Usluge - 104293-2019

05/03/2019    S45

Hrvatska-Kutina: Usluge na području odnosa s javnošću

2019/S 045-104293

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Zagrebačka 1
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Helena Haić
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691418
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moslavina-kutina.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0007427
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluga tehničke pomoći – informiranje, komunikacija i vidljivost projekta u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

Referentni broj: 4/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79416000 Usluge na području odnosa s javnošću
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava usluga tehničke pomoći – informiranje, komunikacija i vidljivost projekta u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.

Aktivnosti po predmetnoj nabavi odnose se na:

— pripremne aktivnosti u cilju informiranja i jačanja vidljivosti,

— promidžba projekta,

— informiranje javnosti s ciljem jačanja vidljivosti,

— odnosi s medijima s ciljem jačanja vidljivosti,

— evaluacija provedenih aktivnosti i izrada izvješća u skladu sa zadanim EU procedurama.

Detaljni opis predmeta nabave dan je u tehničkoj specifikaciji (Knjiga 3) koja je prilog ove Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 693 348.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79416000 Usluge na području odnosa s javnošću
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora je uslužno područje Moslavine d.o.o., Kutina. Izvršenje ugovora će se obavljati u uredu Izvršitelja, u uredu Naručitelja, na lokaciji izvođenja radova ili na nekom drugom mj

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je nabava usluga tehničke pomoći – informiranje, komunikacija i vidljivost projekta u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“. Aktivnosti po predmetnoj nabavi odnose se na:

— pripremne aktivnosti u cilju informiranja i jačanja vidljivosti,

— promidžba projekta,

— informiranje javnosti s ciljem jačanja vidljivosti,

— odnosi s medijima s ciljem jačanja vidljivosti,

— evaluacija provedenih aktivnosti i izrada izvješća u skladu sa zadanim EU procedurama.

Detaljni opis predmeta nabave dan je u tehničkoj specifikaciji (Knjiga 3) koja je prilog ove Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: I. Specifično iskustvo stručnjaka Stručnjak 1 – Voditelj projekta – Stručnjak za marketing i odnose s javnošću / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: II. Metodologija i organizacija izvršenja usluge 1. Razumijevanje projekta 2. Strategija 3. Vremenski plan / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 693 348.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 38
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa "Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1).

Naručitelj može prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor o javnoj nabavi usluga obvezan je u roku od 15 dana od potpisa ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije. Jamstvo mora biti u visini od 10 % (10 posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a s klauzulom „plativo na prvi poziv“ odnosno „bez prava prigovora“, mora biti bezuvjetno i s rokom važenja jednakim roku izvršenja ugovora.

Umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u obliku bankarske garancije, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa Naručitelja, sukladno podacima navedenim u točki 18.1. Dokumentacije o nabavi – Upute ponuditeljima.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno točki 24. DON-a Upute ponuditeljima: Plaćanje će se vršiti prema isporukama jedinica usluga iz troškovnika. Plaćanje će se izvršiti u roku od 45 dana od dana zaprimanja valjanog računa, temeljem dokaza o provedenoj isporuci, (outputi i/ili izvještaji o provedenoj usluzi, a što je definirano u tehničkoj specifikaciji i troškovniku). Naručitelj se obvezuje dostavljeni račun/e ovjeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana primitka.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj će od zajednice gospodarskih subjekata zahtijevati određen pravni akt (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji, izjava o zajedničkom djelovanju ili slično) nakon sklapanja ugovora, kojim će biti definirani međusobni odnosi članova zajednice ponuditelja vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora:

a) Ugovor će biti sklopljen sukladno uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi i ponudi odabranog ponuditelja, a zaključit će se najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

b) Ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenim u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).

c) Sukladno članku 4. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), gospodarski subjekt obvezan je tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

U prostorijama Naručitelja na adresi Moslavina d.o.o., Zagrebačka 1, HR-44320 Kutina, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Internetska adresa: http://www.dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/02/2019