Tjenesteydelser - 108602-2020

05/03/2020    S46    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Odense: Ombygning af skibe

2020/S 046-108602

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Samina Gul Parvez
E-mail: gupa@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 30185174

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mst.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264751&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264751&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ombygning af miljøskibene SIF og FRIGG

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50242000 Ombygning af skibe
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Miljø- og Fødevareministeriet har indkøbt 2 aluminiumsfartøjer af typen "Workboat Catamaran" fra engelsk flag. Fartøjerne skal ombygges til prøvetagningsfartøjer til brug i de danske farvande. Dette indebærer prøvetagning af vand, sediment og bundfauna i forbindelse med det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVAVA) og Direktiv 2008/56/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (EU’s havdirektiv).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50242000 Ombygning af skibe
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Miljø- og Fødevareministeriet har indkøbt 2 aluminiumsfartøjer af typen "Workboat Catamaran" fra England. Sif og Frigg (tidl. Scirocco og Chinook) er katamaraner designet i Australien af ”Incat Crowther” og bygget af ”South Boats Special Projects Ltd”, i 2011 til rederiet ”P&O Maritime Service” til servicering af offshore industrien. Fartøjerne er registreret i Det Almindelige Skibsregister. Fartøjerne skal ombygges til prøvetagningsfartøjer i forbindelse med Miljøstyrelsens overvågning af havmiljøet i de danske farvande, undtaget Skagerrak og Nordsøen. Miljøstyrelsen (Ordregiver) har i dag 3 fartøjer, der varetager denne opgave, og disse ønskes erstattet af de 2 ombyggede katamaraner. Det forventes derfor, at fartøjerne får en driftsprofil på mindst 2 000 timer per år for at kunne varetage denne opgave. Overvågningen af havmiljøet foregår ved prøvetagning af vand, sediment og bundfauna indenfor rammerne af det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVAVA) og Direktiv 2008/56/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (EU’s havdirektiv). Opsamling af vandprøver skal udføres i forskellige dybder ved hjælp af en kranmonteret sonde, og fartøjet skal under prøvetagningen af alle typer prøver ligge stille på positionen. Ordregiver har i forbindelse med dette udbud af ombygningen ved Odense Maritime Technology fået foretaget en specifikation af de ombygningsarbejder, som er nødvendige for, at fartøjerne kan opfylde Ordregivers funktionskrav samt en specificering af nødvendige arbejder for opfyldelse af klasse- og myndighedskrav. Ændringer som ikke er beskrevet i udbudsmaterialet, men som måtte være nødvendige for opfyldelse af klasse- og myndighedskrav, betragtes som ændrings- og tillægsarbejder. Udgiften til klasse og myndigheder skal være inkluderet i tilbuddet.

Disse ombygningsarbejder omfatter bl.a. en forlængelse af fartøjerne fra agterspejlet med en ekstra unit, installation af ny motor og drivlinje mv i den nye unit med interface til de eksisterende systemer som ikke bliver fornyet, forlængelse af dækshuset, fornyelse af aptering og vinduer, støjreducerende tiltag samt montering af prøvetagningskran.

Udbuddet omfatter alene detailprojektering af de arbejder, som skal udføres. Dvs. at der med udbudsmaterialet, og udover den tekniske specifikation, leveres klassegodkendte strukturtegninger, arrangement samt foreløbigstabilitetsbog og letvægts-beregning.

Af hensyn til fartøjernes endelige letvægt er det væsentligt, at værftet vælger materialer, komponenter og udformning af detailkonstruktioner, der vejer mindst muligt under hensyntagen til styrke og funktionsduelighed. Efter ombygningen skal fartøjerne opfylde relevante regler og bekendtgørelser fra Søfartsstyrelsen samt godkendelser, syn og certificering i henhold til klassen i Lloyd’s Register.

Udbuddet omfatter også eventuelle nødvendige ændrings- og tillægsarbejder under processen, herunder ændrings- og tillægsarbejder, som anses for nødvendige for opfyldelse af Ordregiver funktionsbehov.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. Der gøres særlig opmærksom på, at Ordregiver forbeholder sig retten til – og i det omfang, det viser sig muligt, ønsker ordregiver - at tildele kontrakt på grundlag af det indledende tilbud.

Der indgås en kontrakt for hvert skib, og de to kontrakter udbydes og tildeles samlet. Ordregiver har valgt ikke at opdele opgaven, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, særlig henset til at det af drifts- og vedligeholdelsesmæssige årsager er afgørende, at de to skibe er ens og ombygget på samme måde.

Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i denne udbudsprocedure.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 8
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante erfaringer med leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser, som kontrakten omfatter, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4).. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således, at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den mest relevante reference, såfremt referencerne tilsammen dokumenterer en høj grad af relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser. Det vægter positivt, hvis referencen vedrører ombygning og/eller forlængelse af et eller flere fartøjer i aluminium, idet SIF og FRIGG er aluminiumsfartøjer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD, jf. nærmere herom nedenfor i del III.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgeren skal have en miljøgodkendelse som skibsværft, såfremt der stilles krav herom i det land, hvor ansøgeren er registreret (angives i det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD), afsnit IV.A under ”særlig autorisation nødvendig”).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Ordregiver vil i medfør af udbudslovens § 151, stk. 2, anmode prækvalificerede ansøgere om at fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 159, stk. 2, i forbindelse med Ordregivers opfordring om at afgive et indledende tilbud. Ordregiver vil herved sikre, at der kun forhandles med ansøgere, der har fremlagt dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD.

