Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 104318-2019

05/03/2019    S45

Hrvatska-Kutina: Usluge nadzora gradilišta

2019/S 045-104318

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Zagrebačka 1
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Helena Haić
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691418
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.moslavina-kutina.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0007504
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga nadzora nad izvođenjem radova u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

Referentni broj: 5/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71521000 Usluge nadzora gradilišta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju:

— usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, tehnološki, elektro),

— usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje u smislu Uvjeta ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (stručni nadzor će se provoditi nad radovima koji se izvode sukladno FIDIC modelu ugovora-FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999. godine),

— usluge nadzora nad izgradnjom postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u smislu Uvjeta ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (stručni nadzor će se provoditi nad radovima koji se izvode sukladno FIDIC modelu ugovora – FIDIC Žuta knjiga, prvo izdanje 1999. godine),

— usluge Koordinatora zaštite na radu tijekom građenja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 13 079 220.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71521000 Usluge nadzora gradilišta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja usluga je uslužno područje naručitelja Moslavina d.o.o., a sukladno Projektnom zadatku (Knjiga 3).

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je Usluga nadzora nad izvođenjem radova u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“. Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju:

— usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, tehnološki, elektro) u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/2018) i ostalih važećih zakonskih i podzakonskih akata,

— usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje u smislu Uvjeta ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (stručni nadzor će se provoditi nad radovima koji se izvode sukladno FIDIC modelu ugovora – FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999. godine),

— usluge nadzora nad izgradnjom postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u smislu Uvjeta ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (stručni nadzor će se provoditi nad radovima koji se izvode sukladno FIDIC modelu ugovora-FIDIC Žuta knjiga, prvo izdanje 1999. godine).

— usluge Koordinatora zaštite na radu tijekom građenja prema Zakonu u zaštiti na radu (71/14, 118/14, 154/14) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Voditelj tima i glavni nadzorni inženjer / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 2: Nadzorni inženjer za građevinske radove (ugovor crvena knjiga) / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 3: Nadzorni inženjer za tehnologiju / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 4: Nadzorni inženjer za građevinske radove (ugovori žuta knjiga) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 5: Strojarski nadzorni inženjer / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 40
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 13 079 220.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 38
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa "Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja ove okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi kao preliminarnni dokaz dostavlja:

— ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1)) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi:

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi dostaviti naručitelju jamstvo u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od 10 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

2. Jamstvo za povrat avansa:

Izvršitelj ima pravo na plaćanje predujma u visini od 10 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Ukoliko koristi pravo na plaćanje avansa sukladno odredbama Knjige 2, Odabrani ponuditelj će Naručitelju dostaviti sredstvo osiguranja za povrat avansa u visini od 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a Za avans će Odabrani ponuditelj naručitelju prije isplate avansa, dostaviti jamstvo za povrat avansa u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u navedenom iznosu.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno točki 56. DON-a – Upute ponuditeljima: Naručitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana primitka, te ovjereni i neprijeporni dio platiti u roku od 60 dana od dana primitka valjanog računa koji sadrže sve zakonom propisane elemente (obvezni elementi računa za obveznike PDV-a propisani su člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost – NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14).

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude. Također Naručitelj od zajednice gospodarskih subjekata neće zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Naručitelj nije odredio posebne uvijete za izvršenje ugovora u smislu članka 218. ZJN-a 2016.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 11/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

U prostorijama Naručitelja, na adresi Moslavina d.o.o., Zagrebačka 1, HR-44320 Kutina, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Internetska adresa: http://www.dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/02/2019