Usluge - 103030-2017

21/03/2017    S56    Europski revizorski sud - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Konkurentski postupak s pregovorima 

Luksemburg-Luxembourg: Vođenje usluga cateringa na Europskom revizorskom sudu

2017/S 056-103030

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski revizorski sud
Poštanska adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU
Poštanski broj: 1615
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: ECA Procurement Service
E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eca.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2272
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europski revizorski sud
Poštanska adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 1615
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Procurement Service
Telefon: +352 43981
E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefaks: +352 4398-46946
NUTS kod: LU

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eca.europa.eu

I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Vođenje usluga cateringa na Europskom revizorskom sudu

Referentni broj: CPN 597.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
55500000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je sklopiti 2 okvirna ugovora za:

— grupa 1: vođenje usluga cateringa na Europskom revizorskom sudu,

— grupa 2: vršenje provjera količine i kvalitete u pogledu usluga cateringa Europskog revizorskog suda.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 560 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za samo jednu grupu
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Vođenje usluga cateringa na Europskom revizorskom sudu

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
55330000
55510000
55511000
55523000
55520000
55500000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Europski revizorski sud, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

II.2.4)Opis nabave:

Vođenje usluga cateringa treba obuhvaćati sljedeće usluge:

1) vođenje restorana za osoblje: restoran za osoblje smješten je na adresi 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, u prizemlju zgrade K3. Restoran raspolaže kapacitetom od približno 400 sjedećih mjesta i potpuno opremljenom kuhinjom u podrumu;

2) vođenje 2 kafeterija (K2 i K3) koje nude brze usluge: kafeterije u zgradama K2 i K3 imaju redom otprilike 68 i 80 sjedećih mjesta. Restoran sa samoposluživanjem u zgradi K2 raspolaže susjednim uredom. Te su 2 kafeterije samoposlužne;

3) vođenje modularne blagovaonice za izvršno osoblje (ručci, večere, primanja) smještene na 6. katu zgrade K3. Ova blagovaonica može se podijeliti i u njoj se može pružiti catering za najviše 3 ručka i 1 koktel primanje u isto vrijeme, tj. 170 osoba (koje stoje) za prisustvovanje koktel primanju ili domjenku te 120 osoba za ručak ili večeru. Blagovaonica za izvršno osoblje u zgradi K3 raspolaže potpuno opremljenom kuhinjom;

4) pružanje sljedećih povezanih usluga, za koje pružatelj nema ekskluzivna prava:

i. pauza za kavu, posluživanje kave u sobama za zastanke i kutcima za kavu;

ii. najam i održavanje aparata za kavu i rashladnih uređaja za vodu, isporuka pića uredima članova, isporuka i ugradnja povezane potrošne robe kao što su boce za ponovno punjenje;

iii. prodajni automati (poslužitelji napitaka, laganih obroka, sendviča itd.);

iv. pomoć Sudu pružanjem poslužnog osoblja (voditelji posluživanja, osobe koje peru suđe, kuhar) za primanja koja organizira Sud.

Ugovor za grupu 1 je kombinirani ugovor u okviru kojeg Sud povjerava ugovaratelju upravljanje raznim uslugama u okviru koncesije („dio koncesije” za usluge u okviru stavki 1., 2. i 4., točke (iii)). Ugovorom se ujedno utvrđuju uvjeti za posebne ugovore za pružanje usluga cateringa koje Sud može dodijeliti ugovaratelju, putem narudžbenica, za vrijeme trajanja ugovora („dio okvirnog ugovora o uslugama”, usluge u okviru stavki 3. i 4., točaka (i), (ii) i (iv)).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: opći proračun EU-a.
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Vršenje provjera količine i kvalitete u pogledu usluga cateringa u Europskom revizorskom sudu

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
55500000
55330000
79419000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Europski revizorski sud, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

II.2.4)Opis nabave:

Sud traži pružatelja usluga za pomoć sa zadacima praćenja uspješnog izvršavanja ugovora o cateringu (grupa 1).

