Varer - 103353-2020

03/03/2020    S44

Danmark-Sorø: Industrimaskiner

2020/S 044-103353

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Ebenhardt Kragh
E-mail: TECH@regionsjaelland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Agnete Brøsted
E-mail: agbr@cowi.com
Telefon: +45 28916041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

TE04AVM Udbud af automatisk varemodtagelse til Universitetshospital Køge

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42000000 Industrimaskiner
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Sjælland opfører et universitetshospital i Køge i forbindelse med det nuværende Sjællands Universitetshospital, Køge (SUH). Universitetshospitalet bliver hovedhospital for Region Sjælland med forskning og højt specialiseret behandling.

Dette udbud omfatter Region Sjællands udbud af leverancen af varemodtagelses anlæg til det nye Universitetshospital i Køge, TE04AVM.

TE04AVM skal leveres til og installeres i forbindelse med det eksisterende Sjællands Universitetshospital, Køge, i en eksisterende bygning der bliver ombygget til formålet. Der skal forventes samarbejde med totalentreprenøren TE04BYG om færdiggørelse af dæk og hultagninger etc. i forbindelse med leverancen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42900000 Diverse maskiner til generelle og specielle formål
42990000 Diverse specialmaskiner
42997300 Industrirobotter
42418000 Maskiner til løftning, håndtering, lastning eller losning
42417220 Båndelevatorer eller -transportører
42418920 Udstyr til aflæsning
72212150 Udvikling af industriprocesstyringsprogrammel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Lykkebækvej 1, Køge

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, med tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Der gives tilbud via en tilbudsliste samt indtastninger af oplysninger i fastlagte tilbudsbilag.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65
Pris - Vægtning: 35
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der afholdes orienteringsmøde d. 10.3.2020 kl. 10:00.

Mødet afholdes på:

Sjællands Universitetshospital, Køge

Projektkontoret, bygning U

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Tilmelding til arrangementet skal ske med angivelse af antal deltagere, navn og firmanavn til Agnete Brøsted COWI, på e-mail: agbr@cowi.com senest 9.3.2020.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Det er en forudsætning for at give tilbud, at ansøgeren ikke er omfattet af nogle af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde, der er anført i ESPD'ets del III, litra A-C, jf. udbudslovens § 135.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal udfylde og indlevere ESPD'ets del IV, litra B, som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiveren opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgiveren skal inden for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår have en samlet årlig omsætning på mindst 20 000 000 DKK,

— Tilbudsgiveren skal inden for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår have en egenkapital på mindst 8 000 000 DKK,

— Tilbudsgiveren skal inden for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår have en soliditetsgrad på mindst 15%.

Der er tale om kumulative betingelser, der alle skal være opfyldt som forudsætning for, at mindstekravet er opfyldt.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der skal leveres en liste med maksimalt 10 referencer fra tidligere leverede leverancer der er udført indenfor de seneste 5 år.

Referencerne skal være markerede med:

— Kontrakts periode, inkluderet installations- og driftsperiode,

— Kundens identitet,

— Kontaktperson,

— Beskrivelse af leverancen ift. funktionalitet, kapacitet, fleksibilitet og robusthed, kontraktværdi.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgiveren skal inden for de seneste 5 år have leveret mindst 2 lignende leverancer, dvs. sammenlignelige AVM referencer med sammenlignelige antal daglige transporter på et 24/7-basis,

— Mindst 1 af de 2 ovennævnte reference skal have været i drift mindst 1 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/03/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/03/2020
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/udbudsportal udbudsnr.: TN177534

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager ved et udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2020