Usluge - 111271-2017

25/03/2017    S60    Europski revizorski sud - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Luksemburg-Luxembourg: Usluge praćenja medija

2017/S 060-111271

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski revizorski sud
Poštanska adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU
Poštanski broj: 1615
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: ECA Procurement Service
E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eca.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2304
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europski revizorski sud
Poštanska adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 1615
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Procurement Service
Telefon: +352 43981
E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefaks: +352 4398-46946
NUTS kod: LU

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eca.europa.eu

I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge praćenja medija

Referentni broj: AO 611.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
92400000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog poziva na nadmetanje pružanje usluga praćenja i izvještavanja o medijima koje se odnose na pokrivenost Suda u medijima. Ugovaratelj će nadgledati tisak (nacionalni/regionalni), mrežne (internetske) medije te društvene medije s ciljem pružanja pravovremenog i aktualnog sažetka dnevnih informacija, u obliku medijskog pregleda, o načinu na koji se o temama bitnim za Sud (uključujući i predsjednika te članove Suda) i EU izvještava u medijima, te s ciljem sastavljanja tromjesečne kvantitativne i kvalitativne analize medija.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 280 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU
II.2.4)Opis nabave:

Ugovaratelj će nadgledati mrežne i društvene medije, blogove na razini EU-a u 28 država članica EU-a, kao i relevantne mrežne medije na engleskom jeziku u ostatku svijeta na dnevnoj razini tijekom cijele godine, radi pružanja potpunog pregleda dnevnog tiska i korisnih tromjesečnih izvješća analize medija. Sud može zatražiti ispisivanje emitiranja na zahtjev i upozorenja o relevantnim člancima s ograničenim internetskim pristupom. Sud može zatražiti i praćenje emitiranih medija uz nadoplatu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Potpunost, kvaliteta i čitljivost uzorka pregleda dnevnog tiska / Ponder: 30
Kriterij kvalitete - Naziv: Potpunost opisa i kvaliteta vizualizacije mrežne platforme/portala (uključujući pokazni pristup) / Ponder: 30
Kriterij kvalitete - Naziv: Usklađenost sa zahtjevima Suda i mogućnost unosa sadržaja pregleda dnevnog tiska s platforme/portala ponuditelja / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Potpunost i kvaliteta uzorka izvješća medijske analize / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta ponuđenog strojnog prevođenja / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 40
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 280 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Ugovor se može obnoviti do 3 puta, svaki put na razdoblje od 12 mjeseci. Izvršavanje ugovora može započeti tek nakon njegova potpisivanja. Svako obnavljanje ugovora provodi se sukladno uvjetima utvrđenim u ugovoru.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Opći proračun EU-a
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelji moraju biti zakonski sposobni za izvršavanje ugovora o uslugama za koji se prijavljuju. Ponuditeljeva pravna sposobnost bit će ocijenjena na osnovi dokumenata koje moraju dostaviti.

Ponuditelji moraju biti upisani u strukovni ili trgovački registar prema uvjetima određenim zakonodavstvom države u kojoj ponuditelji imaju poslovni nastan.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Ponuditelji moraju imati dostatnu ekonomsku i financijsku sposobnost za izvršavanje ugovora u skladu s odredbama ugovora, uzimajući u obzir njegovu vrijednost i opseg.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

Sud zahtijeva od ponuditelja da imaju prosječni specifični godišnji promet koji se odnosi na usluge koje su obuhvaćene ovim pozivom na nadmetanje, za svaku od posljednje 2 financijske godine za koju su računi zaključeni, u iznosu jednakom ili većem od 140 000 EUR.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Ponuditelji moraju imati dostatne tehničke i profesionalne sposobnosti koje im omogućuju izvršavanje ugovora u skladu s ugovornim odredbama, uzimajući u obzir njegovu vrijednost i opseg.

Tehnička i stručna sposobnost procijenit će se na temelju stručnosti ponuditelja koja je relevantna za tražene usluge.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

U skladu s ugovorom koji je predmet ovog poziva na nadmetanje, Sud traži od ponuditelja najmanje sljedeće tehničke i stručne sposobnosti:

— ponuditelj je u posljednje 3 godine proveo barem 3 projekta koji se sastoje od pružanja usluga praćenja medija i izvještavanja sličnih onima koje se traže ovim ugovorom (obuhvaćeni mrežni, tiskani i društveni mediji na većini službenih jezika EU-a) za međunarodne organizacije ili poduzeća koja rade na europskoj razini,

— voditelj projekta koji je odgovoran za izvršavanje projekta mora imati najmanje 3 godine stručnog iskustva u uslugama obuhvaćenim ovim postupkom, kao i dobro poznavanje engleskog jezika,

— ponuditelj mora pratiti medije na svim jezicima koji su obuhvaćeni ugovorom.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/05/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 15/11/2017
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/05/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Europski revizorski sud, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponuditelji ili njihov predstavnik koji žele nazočiti javnom otvaranju ponuda moraju o tome pisanim putem obavijestiti Europski revizorski sud (faks (+352) 4398-46667, e-pošta: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) najkasnije do 21.5.2017 (12:00) te moraju predočiti ovlaštenje poduzeća koje se nadmeće. Dopušten je samo 1 predstavnik po ponuditelju.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Telefon: +33 388172313

Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Europski revizorski sud, Procurement Service
Poštanska adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 1615
Država: Luksemburg
E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46955

Internetska adresa: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/03/2017