Tjenesteydelser - 103031-2019

05/03/2019    S45    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 045-103031

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Udviklingsselskabet By & Havn I/S
30823702
Nordre Toldbod 7
København K
1259
Danmark
Kontaktperson: Amalie Højrup Pedersen
Telefon: +45 25263425
E-mail: ahp@bechbruun.com
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.byoghavn.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/632b7cbf-4486-461f-b682-a5897d6e9e75/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/632b7cbf-4486-461f-b682-a5897d6e9e75/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/632b7cbf-4486-461f-b682-a5897d6e9e75/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Byudvikling og havnedrift

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udviklingsselskabet By & Havn I/S' udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte rammeaftale omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Ordregivers etablering af Lynetteholmen.

VVM-rådgivning udbydes særskilt og er ikke en del af nærværende udbud.

Der henvises til beskrivelsen i afsnit II.2.4) nedenfor.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71200000
71300000
71500000
71410000
71220000
71240000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave for etablering af Lynetteholmen som areal for opfyldning med ren jord og depot for forurenet jord omfatter:

- Nødvendige forundersøgelser, herunder geotekniske undersøgelser og besejlingssimuleringer mv.,

- Arkitektonisk bearbejdning og udformning, herunder facilitering af workshop herom,

- Udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt,

- Medvirken til gennemførelse af udbud og kontrahering,

- Tilsyn og projektopfølgning.

Det samlede projekt er ikke endeligt defineret, og det er en vigtig del af opgaven løbende at samarbejde med VVM-processen ved medvirken vedrørende facilitering af workshop om arkitektonisk bearbejdning og den endelige udformning af Lynetteholmen, omfang og indhold af forundersøgelser samt ved levering af teknisk rådgivning ved de forskellige VVM-faser.

I forbindelse med den endelige fastlæggelse af Lynetteholmens udstrækning og kystindfatningernes udformning medvirker rådgiveren ved at stille arkitektydelse til rådighed, ligesom han forestår VVM-redegørelsens visualisering.

Projektet består af følgende hovedelementer:

- Ca. 5 500 m perimeterkonstruktioner med tilhørende bundudskiftning og sandopfyldning,

- Ca. 2 000 m interne depotvægge mellem ren og forurenet jord,

- Ca. 200 ha opfyldningsområde,

- Modtageplads med vognvægt samt kontor- og værkstedsbygninger. Dertil forstærkning af vejadgangen på Refshaleøen.

For en nærmere beskrivelse af den udbudte opgave henvises til Opgavebeskrivelsen og Udkast til rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand, der indgår som en del af udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudte nøglepersoner og opgaveløsning / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke eksklusiv. Ordregiver er således berettiget til at antage en kontraktpart, der ikke deltager i rammeaftalen, til konkrete opgaver. Ordregiver er endvidere ikke forpligtet til at aftage ydelser fra tilbudsgiveren, dvs. tilbudsgiveren er ikke garanteret nogen minimumsomsætning under rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- At tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 reviderede og afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

- At tilbudsgiver fremkommer med mindst 3 referencer vedrørende levering af teknisk rådgivning og bistand inden for vandbygning, der har en kompleksitet, som svarer til den udbudte opgave. Referencerne kan eksempelvis vedrøre havneudvidelser, kystsikring eller lignende opgaver, samt hertil relaterede opgaver vedrørende jorddepot til modtagelse af forurenet jord og karteringsanlæg,

- At referencerne er igangværende eller afleveret inden for de seneste 8 år,

- At tilbudsgiver for hver af de angivne referencer har oppebåret eget rådgivningshonorar på mindst 5 000 000 DKK.

For hver reference opfordres tilbudsgiver til at oplyse om følgende:

(i) Perioden for opgavens udførelse,

(ii) Navn og kontaktperson hos kunden,

(iii) En kort beskrivelse af opgaven, herunder tilbudsgivers rolle i opgaven,

(iv) Tilbudsgivers eget oppebårne rådgivningshonorar for opgaven,

(v) Anvendte nøglepersoner til opgaven (dvs. en person, der har haft en væsentlig rolle på opgaven) samt oplysning om, hvorvidt disse nøglepersoner er beskæftiget hos tilbudsgiver på tidspunktet for tilbudsafgivelsen.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/04/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Tilbuddet vil først blive åbnet efter tilbudsfristens udløb.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2019