Usluge - 111281-2014

Prikaži smanjeni prikaz

02/04/2014    S65

Hrvatska-Zagreb: Usluge savjetovanja na području razvoja

2014/S 065-111281

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nacionalni registracijski broj: 69608914212
Poštanska adresa: Račkoga 6
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Loreta Tej, Marija Jurić
E-pošta: loreta.tej@mrrfeu.hrmarija.juric@mrrfeu.hr
Telefon: +385 16400645
Telefaks: +385 16400664

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0017025

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Usluge ex-ante evaluacije i strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) budućih IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora te Hrvatska – Srbija za financijsko razdoblje 2014. – 2020.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 27: Ostale usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Izvršavanje usluge zahtijeva provođenje aktivnosti na području Republike Hrvatske, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore te na području Republike Srbije.

NUTS kod HR HRVATSKA

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Usluge ex-ante evaluacije i strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) budućih IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora te Hrvatska – Srbija za financijsko razdoblje 2014. – 2020.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73220000 Usluge savjetovanja na području razvoja

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno opisu zadataka stručnjaka iz dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 660 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 7 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.
Ponuditelj odabrane ponude je obvezan najkasnije u roku od 10 dana po potpisivanju ugovora naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bezuvjetne garancije banke naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora. Jamstvo se izdaje u korist naručitelja, u apsolutnom iznosu izraženom u visini 10 % vrijednosti ukupno ugovorenih radova s PDV-om s rokom važenja 30 dana nakon ugovornog roka za završetak izvođenja radova. U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može dostaviti bilo koji član iz zajednice ponuditelja, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10 % od vrijednosti ukupno ugovorenih radova s PDV-om s rokom važenja 30 dana nakon ugovornog roka za završetak izvođenja radova. Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi jamstvo u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj ima pravo raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude te zahtijevati naknadu cjelokupne štete koju je zbog toga pretrpio. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Sukladno tekstu ugovora i dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Naručitelj će obvezno iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja/gospodarskog subjekta:
1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
— prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
— prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dan slanja poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske);
2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako gospodarskom subjektu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
— potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
— važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje potvrda iz prethodne alineje ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka;
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata u odnosu na razloge isključenja i uvjete sposobnosti.
Ostali razlozi za isključenje:
Naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja/gospodarskog subjekta:
1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
3. ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Pravna i poslovna sposobnost: dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi treba dostaviti:
— izvod, ovjeren i izdan od nadležnog tijela, kojim se dokazuje sposobnost obavljanja djelatnosti koja je predmet nabave ili
— ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje navedeni dokument, gospodarski subjekt će dostaviti izjavu s ovjerenim potpisom kod nadležnog tijela. Izvod, odnosno izjava, ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Jednim od navedenih dokumenata gospodarski subjekt mora dokazati da nije bio u gubitku, odnosno da je njegov ukupni prihod za 2012. godinu ili za prethodno obračunsko razdoblje u 2013. jednak ili veći od iznosa procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija, BON-2; SOL-2 ili drugi odgovarajući dokument. Neprekidna blokada računa u trajanju dužem od 7 dana, odnosno ukupno trajanje blokade računa duže od 15 dana u razdoblju od 6 mjeseci može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su za pravodobno izvršenje predmeta nabave.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Traženim dokumentom dokazuje da ima potrebnu financijsku snagu za izvršenje ugovora, da će imati na raspolaganju dovoljno sredstava za kvalitetno i pravodobno izvršenje predmeta nabave te da ima stabilno financijsko poslovanje, kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta na način da račun gospodarskog subjekta nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci više od 15 dana te da nije bio blokiran duže od 7 dana neprekidno u posljednjih 6 mjeseci, čime dokazuje da ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i kvalitetno izveo predmetnu nabavu.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Tehnička i stručna sposobnost
