Roba - 112365-2014

Prikaži smanjeni prikaz

03/04/2014    S66

Hrvatska-Bale: Oprema uređaja za otpadne vode

2014/S 066-112365

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Općina Bale – Comune di Valle
Nacionalni registracijski broj: 05198666627
Poštanska adresa: Trg Tomaso Bembo 1
Mjesto: Bale
Poštanski broj: 52211
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jedinstveni upravni odjel
Na pažnju (osoba za kontakt): Irina Gobbato
E-pošta: irina.gobbato@bale-valle.hr
Telefon: +385 52824303
Telefaks: +385 52824045

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0017323

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Opremanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Općina Bale.

NUTS kod HR036 Istarska županija

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet javnog nadmetanja je opremanje izgrađenog pročistača otpadnih voda kanalizacijske mreže Općine Bale. Sam proces pročišćavanja se provodi kroz dva sistema, prvo se vrši predtretman, a nakon toga filtracija membranskom tehnologijom. Kapaciteti predtretmana instalirat će se već u I. fazi za 1 500 ES, a membranski sustav samo za 750 ES. Obzirom da će se i objekat pročistača u I. fazi dovršiti za kapacitet od 1 500 ES, ostaje da se u II. fazi kada se pojavi potreba instalira samo dodatni membranski sustav kapaciteta od 750 ES. Obrada otpadnih voda provodi se prvo mehaničkim sistemom u predtretmanu, a nakon toga slijedi biokemijska obrada u membranskom sustavu pročišćavanja. Ulazne vode dolaze preko sabirnog okna grubom rešetkom, a nakon toga se u sustavu predtretmana odstranjuju fizičke komponente iz vode poslije čega slijedi MBR tehnološki proces bioobrade (MBR = membranski bioreaktor). Pročišćene vode se ispuštaju u akumulacijsko jezero pročišćenih voda s nepropusnim dnom i s ispustom u drenažni kanal. Pročišćene vode koristit će se za potrebe poljoprivrede za navodnjavanje i za potrebe navodnjavanja ili zalijevanja javnih površina. Korištenje pročišćenih otpadnih voda biti će javnog karaktera i neće se naplaćivati jer se te radnje smatraju javnim koristima.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45252130 Oprema uređaja za otpadne vode

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Dopušteno je nuditi isključivo cjelokupan predmet nabave.
Nabava opreme MBR uređaja. Za uređaj Bale, osnovnih projektnih parametara:
— primijenjena tehnologija MBR (membranski bioreaktor),
— biološki kapacitet uređaja 1 x 750 ES,
— maksimalni hidraulički kapacitet 1 x 112,5 m3/dan,
— izlazni parametri obrađene otpadne vode prema opisu u nastavku,
— ostali elementi u tehničkom opisu,
— potrebni parametri pročišćavanja:
— BPK5, (mg O2/l) < 2,
— suspendirana tvar (mg/l)< 2,
— ukupni N (mg/l) < 15,
— ukupne koliformne bakterije (br/100 ml) < 100.
Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u tehničkim specifikacijama koje čine poseban prilog ove dokumentacije (Prilog III.).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 900 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 9 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstva
a) Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti izvornu bankarsku garanciju plativu „na prvi poziv” i „bez prigovora” u iznosu od 145 000 HRK s važenjem do isteka roka valjanosti ponude, kao jamstvo za ozbiljnost ponude tj. za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11, 83/13, 143/13), nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11, 83/13, 143/13), odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Dokaz se dostavlja u izvorniku u zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl) i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Dokaz ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Naručitelj će predmet nabave platiti na temelju ispostavljenog računa za isporučenu robu, prema cijenama iz ponude i potpisanog ugovora, a u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa. Način plaćanja: doznakom na žiro račun ponuditelja. Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.
11.1. Dokaz financijske sposobnosti:
a) ukupni prihod gospodarskog subjekta u prethodnoj godini koji nije manji od 2 900 000 HRK.
Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti bilancu za prethodnu godinu, račun dobiti i gubitka za prethodnu godinu, odnosno odgovarajući financijski izvještaj za prethodnu godinu, ako je njegova izrada propisana u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ovjerene od strane nadležne Porezne uprave;
b) za dokaz solventnosti potrebno je dostaviti BON 2, odnosno SOL 2 ili drugi jednakovrijedan dokument izdan od bankarskih i drugih financijskih institucija kojima se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 16. Razlozi isključenja ponuditelja
Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt u dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave;
2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Kao dokaz u ponudi je potrebno dostaviti:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.;
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.
Ostali razlozi isključenja ponuditelja:
1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Kao dokaz potrebno je u ponudi dostaviti:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1 ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ili dokument iz točke 2. ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti;
3. ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta u posljednje 2 godine računajući do početka postupka javne nabave učinili težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja. Okolnosti iz točke 16. Dokumentacije za nadmetanje se utvrđuju za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno. Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada je dužan u ponudi dokazati nepostojanje razloga isključenja iz ove točke i za sve podizvoditelje.
11.2. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:
a) dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Potrebno je dostaviti odgovarajući izvod, a ako se izvod ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod, drugi važeći jednakovrijedni dokument ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje pravne i poslovne sposobnosti pod točkom 11.2. a).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 11.1. Dokaz financijske sposobnosti:
a) ukupni prihod gospodarskog subjekta u prethodnoj godini koji nije manji od 2 900 000 HRK.
Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti bilancu za prethodnu godinu, račun dobiti i gubitka za prethodnu godinu, odnosno odgovarajući financijski izvještaj za prethodnu godinu, ako je njegova izrada propisana u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ovjerene od strane nadležne Porezne uprave;
b) za dokaz solventnosti potrebno je dostaviti BON 2, odnosno SOL 2 ili drugi jednakovrijedan dokument izdan od bankarskih i drugih financijskih institucija kojima se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
11.3. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti:
a) popis značajnih ugovora o izvršenim isporukama izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini.
Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima obvezno mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o urednom ispunjenju tih ugovora.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
03/2014
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
20.5.2014 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 20.5.2014 - 12:00

Mjesto:

Općina Bale, Trg T. Bembo 1, Vijećnica, I. kat.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Ovaj projekt sufinanciran je od strane Europske Unije i Republike Hrvatske u skladu s pravilima na koje se odnosi IPA program. Pravna osnova za provedbu IPARD programa je Uredba Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17.7.2006. o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) te Pravilnik o provedbi Mjere 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture” unutar IPARD programa, Narodne novine, broj 33/2012, 41/2012, 101/2013.
VI.3)Dodatni podaci
Sudjelovanje u dodjeli ugovora o nabavi ili o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju u okviru ove Uredbe dostupno je svim fizičkim osobama koje su državljani i pravnim osobama koje imaju poslovni nastan u državi članici, državi korisnici ove Uredbe, državi korisnici koja je korisnica Instrumenta za europsko susjedstvo i partnerstvo ili državi članici Europskoga gospodarskog prostora. Sukladno pravilima propisanim IPA programom sudjelovanje u ovom postupku javne nabave je otvoreno svim pravnim osobama, bilo kao pojedinačnim ponuditeljima, bilo u sklopu zajednice ponuditelja koje su osnovane u jednoj od zemalja članica Europske unije ili u zemlji ili području na koje se odnosi IPA program. Prihvatljivi izdaci moraju potjecati iz zemalja Europske Unije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Turske, Albanije, Alžira, Armenije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Moldavije, Maroka, Palestinske samouprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, Ruske Federacije, Sirije, Tunisa, Ukrajine, Norveške, Lihtenštajna i Islanda.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
1.4.2014