Tjenesteydelser - 105398-2020

Vis forkortet udgave

03/03/2020    S44    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-København: Sikkerhedsrådgivning

2020/S 044-105398

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Att: Marie Jepsen
Mailadresse: Marie.Jepsen@krfo.dk
Telefon: +45 72554367

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.kriminalforsorgen.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264903&B=KRFO

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264903&B=KRFO

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Officielt navn: Domstolsstyrelsen
CVR-nummer: 21659509

Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud af sikringsteknisk rådgivning
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 26: Andre tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: København K

NUTS-kode DK DANMARK

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 7

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 42 000 000 og 62 000 000 DKK
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med en leverandør af sikringsteknisk rådgivning, herunder løbende rådgivning i forbindelse med sikringsopgaver, som måtte opstå, f.eks. rådgivning inden for sikring af bygninger, etablering af kontrolrumsløsninger og tv-overvågning, låsesystemer, skalsikring, perimetersikring samt sikringsløsninger med hegn, porte, porttelefoni og gårdtursanlæg. Herudover vil der også kunne forekomme rådgivning om brandsikring.
Leverandøren skal ligeledes kunne bistå med rådgivning i forbindelse med bygge/-anlægsprojekter, herunder i forbindelse med nybygning, tilbygning og ombygning.
Herudover skal leverandøren efter behov kunne bistå med udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder kravspecifikationer i forbindelse med indkøb af sikringsteknisk udstyr/ydelser. Leverandørn skal i forlængelse heraf, ligeledes kunne sikre gennemførelse af hele udbuds-processen ved EU-udbud/licitationer/tilbudsindhentninger i overensstemmelse med relevant lovgivning. I givet fald at leverandøren skal stå for gennemførelse heraf, vil leverandøren have det juridiske ansvar her for.
Af konkrete opgaver, hvor ordregiver forventeligt får behov for sikringsteknisk rådgivning, kan nævnes følgende:
1) Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder kravspecifikationer samt evt. gennemførelse af hele processen af en eller flere rammeaftaler vedrørende levering og montering af sikringsteknisk udstyr på Kriminalforsorgens matrikler, herunder blandt andet følgende udstyr:
- Detektorsystemer, herunder alarmkabler i terræn og på hegn, AIR- og PIR detektorer, scannere, mikrobølgescannere og termiske kameraer,
- Kontrolrumsløsninger, herunder etablering af managementsystemer/platforme, samt overvågningsløsninger med PTZ-kameraer, termiske kameraer, mv.,
- Cellekaldsanlæg, nødkaldsanlæg og overfaldsalarmeringsanlæg.
2) Kortlægning af, hvad der inden for de næste 4-7 år bliver brug for af sikringsteknisk udstyr i Kriminalforsorgen.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79417000 Sikkerhedsrådgivning, 71300000 Ingeniørvirksomhed, 71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri, 71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen, 79111000 Juridisk rådgivning