Ponuditelj mora dostaviti:
1. popis značajnijih ugovora o uslugama, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 7 godina koje prethode toj godini. U popisu mora biti vidljivo da je ponuditelj uredno izvršio usluge kakve su predmet ove nabave ili slične. Napomena: naručitelj radi osiguranja odgovarajuće razine natjecanja određuje razdoblje od 7 godina kako bi bilo moguće izvršiti uvid u usluge kakve su predmet ove nabave, s obzirom da su iste izvršavane u znatnom opsegu i ranije od 3 godine koliko u načelu predviđa Zakon. Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde;
2. navod o ključnim stručnjacima (popis ključnih stručnjaka) koji će biti uključen u ugovor, njihovi životopisi u kojima su navedene informacije u skladu sa zahtjevima navedenima u Opisu posla, članak 5.1.1. Ključni stručnjaci. Ponuditelj treba dokazati da ima ili će imati na raspolaganju 3 ključna stručnjaka koji su ili će biti ugovorno vezani za gospodarskog subjekta te će biti na raspolaganju ponuditelju za izvršavanje usluga koji su predmet nabave, za vrijeme trajanja projekta;
3. dokaz o obrazovnim i stručnim kvalifikacijama gospodarskog subjekta, tj. dokaz o obrazovnim i stručnim kvalifikacijama ključnih stručnjaka. Gospodarski subjekt u ponudi mora navesti ključne stručnjake sukladno Opisu poslova, članak 5.1.1. Ključni stručnjaci:
— ključni stručnjak 1/ex-ante evaluator i voditelj tima,
— ključni stručnjak 2/SPUO koordinator,
— ključni stručnjak 3/evaluator.
Ključni stručnjak 1/ex-ante evaluator i voditelj tima:
— stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju (4 godine) (za stručnjake iz Hrvatske: VSS, ako je osoba završila sveučilišni studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13),
— dokazuje se preslikom diplome,
— opće profesionalno iskustvo od najmanje 10 godina u programima financiranim od strane Europske unije – dokazuje se potvrdom poslodavca,
— najmanje 5 godina radnog iskustva u obavljanju poslova evaluacije operativnih programa – dokazuje se potvrdom poslodavca,
— dokazano iskustvo u koordinaciji timova u projektima financiranim iz fondova Europske unije – dokazuje se potvrdom poslodavca,
— odlično znanje engleskog jezika i računalna pismenost – dokazuje se životopisom,
— dodatni kriterij iskustva u pripremi ili evaluaciji programa teritorijalne/prekogranične suradnje – dokazuje se potvrdom poslodavca.
Ključni stručnjak 2/SPUO koordinator:
— stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju (4 godine) (za stručnjake iz Hrvatske: VSS, ako je osoba završila sveučilišni studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13),
— dokazuje se preslikom diplome,
— opće profesionalno iskustvo od najmanje 7 godina u sektoru zaštite okoliša – dokazuje se potvrdom poslodavca,
— najmanje 5 godina radnog iskustva vezanog uz strateške procjene utjecaja na okoliš – dokazuje se potvrdom poslodavca,
— aktivno znanje engleskog jezika i računalna pismenost – dokazuje se životopisom,
— dodatni kriterij iskustva u pripremi ili provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš programa teritorijalne/prekogranične suradnje – dokazuje se potvrdom poslodavca.
Ključni stručnjak 3/evaluator:
— stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju (4 godine) (za gospodarske subjekte iz Hrvatske: VSS, ako je osoba završila sveučilišni studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13) – dokazuje se preslikom diplome,
— opće profesionalno iskustvo od 5 godina u pripremi/provedbi programa/projekata financiranih od strane Europske unije – dokazuje se potvrdom poslodavca,
— najmanje 3 godina radnog iskustva u obavljanju poslova evaluacije operativnih programa – dokazuje se potvrdom poslodavca,
— aktivno znanje engleskog jezika i računalna pismenost – dokazuje se životopisom,
— dodatni kriterij radnog iskustva u evaluaciji/upravljanju/programiranju u programima teritorijalne/prekogranične suradnje – dokazuje se potvrdom poslodavca.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Traži se dokaz o izvršenju najmanje jednog ugovora čiji je pojedinačni iznos najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabave od 660 000 HRK bez PDV-a ili više ugovora čiji je zbrojeni iznos najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabave od 660 000 HRK bez PDV-a.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
O-C-UK-118/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
23.4.2014 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
Drugo: Dokumente, koji će postati Dodaci ugovoru, ponuditelj mora dostaviti i na engleskom jeziku:
1. organizacija i metodologija, odnosno predloženi opis aktivnosti provedbe ex-ante evaluacije i strateške procjene utjecaja na okoliš;
2. skup dokumenata o stručnjacima koji uključuju:
a) popis imena ključnih stručnjaka, njihove životopise te dokaze kojima se ukazuje da njihove kvalifikacije i iskustvo jasno odgovaraju profilima navedenima u Opisu poslova (odjeljak 5.1.1.);
b) popis eventualnih dodatnih stručnjaka – ne ključni stručnjaci – koji ukratko ukazuje na ključne kvalifikacije te na njihove zadatke unutar tima.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
do: 23.7.2014
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 23.4.2014 - 11:00

Mjesto:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb, Račkoga 6.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
31.3.2014