Tjenesteydelser - 101077-2015

Vis forkortet udgave

24/03/2015    S58    Den Europæiske Investeringsfond - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Luxembourg-Luxembourg: Korrekturlæsning af dokumenter på bulgarsk, estisk, maltesisk og portugisisk

2015/S 058-101077

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Den Europæiske Unions Publikationskontor
Postadresse: 2, rue Mercier
By: Luxembourg
Postnummer: 2985
Land: Luxembourg
Att: hr. Wojciech Kałamarz
Mailadresse: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 2929-44331
Fax: +352 2929-42672

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://publications.europa.eu/

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Korrekturlæsning af dokumenter på bulgarsk, estisk, maltesisk og portugisisk
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 15: Forlags- og trykkerivirksomhed på honorar- eller kontraktbasis
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.

NUTS-kode LU000

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 5

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 42

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 624 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Korrekturlæsning og kvalitetskontrol på bulgarsk, estisk, maltesisk og portugisisk.
Dette omfatter:
— korrekturlæsning af manuskripter
— huskorrektur
— kvalitetskontrol af e-bøger
— kvalitetskontrol af websteder, mobile applikationer mv.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79821100

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms: 624 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 42 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Korrekturlæsning af dokumenter på bulgarsk
1)Kort beskrivelse
Korrekturlæsning af dokumenter og kvalitetskontrol, herunder:
— korrekturlæsning af manuskripter
— huskorrektur
— kvalitetskontrol af e-bøger
— kvalitetskontrol af websteder, mobile applikationer mv.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79821100

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms: 156 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 42 (fra tildeling af kontrakten)
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Korrekturlæsning af dokumenter på estisk
1)Kort beskrivelse
Korrekturlæsning af dokumenter og kvalitetskontrol, herunder:
— korrekturlæsning af manuskripter
— huskorrektur
— kvalitetskontrol af e-bøger
— kvalitetskontrol af websteder, mobile applikationer mv.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79821100

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms: 156 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 42 (fra tildeling af kontrakten)
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Korrekturlæsning af dokumenter på maltesisk
1)Kort beskrivelse
Korrekturlæsning af dokumenter og kvalitetskontrol, herunder:
— korrekturlæsning af manuskripter
— huskorrektur
— kvalitetskontrol af e-bøger
— kvalitetskontrol af websteder, mobile applikationer mv.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79821100

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms: 156 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 42 (fra tildeling af kontrakten)
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Korrekturlæsning af dokumenter på portugisisk
1)Kort beskrivelse
Korrekturlæsning af dokumenter og kvalitetskontrol, herunder:
— korrekturlæsning af manuskripter
— huskorrektur
— kvalitetskontrol af e-bøger
— kvalitetskontrol af websteder, mobile applikationer mv.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79821100

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms: 156 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 42 (fra tildeling af kontrakten)
5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Finder ikke anvendelse.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet på https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet på https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Se udbudsmaterialet på https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Kvalitet. Vægtning 60

2. Pris. Vægtning 40

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
AO 10631.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 27.4.2015
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
5.5.2015
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 12.5.2015 - 10:00

Sted:

Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Én bemyndiget repræsentant for hver tilbudsgiver må være til stede ved åbningen af bud. Virksomheder, der ønsker at overvære åbningen af bud, anmodes om at informere herom ved fremsendelse af en e-mail, senest 24 timer i forvejen, til følgende adresse:

op-appels-offres@publications.europa.eu

Denne meddelelse skal underskrives af en bemyndiget repræsentant for tilbudsgiveren og skal angive navnet på den person, der skal overvære åbningen af bud på tilbudsgiverens vegne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Alle anmodninger om yderligere oplysninger skal udelukkende indgives via »e-tendering«-portalen:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12.3.2015