Tjenesteydelser - 114939-2019

12/03/2019    S50    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Hjørring: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer

2019/S 050-114939

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Karina Nørgaard
E-mail: kns@hjoerring.dk
Telefon: +45 72333218

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/101433488.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/101433488.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/101433488.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rengøring til Hjørring Kommunes daginstitutioner

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90911000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hjørring Kommune udbyder levering af rengøring til Hjørring Kommunes daginstitutioner.

Udbuddet skal omfatte rengøring bestående af gulvrengøring, inventarrengøring, trappevask mv. Ydelsen omfatter daglig rengøring, herunder fjernelse af både løst og fastsiddende snavs på inventar og gulve i forskellige rumtyper, samt rengøring af toiletter, vådrum og køkkener.

Udbuddet er opdelt i delaftaler:

Delaftale 1:

— Børnehuset ved Kilden,

— Børnehuset ved Bjergene (2 huse ved siden af hinanden),

— Børnehuset Kingo-Spiren,

— Børnehaven Eventyrhuset,

— Børnehuset Astrup,

— Børnehuset Bjergby,

— Børnehuset Horne,

— Børnehuset Emmersbæk,

— Børnehuset Tornby.

Delaftale 2:

— Børnehaven Albert,

— Børnehaven Aage,

— Vuggestuen Lundtoftevej,

— Børnehuset Bjørnen,

— Børnehuset Bagterp og Viben,

— Børnehusene i Vrå (3 huse på forskellige adresser),

— Børnehuset Hundelev,

— Børnehaven Hyttefadet,

— Børnehaven Emilie,

— Børnehaven Vilesvej,

— Børnehuset Møllehaven,

— Børnenes Hus Lendum.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Rengøring af daginstitutioner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter rengøring af følgende daginstitutioner:

— Børnehuset ved Kilden,

— Børnehuset ved Bjergene (2 huse ved siden af hinanden),

— Børnehuset Kingo-Spiren,

— Børnehaven Eventyrhuset,

— Børnehuset Astrup,

— Børnehuset Bjergby,

— Børnehuset Horne,

— Børnehuset Emmersbæk,

— Børnehuset Tornby.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium Kvalitet / Vægtning: 55 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Rengøring af daginstitutioner

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter rengøring af følgende daginstitutioner:

— Børnehaven Albert,

— Børnehaven Aage,

— Vuggestuen Lundtoftevej,

— Børnehuset Bjørnen,

— Børnehuset Bagterp og Viben,

— Børnehusene i Vrå (3 huse på forskellige adresser),

— Børnehuset Hundelev,

— Børnehaven Hyttefadet,

— Børnehaven Emilie,

— Børnehaven Vilesvej,

— Børnehuset Møllehaven,

— Børnenes Hus Lendum.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium Kvalitet / Vægtning: 55 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 30/06/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Egenkapital,

- Soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Egenkapital: Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for de seneste 3 regnskabsår er positiv;

2) Soliditetsgrad: Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for de seneste 3 regnskabsår er positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referenceliste: Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år (afhængigt af hvornår Tilbudsgiver etablerede eller begyndte med sin virksomhed). En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af tilsvarende rengøringsopgaver. Referencerne skal indeholde en beskrivelse af opgavens art, tidspunkter (kontraktperioder), kundenavn og kontaktperson.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Jf. udbudsbetingelserne punkt 8.6 gælder der særlige vilkår: Forsikringer, Menneskerettigheder, Sociale klausuler, Arbejdsklausuler.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 11/10/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/04/2019
Tidspunkt: 12:10

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde skal Tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedr. konkurs m.v) samt udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5 (vedr. væsentlig misligholdelse af en tidligere offentlig kontrakt).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/03/2019