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Ordregiver udbyder hermed rammeaftale om levering af sikringsteknisk rådgivning.
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 42 000 000 og 62 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 3
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Det bemærkes, at alle medarbejdere, som skal have adgang til ordregivers matrikler eller som skal rådgive ordregiver enten direkte eller ved behandling af skriftlige materialer, herunder tegningsmateriale, skal sikkerhedsgodkendes af ordregiver og skal underskrive tavshedserklæring. I forbindelse med sikkerhedsgodkendelsen skal medarbejderne underskrive en erklæring om, at de er indforståede med, at der indhentes oplysninger om den pågældende hos Politiets efterretningstjeneste – herunder oplysninger i politiets registre og efterretningstjenestens egne registre. Sikkerhedsgodkendelsen vil forventeligt være til niveauet “hemmelig“.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger, som dokumentation for ansøgers personlige forhold:
- Ansøgers kontaktinformation, jf. bilag 2,
- Udfyldt og underskrevet tro- og love-erklæring om, at ansøger ikke opfylder nogle af udelukkelsesgrundene i Forsvars- og Sikkerhedsdirektivets art. 39, stk. 1 og stk. 2, jf. bilag 1,
- Udfyldt og underskrevet tro- og love-erklæring om, at ansøger ikke har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK, jf. bilag 1.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger om ansøgers økonomiske og finansielle egnethed:
- Ansøgers samlede omsætning for det seneste afsluttede regnskabsår, såfremt tallene for dette foreligger,
- Ansøgers samlede egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår såfremt tallene foreligger.
Ansøger bedes angive oplysningerne vedrørende økonomisk og finansiel formåen i bilag 2.
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
- Det er et mindstekrav, at ansøger det senest afsluttede regnskabsår har haft en omsætning på minimum på 10 000 000 DKK.
Det er et mindstekrav, at ansøger det senest afsluttede regnskabsår har haft en positiv egenkapital.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
- En referenceliste med angivelse af de betydeligste sammenlignelige leverancer, som ansøger har udført.
Referencelisten forventes at indeholde:
- En beskrivelse af hver leverance, herunder om der blev ydet rådgivning om elektronisk og/eller mekanisk sikring, hvilken type institution, der blev ydet rådgivning til, angivelse af om rådgivningen vedrørte sikring mod flugt/udbrud og/eller indtrængning,
- Information om, hvornår levering fandt sted,
- Modtageren af leverancen samt eventuel kontaktperson til denne, såfremt denne oplysning ikke er fortrolig.
Det bemærkes, at der maksimalt må anføres referencer for 5 tidligere leverancer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt ansøger anfører flere end 5 referencer vil ordregiver alene inddrage de 5 første referencer anført i referencelisten i evalueringen af ansøgers tekniske og faglige formåen.
Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) samt i tilfælde, hvor ansøger baserer sin tekniske formåen på støttende enheder, bedes der kun udfyldt én samlet referenceliste. Dvs. der skal ikke fremsendes en separat referenceliste for hver konsortiedeltager eller hver støttende enhed. De relevante referender bedes således oplistes i samme dokument/liste (referencerne bedes udfyldt i bilag 2, underbilag E).
Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af leverancen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.
Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.
Ansøger bedes angive oplysningerne vedrørende teknisk og/eller faglig formåen i bilag 2.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Det er et mindstekrav, at ansøger kan dokumentere mindst én sammenlignelig reference.
Ved sammenlignelig reference forstås erfaring med levering af sikringsteknisk rådgivning, jf. beskrivelsen i pkt. II.1.5).
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt mere end 3 ansøgere vurderes egnede, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt de egnede ansøgere. Ordregiver vil foretage udvælgelsen på baggrund af de i bilag 2 angivne referencer. Ved udvælgelsen blandt egnede ansøgere lægges der vægt på ansøgerens erfaring med levering af ydelser, som svarer til den udbudte opgave.
Det vil vægte positivt:
— at referencen omhandler levering af sikringsteknisk rådgivning foretaget i fængsels- og institutionslignende miljøer. Jo flere af referencerne, hvor den sikringstekniske rådgivning er foretaget i fængsels- og institutionslignende miljøer jo bedre,
— at referencen indeholder rådgivning vedrørende såvel mekanisk som elektronisk sikring. Jo flere af referencerne, der indeholder rådgivning vedrørende såvel mekanisk som elektronisk sikring jo bedre,
— at referencen vedrører sikringsteknisk rådgivning i forbindelse med faciliteter der skal sikres mod flugt/udbrud. Jo flere af referencerne, der vedrører sikringsteknisk rådgivning i forbindelse med faciliteter, der skal sikres mod flugt/udbrud jo bedre,
— at kunderne på referencerne er sammenlignelige med ordregiver. Hermed menes fx politi, kriminalforsorg, forsvar, lufthavne, vagttjenester eller andre højrisikobrancher. Jo flere af referencerne, hvor kunderne er sammenlignelige med ordregiver jo bedre,
— at antallet af sammenlignelige referencer er højt, dog maksimalt 5 referencer,
— at referencerne vedrører leverancer af sikringsteknisk rådgivning, der er foretaget inden for de seneste 5 år. Jo flere af referencerne, hvor leverancerne af sikringsteknisk rådgivning er foretaget inden for de seneste 5 år jo bedre.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
19-15-0234