Når Ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 7 år inden ansøgningsfristen. Der er valgt en periode på 7 år for at sikre en tilstrækkelig konkurrence henset til markedet for skibsombygning og relevansen af referencer, der er ældre end 3 eller 5 år.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante erfaringer med leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Ansøger opfordres til at anvendes bilag E til at angive oplysningerne om leverancerne (referencerne) og samtidig henvise til bilag E i ESPD afsnit IV.C.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Ordregiver vil i medfør af udbudslovens § 151, stk. 2, anmode prækvalificerede ansøgere om at fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 159, stk. 2, i forbindelse med Ordregivers opfordring om at afgive et indledende tilbud.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet i relation til referencerne. Dog forbeholder Ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Herudover skal ansøger i ESPD oplyse om følgende forhold:

— Om ansøgeren er certificeret i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende kvalitetssikringsforanstaltninger (angives i ESPD afsnit IV.D under kvalitetssikringsstandarder),

— Om ansøgeren er certificeret i henhold til ISO 14001 eller tilsvarende miljøledelsesforanstaltninger (angives i ESPD afsnit IV.D under miljøledelsessystemer eller -standarder),

— Om ansøgeren er certificeret i henhold til ISO 45001 eller tilsvarende arbejdsmiljøledelsesforanstaltninger (angives i ESPD afsnit IV.D under miljøledelsessystemer eller -standarder).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøgeren skal som minimum påvise erfaring med 1 lignende reference, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), dvs. mindst én reference, som angår ansøgers erfaring med ombygning og/eller forlængelse af et skib (uanset materialevalg), og hvor skibet er afleveret inden for de seneste 7 år inden ansøgningsfristen (angives i ESPD afsnit IV.C eller i bilag E som beskrevet ovenfor).

— Ansøgeren skal som minimum være certificeret i henhold til ISO 9001 eller have tilsvarende kvalitetssikringsforanstaltninger (angives i ESPD afsnit IV.D under kvalitetssikringsstandarder).

— Ansøgeren skal som minimum være certificeret i henhold til ISO 14001 eller have tilsvarende miljøledelsesforanstaltninger (angives i ESPD afsnit IV.D under miljøledelsessystemer eller -standarder).

— Ansøgeren skal som minimum være certificeret i henhold til ISO 45001 eller have tilsvarende arbejdsmiljøledelsesforanstaltninger (angives i ESPD afsnit IV.D under miljøledelsessystemer eller -standarder).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Skibene forventes landsat og overdækket. Forlængelsen med fremdrivningssystem forventes udført i værksted klar til påsvejning, jf. punkt III.1.3. Kontrakterne indeholder en arbejdsklausul (ILO-konvention nr. 94), CSR krav (UN Global Compact) og forpligtelse til at overholde internationale sanktioner (EU eller FN). Der er sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Skibene har oplægningsstatus. Skibene overleveres til tilbudsgiver ved kaj i Svendborg. Skibene kan ikke sejle for egen kraft, jf. kontrakternes punkt 3.8.2. Se bilag B angående levering til Ordregiver, 3.9, anfordringsgaranti, 4.8.5 og 3.9.6, ejendomsret, 3.8.3 og 4.1, ikke tilbageholdsret, 4.11.5.1, opsigelse, 4.11.3 og 4.7, myndigheds- og klassegodkendelse, 3.2, ansvarsforsikring, 4.10, transport, 3.8.2 og 3.9, bod/vægtforøgelse, 3.3, samt bod/forsinkelse, 4.5.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/04/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/04/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ad pkt. II.1.5) er der tale om et skøn over de to kontrakters samlede værdi inkl. eventuelle ændrings- og tillægsarbejder. Ad pkt. II 2.7), er varigheden af kontrakten alene anslået, og har ikke betydning for bilag 4, jf. kontraktens pkt. 3.8.1. Kontrakten løber, til skibet er leveret. Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Alle spørgsmål vil blive besvaret af Ordregiver, idet omfang det er muligt at besvare disse senest 6 kalenderdage før ansøgningsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Ved problemer kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14. Sproget er dansk, men tekniske oplysninger mv. må være på engelsk. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 3, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog føre til udelukkelse af ansøgeren.

Ordregiver vil efter udbudslovens § 151, stk. 2, anmode prækvalificerede ansøgere om at fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 159, stk. 2, i forbindelse med Ordregivers opfordring om at afgive et indledende tilbud.

Der vil blive afholdt et orienterings- og besigtigelsesmøde, hvor fartøjerne kan besigtiges. Mødet finder sted den 17. marts 2020, kl. 10.00, Nordre Kajgade, 5700 Svendborg. Ansøgere, der ønsker at deltage i mødet, bedes senest 3 kalenderdage inden mødet tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. virksomhed. Mødet er arrangeret for, at ansøger får mulighed for at få et nøjere kendskab til fartøjerne inden afgivelse af tilbud. I forbindelse med tilbudsafgivelse skal de i udbudsmaterialet anførte skriftlige oplysninger dog lægges til grund. Ansøgerne kan til mødet stille spørgsmål, der har umiddelbar tilknytning til det bedste, og som ikke er af væsentlig betydning for udbuddet. Andre spørgsmål skal stilles skriftligt. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra mødet, som vil blive offentliggjort via det elektroniske udbudssystem. Ad punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel. Såfremt ordregiver indleder forhandlinger forventes disse at blive afviklet i uge 21 2020. Ordregiver kan indkalde til flere forhandlingsmøder end de ovenstående planlagte.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2020