„Vođenje usluge cateringa” odnosi se na vođenje restorana s osobljem, 2 kafeterija (K2 i K3) koje nude brzu uslugu, blagovaonice za izvršno osoblje (ručci, večere, prijemi) za službeni catering i događanja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 60 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: opći proračun EU-a.
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

natjecatelji moraju imati pravnu sposobnost za izvršenje ugovora. Zahtjev u smislu pravne sposobnosti je sljedeći:

— natjecatelji moraju biti ovlašteni za izvršavanje komercijalne aktivnosti u okviru ovog postupka nadmetanja.

U tu svrhu, natjecatelji moraju dostaviti dokaz da im je nacionalnim zakonodavstvom dopušteno provođenje ugovora (upis u stručni ili obrtni registar, članstvo u određenoj organizaciji, izričito ovlaštenje ili upis u registar PDV-a).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

natjecatelji moraju imati dostatne resurse i financijska sredstva za provedbu ugovora. Zahtjev u smislu ekonomske i financijske sposobnosti je sljedeći:

— grupe 1 i 2: ponuditeljev prosječni godišnji promet za posljednje 3 financijske godine mora biti najmanje dvaput veći od procijenjene godišnje vrijednosti.

Financijska i ekonomska sposobnost natjecatelja procijenit će se na temelju bilanci ili izvadaka iz bilanci te računa dobiti i gubitka za posljednje 3 financijske godine zajedno sa svim preslikama izvješća upravnog odbora i vanjskih revizora, ako je to dostupno, u vezi s tim financijskim godinama.

Ako je zbog nekog iznimnog razloga koji javni naručitelj smatra opravdanim, natjecatelj u nemogućnosti dostaviti tražene dokaze, dopušteno mu je dostaviti dokaz o financijskoj sposobnosti na bilo koji drugi način koji javni naručitelj smatra prikladnim.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

natjecatelji moraju imati dostatnu tehničku i stručnu sposobnost za provedbu ugovora. Zahtjevi u smislu tehničke i stručne sposobnosti su sljedeći:

Grupa 1:

(a) natjecatelji moraju imati barem 3 godine relevantnog iskustva u komercijalnim aktivnostima iz grupe 1 ovog postupka nadmetanja, kako je opisano u tehničkim specifikacijama;

(b) natjecatelji moraju pružiti popis od 3 primjera sličnih ugovora koji su izvršeni tijekom posljednje 3 godine, pri čemu je za svaki natjecatelj imao promet od najmanje 500 000 EUR godišnje/po klijentu. Usluge cateringa moraju obuhvaćati masovne usluge cateringa te usluge za događanja i svečane prilike.

Svaka referenca treba uključivati sljedeće podatke:

— naziv klijenta (javnog ili privatnog),

— kratki opis pruženih usluga (vrsta usluge, vrijednost, datum izvršenja),

— izjave o uspješnom izvršenju koje su izdali klijenti moraju se priložiti svakoj referenci;

(c) natjecatelji moraju dostaviti dokaz o vještinama i iskustvu osoba odgovornih za uslugu i osoba koje pružaju usluge (1 upravitelj lokacije, 2 kuhara i 1 slastičar), uzimajući u obzir zahtjeve navedene u točki 3.5.2. (dio B specifikacija). U tu svrhu, natjecatelji moraju dostaviti životopise upravitelja lokacije, obaju kuhara i slastičara.

Grupa 2: natjecatelji moraju pružiti popis 3 referenci klijenata u području provjera kvalitete i količine u području masovnih usluga cateringa, kojim se prikazuju najmanje 3 godine relevantnog iskustva u komercijalnoj aktivnosti iz grupe 2.

Svaka referenca treba uključivati sljedeće podatke:

— naziv klijenta (javnog ili privatnog),

— kratki opis pruženih usluga (vrsta provjera, vrijednost, datum),

— izjave o uspješnom izvršenju koje su izdali klijenti moraju se priložiti svakoj referenci.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Natjecateljski postupak uz pregovore
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.5)Podaci o pregovaranju
Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponuda bez pregovaranja.
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/04/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Ugovorna dokumentacija dostupna je samo putem mrežne stranice „Ted-eTendering”. Dodatne informacije bit će objavljene na mrežnoj stranici „Ted-eTendering”. Ova se mrežna stranica redovito ažurira i odgovornost je natjecatelja/ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Telefon: +33 388172313

Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Europski revizorski sud, Procurement Service
Poštanska adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 1615
Država: Luksemburg
E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46955

Internetska adresa: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/03/2017