Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 104318-2019

05/03/2019    S45

Hrvatska-Kutina: Usluge nadzora gradilišta

2019/S 045-104318

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Zagrebačka 1
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Helena Haić
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691418
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.moslavina-kutina.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0007504
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga nadzora nad izvođenjem radova u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

Referentni broj: 5/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71521000 Usluge nadzora gradilišta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju:

— usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, tehnološki, elektro),

— usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje u smislu Uvjeta ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (stručni nadzor će se provoditi nad radovima koji se izvode sukladno FIDIC modelu ugovora-FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999. godine),

— usluge nadzora nad izgradnjom postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u smislu Uvjeta ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (stručni nadzor će se provoditi nad radovima koji se izvode sukladno FIDIC modelu ugovora – FIDIC Žuta knjiga, prvo izdanje 1999. godine),

— usluge Koordinatora zaštite na radu tijekom građenja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 13 079 220.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71521000 Usluge nadzora gradilišta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja usluga je uslužno područje naručitelja Moslavina d.o.o., a sukladno Projektnom zadatku (Knjiga 3).

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je Usluga nadzora nad izvođenjem radova u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“. Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju:

— usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, tehnološki, elektro) u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/2018) i ostalih važećih zakonskih i podzakonskih akata,

— usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje u smislu Uvjeta ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (stručni nadzor će se provoditi nad radovima koji se izvode sukladno FIDIC modelu ugovora – FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999. godine),

— usluge nadzora nad izgradnjom postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u smislu Uvjeta ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (stručni nadzor će se provoditi nad radovima koji se izvode sukladno FIDIC modelu ugovora-FIDIC Žuta knjiga, prvo izdanje 1999. godine).

— usluge Koordinatora zaštite na radu tijekom građenja prema Zakonu u zaštiti na radu (71/14, 118/14, 154/14) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Voditelj tima i glavni nadzorni inženjer / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 2: Nadzorni inženjer za građevinske radove (ugovor crvena knjiga) / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 3: Nadzorni inženjer za tehnologiju / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 4: Nadzorni inženjer za građevinske radove (ugovori žuta knjiga) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 5: Strojarski nadzorni inženjer / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 40
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 13 079 220.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 38
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa "Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja ove okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi kao preliminarnni dokaz dostavlja:

— ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1)) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi:

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi dostaviti naručitelju jamstvo u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od 10 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

2. Jamstvo za povrat avansa:

Izvršitelj ima pravo na plaćanje predujma u visini od 10 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Ukoliko koristi pravo na plaćanje avansa sukladno odredbama Knjige 2, Odabrani ponuditelj će Naručitelju dostaviti sredstvo osiguranja za povrat avansa u visini od 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a Za avans će Odabrani ponuditelj naručitelju prije isplate avansa, dostaviti jamstvo za povrat avansa u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u navedenom iznosu.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno točki 56. DON-a – Upute ponuditeljima: Naručitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana primitka, te ovjereni i neprijeporni dio platiti u roku od 60 dana od dana primitka valjanog računa koji sadrže sve zakonom propisane elemente (obvezni elementi računa za obveznike PDV-a propisani su člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost – NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14).

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude. Također Naručitelj od zajednice gospodarskih subjekata neće zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Naručitelj nije odredio posebne uvijete za izvršenje ugovora u smislu članka 218. ZJN-a 2016.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 11/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

U prostorijama Naručitelja, na adresi Moslavina d.o.o., Zagrebačka 1, HR-44320 Kutina, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Internetska adresa: http://www.dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/02/2019