Tjenesteydelser - 105049-2020

Submission deadline has been amended by:  144317-2020
03/03/2020    S44

Danmark-København: Vejledning og rådgivning

2020/S 044-105049

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Bernstorffsgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1592
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Schiørring
E-mail: e72s@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/124711839.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/124711839.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/124711839.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af indsats for ledige med rocker- eller banderelationer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85312300 Vejledning og rådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med udbuddet er at indgå aftaler med kompetente leverandører om køb af indsatser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for ledige borgere med rocker- eller banderelationer i Københavns Kommune.

Der er tale om aftaler med en kontraktperiode fra 1.7.2020 til 31.12.2020, dog med mulighed for at forlængelse i op til yderligere 3½ år, hvis der træffes politisk beslutning om forlængelse af indsatsen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/124711839.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75314000 Arbejdsløshedsunderstøttelse
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Som opfølgning på bandekonflikten i 2017 besluttede beskæftigelses- og integrationsudvalget at igangsætte en styrket aktiveringsindsatsen over for ledige borgere med rocker- eller bande relationer.

Formålet er, at målgruppen hurtigere kommer i gang med job eller uddannelse og støttes til at forlade kriminalitet. Indsatsen skal desuden sikre, at de borgere med bande relationer, som ikke er motiverede for at forlade de kriminelle miljøer, reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der efterspørges indsatser inden for flg. 2 udbudsområder:

— Hurtigt i virksomhedsplacering,

— Opkvalificering hos en leverandør.

Indsatserne skal bidrage til, at disse borgere kommer i gang med job eller uddannelse med et så højt timeomfang som muligt, og støttes til at forlade kriminalitet. Det bemærkes i den forbindelse, at det er et krav, at tilbudsgiver har de fornødne sikkerhedsforhold, der tager højde for de særlige udfordringer forbundet med borgernes rocker- eller bande relation, herunder at der vil kunne være tale om borgere fra rivaliserende grupperinger, som derfor muligvis ikke kan være i aktivering på samme lokation.

Tilbudsgiver kan byde på én eller begge områder. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen garanterer ikke nogen minimumsomsætning i forbindelse med udbuddet.

Bemærk at der er tale om en rammeaftale med en kontraktperiode fra 1.7.2020 til 31.12.2020, med mulighed for forlængelse i op til yderligere 3½ år, hvis der træffes politisk beslutning om forlængelse af indsatsen.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, § 136, nr. 1-3 og § 137, nr. 1-6. Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til udøvelse af det pågældende erhverv: Tilbudsgiver skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvis tilbudsgiver er en dansk virksomhed. Er tilbudsgiver en udenlandsk virksomhed, skal tilbudsgiver lade sig registrere i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen: Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dæknings pr. forsikringsår på minimum 500 000 DKK pr. skadebegivenhed for tingskade og 10 000 000 DKK pr. skadebegivenhed for personskade. Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 1 000 000 DKK (ekskl. moms).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 30/03/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2020