Bygge og anlæg - 109495-2019

08/03/2019    S48

Danmark-Græsted: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg

2019/S 048-109495

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gribvand Spildevand A/S
CVR-nummer: 32749054
Postadresse: Holtvej 18 C
By: Græsted
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3230
Land: Danmark
Kontaktperson: Jakob Hamburger Hansen
E-mail: jhh@cowi.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gribvand.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyning

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvidelse af Udsholt og Gilleleje renseanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter udvidelse af Udsholt og Gilleleje renseanlæg som følge af nedlæggelse af mindre renseanlæg i de respektive renseanlægs oplande. Arbejdet omfatter projektering, udførelse, afprøvning, test og idriftsætning i totalentreprise.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 73 800 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90420000 Behandling af spildevand
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet omfatter udvidelse af Udsholt og Gilleleje renseanlæg som følge af nedlæggelse af mindre renseanlæg i de respektive renseanlægs oplande. Arbejdet omfatter projektering, udførelse, afprøvning, test og idriftsætning i totalentreprise.

Beskrivelsen af udbuddet fremgår af udbudsdokumenterne, jf. udbudsbekendtgørelse 2018/S 183-413348.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til udbudsbekendtgørelse 2018/S 183-413348.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Gribvand Spildevand A/S udbød ved udbudsbekendtgørelse 2018/S 183-413348 "Udbygning af Udsholt og Gilleleje Renseanlæg”. Udbygningen blev udbudt ved et begrænset udbud og omfatter projektering, udførelse, afprøvning, test og idriftsætning i totalentreprise.

Gribvand Spildevand A/S prækvalificerede 3 entreprenører. Ved udløbet af tilbudsfristen havde Gribvand Spildevand A/S modtaget 3 tilbud. Efter evaluering af tilbuddene besluttede Gribvand Spildevand A/S at tildele kontrakten til VAM A/S. I forbindelse med kontraktindgåelsen har Gribvand Spildevand A/S foretage en række ændringer i totalentreprisen.

De foretagne ændringer omfatter:

Udsholt Renseanlæg

- Det eksisterende forbehandlingsanlæg renoveres og suppleres med følgende:

— Nyt stenfang,

— Ny indløbspumpestation,

— Ny risteinstallation,

— Ny bygning til ny risteinstallation, nye tavler samt nye sanitære installationer.

- Maskinkomponenter i de eksisterende procestanke udskiftes efter behov for fortsat sikker drift af renseanlægget og blæserbygningen renoveres,

- Måleinstrumenter installeres i det omfang det er nødvendigt for fortsat sikker drift af renseanlægget,

- Eksisterende tavler og PLC suppleres til nye komponenter,

- Den eksisterende udløbspumpestation forbedres styringsmæssigt og renoveres med henblik på et forbedret arbejdsmiljø,

- Overflødiggjorte bygværker nedrives og bortskaffes,

- Der udføres CE-mærkning efter myndighedernes minimumskrav,

- Nye føringsveje og nye kabler for alle nye komponenter,

- Styringsbeskrivelser og PLC programmering for de nye komponenter,

- Den foreliggende driftsinstruktion opdateres og suppleres med nye komponenter.

Følgende komponenter udtages:

- System til udsugning og luftrensning fra risterum, sandfang og containerrum,

- Ny overskudsslampumpestation for pumpning af slam til Pårup,

- Nyt lager til flydende fældningskemikalier med tilhørende doseringssystem.

Gilleleje Renseanlæg: Anlæggets dimensionsgivende kapacitet forøges 20%.

Det er Gribvand Spildevand A/S' opfattelse, at de foretagne ændringer i udbudsgrundlaget ikke udgør ændringer af grundlæggende elementer, samt at ændringerne på grund af ændringernes begrænsede omfang vil kunne rummes inden for rammerne af udbudslovens § 180.

I henhold til § 4 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 (Lov om Klagenævnet for Udbud) agter Gribvand Spildevand A/S at indgå kontrakt med VAM A/S tidligst efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 183-413348

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Udvidelse af Udsholt og Gilleleje renseanlæg

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30/01/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: VAM A/S
Postadresse: Limevej 5
By: Auning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8963
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 73 800 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Gribvand Spildevand A/S udbød ved udbudsbekendtgørelse 2018/S 183-413348 "Udbygning af Udsholt og Gilleleje Renseanlæg”. Udbygningen blev udbudt ved et begrænset udbud og omfatter projektering, udførelse, afprøvning, test og idriftsætning i totalentreprise.

Gribvand Spildevand A/S prækvalificerede 3 entreprenører. Ved udløbet af tilbudsfristen havde Gribvand Spildevand A/S modtaget 3 tilbud. Efter evaluering af tilbuddene besluttede Gribvand Spildevand A/S at tildele kontrakten til VAM A/S. I forbindelse med kontraktindgåelsen har Gribvand Spildevand A/S foretage en række ændringer i totalentreprisen.

De foretagne ændringer omfatter:

Udsholt Renseanlæg

- Det eksisterende forbehandlingsanlæg renoveres og suppleres med følgende:

— Nyt stenfang,

— Ny indløbspumpestation,

— Ny risteinstallation,

— Ny bygning til ny risteinstallation, nye tavler samt nye sanitære installationer.

- Maskinkomponenter i de eksisterende procestanke udskiftes efter behov for fortsat sikker drift af renseanlægget og blæserbygningen renoveres,

- Måleinstrumenter installeres i det omfang det er nødvendigt for fortsat sikker drift af renseanlægget,

- Eksisterende tavler og PLC suppleres til nye komponenter,

- Den eksisterende udløbspumpestation forbedres styringsmæssigt og renoveres med henblik på et forbedret arbejdsmiljø,

- Overflødiggjorte bygværker nedrives og bortskaffes,

- Der udføres CE-mærkning efter myndighedernes minimumskrav,

- Nye føringsveje og nye kabler for alle nye komponenter,

- Styringsbeskrivelser og PLC programmering for de nye komponenter,

- Den foreliggende driftsinstruktion opdateres og suppleres med nye komponenter.

Følgende komponenter udtages:

- System til udsugning og luftrensning fra risterum, sandfang og containerrum,

- Ny overskudsslampumpestation for pumpning af slam til Pårup,

- Nyt lager til flydende fældningskemikalier med tilhørende doseringssystem.

Gilleleje Renseanlæg: Anlæggets dimensionsgivende kapacitet forøges 20%.

Det er Gribvand Spildevand A/S' opfattelse, at de foretagne ændringer i udbudsgrundlaget ikke udgør ændringer af grundlæggende elementer, samt at ændringerne på grund af ændringernes begrænsede omfang vil kunne rummes inden for rammerne af udbudslovens § 180.

I henhold til § 4 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 (Lov om Klagenævnet for Udbud) agter Gribvand Spildevand A/S at indgå kontrakt med VAM A/S tidligst efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Gribvand Spildevand A/S agter at indgå kontrakt med den i pkt. V.2.3) nævnte virksomhed efter (tidligst) 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1.

De præcise oplysninger om klagefrist(er) følger af lov om Klagenævnet for Udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf.lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2. En klageover, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/03/2019