adresa: Moše Albaharija 10a
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 500 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 195 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/02/2020