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
31.3.2020 - 07:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
AD II.1.4 samt AD II.2.1: Anslået værdi af indkøb under rammeaftalen forventes at ligge mellem 42 og 62 000 000 DKK. Ordregivers forventede forbrug af sikringsteknisk rådgivning i rammeaftalens løbetid er forbundet med betydelig usikkerhed, hvorfor det forventede samlede forbrug angives i et interval på 42 til 62 000 000 DKK. Det er ordregivers forventning, at forbruget vil være i den lave del af intervallet, såfremt der i rammeaftaleperioden primært vil være behov for løbende ad hoc rådgivning samt bistand til de under pkt. II.1.5) allerede kendte oplistede konkrete opgaver, herunder bistand ved kortlægning samt bistand i forbindelse med kravspecificering. Hvis flere bygge- og anlægsprojekter eller sikkerhedsprojekter realiseres forventer ordregiver, at det forventede forbrug vil være i den høje ende af intervallet. En yderligere ukendt faktor, som kan have indflydelse på ordregivers forbrug af ydelsen, er indholdet af den politiske flerårsaftale, som fastlægger ordregivers økonomi for en fireårig periode. Det er ligeledes forventeligt, at ordregivers træk på rammeaftalen vil være størst i rammeaftalens opstart, blandt andet grundet udfærdigelse af kortlægning samt udarbejdelse af kravspecifikationer mm. i forlængelse her af.
Det bemærkes, at estimatet er forbundet med betydelig usikkerhed, da ordregiver ikke tidligere har indkøbt denne type ydelser separat. Størrelsen er derfor udelukkende af vejledende karakter og kan derfor ikke tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.
Vedrørende henvisning til andre ressourcer:
En ansøger kan basere sig på den økonomiske/finansielle/tekniske formåen hos en anden/andre virksomhed(er), som agtes benyttet i forbindelse med den konkrete opgave. Dette gælder uanset den juridiske karakter af forbindelsen mellem virksomhederne. I så fald skal virksomheden ligeledes godtgøre over for ordregiveren, at virksomheden virkelig råder over de nødvendige ressourcer, fx ved at fremlægge erklæring for de nævnte virksomheders forpligtelser i denne henseende. Ansøger skal derfor vedlægge dokumentation for disse enheders forpligtelse i så henseende (benyt venligst de relevante underbilag i bilag 2).
De støttende enheder såvel som ansøger bedes udfylde og medsende et udfyldt bilag 1.
Det bemærkes, at ansøger og de enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse. Solidarisk hæftelse medfører, at virksomheden, der afgiver støtteerklæring, skal medunderskrive rammeaftalen. Derudover medfører solidarisk hæftelse, at såfremt hovedleverandøren misligholder kontrakten og dette medfører et økonomisk tab for ordregiver, kan ordregiver rette det økonomiske krav mod støttevirksomheden, såfremt hovedleverandøren ikke kan dække dette.
Vedrørende konsortier:
Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal der vedlægges det efterspurgte materiale vedrørende samtlige konsortiedeltagere med henblik på at dokumentere, at konsortiet som helhed er økonomisk egnet til at opfylde rammeaftalen (bilag 2 bedes benyttet her til). Dette kan efter omstændighederne ske på baggrund af oplysninger om blot én af konsortiedeltagernes økonomiske egnethed.
Endvidere skal én af konsortiedeltagerne være bemyndiget til, med juridisk bindende virkning, at indgå aftale med ordregiver. Ansøgningen skal indeholde udtrykkelig angivelse af, hvem der er således bemyndiget.
Alle konsortiedeltagere bedes udfylde og medsende et udfyldt bilag 1.
Det bemærkes at konsortiet hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte kontrakt.
Såfremt de af ansøger udfyldte oplysninger i bilag 1 og 2 giver anledning til tvivl om ansøgers personlige forhold, økonomiske/finansielle og/eller tekniske formåen, forbeholder ordregiver sig retten til at indhente supplerende oplysninger, jf. art. 45 i forsvars og sikkerhedsdirektivet.
Eventuel anførelse af navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelser jf. pkt. III.3.2, vil først være relevant i forbindelse med tilbudsafgivelse.
Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammaftalen på baggrund af det indledende tilbud uden at der gennemføres forhandlingsrunder.
Forhandlingsfasen starter med, at tilbudsgiverne afgiver et indledende tilbud. Herefter indledes forhandlinger med tilbudsgiverne på baggrund af det indledende tilbud. Der forventes alene gennemført ét forhandlingsmøde per tilbudsgiver. Møderne forventes afholdt i maj-juni 2020 i København. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at gennemføre flere forhandlingsmøder/-runder.
Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode den vindende tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for indholdet af den underskrevne tro- og loveerklæring, før rammeaftalen underskrives. Dokumentationskravene fremgår af forsvars- og sikkerhedsdirektivets art. 39, stk 3. En gyldig serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller attest fra tilsvarende myndighed vil være gyldig information.
Dokumentation må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra den dag, ordregiver anmoder om fremlæggelse heraf.
Fremlægger tilbudsgiver ikke dokumentation efter anmodning fra ordregiver, hvor dokumentationskravene er opfyldt, kan ordregiver tilbagekalde tildelingsbeslutningen, udelukke tilbudsgiveren fra udbudsproceduren, og herefter træffe en ny tildelingsbeslutning.
Rammeaftalen har en løbetid på 4 år fra rammeaftaleunderskrift med mulighed for forlængelse tre (3) gange med op til 12 måneder ad gangen.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.
Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.
Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28.2.2020