Tjenesteydelser - 115010-2019

12/03/2019    S50    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Herning: Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker

2019/S 050-115010

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Administrations- og Servicestyrelsen
19552101
Brændgårdvej 10
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Pia J. Arildsen
Telefon: +45 72375970
E-mail: Pia.Arildsen@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.adst.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.1)Navn og adresser
Skatteankestyrelsen
10242894
Ved Vesterport 6, 4. sal
København V
1612
Danmark
Kontaktperson: Pia J. Arildsen
E-mail: Pia.Arildsen@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skatteankestyrelsen.dk

I.1)Navn og adresser
Spillemyndigheden
34730415
Englandsgade 25, 6. sal
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Pia J. Arildsen
E-mail: Pia.Arildsen@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.spillemyndigheden.dk

I.1)Navn og adresser
Skatteministeriet
34730466
Nicolai Eigtveds Gade 28
København K
1402
Danmark
Kontaktperson: Pia J. Arildsen
E-mail: Pia.Arildsen@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skatteministeriet.dk

I.1)Navn og adresser
Skatteforvaltningen
19552101
Brændgårdvej 10
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Pia J. Arildsen
E-mail: Pia.Arildsen@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skatteforvaltningen.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=232458&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=232458&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om gennemførelse af analyser, målinger og surveys

Sagsnr.: 18-1539670
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79300000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder en to-årig rammeaftale om levering af analyser, målinger og surveys med mulighed for 2 gange 1 års forlængelse. Rammeaftalen tildeles 4 leverandører forudsat, at Ordregiver modtager et tilstrækkeligt antal konditionsmæssige tilbud. Leverandørerne vil være sideordnede og tildeling af opgaver vil ske ved gennemførelse af miniudbud (genåbning af konkurrencen). Tildeling af opgaver kan under visse betingelser desuden ske ved direkte tildeling.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79310000
79311000
79311100
79311200
79311210
79311300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder en to-årig Rammeaftale om levering af analyser, målinger og surveys med mulighed for 2 gange 1 års forlængelse. Rammeaftalen tildeles 4 leverandører forudsat, at Ordregiver modtager et tilstrækkeligt antal konditionsmæssige tilbud. Leverandørerne vil være sideordnede og tildeling af opgaver vil ske ved gennemførelse af miniudbud (genåbning af konkurrencen). Tildeling af opgaver kan under visse betingelser desuden ske ved direkte tildeling. Analyser, målinger og surveys vil primært omfatte eksterne interessenter med det formål at understøtte planlægning og evaluering af Ordregivers kommunikationsarbejde. De forskellige typer målinger omfatter blandt andet: Omdømmemålinger, kundetilfredshedsmålinger, interessentanalyser og ad hoc undersøgelser.

Den første opgave under rammeaftalen, der er "Omdømmemåling 2019", tildeles dog ikke ved gennemførelse af miniudbud. Tilbud på "Omdømmemåling 2019" indgår i Ordregivers evaluering af tilbud og tildeling af rammeaftaler. Omdømmemålingen skal gennemføres som spørgeskemaundersøgelse i september 2019, og målingens resultater skal afrapporteres inden udgangen af oktober 2019.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen har en varighed på 2 år, hvorefter Rammeaftalen udløber uden nærmere varsel, medmindre Kunden forinden har forlænget Rammeaftalen med yderligere ét år. Kunden er berettiget til at forlænge aftalen 2 gange med 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at give tilbud, sker efter en vurdering af hvilke ansøgere, der kan dokumentere de mest relevante referencer i relation til den udbudte Rammeaftale. Vurderingen af relevans foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med gennemførelse og levering af ydelser, der er sammenlignelige med de ydelser, som Rammeaftalen omfatter, samt at referencer relaterer sig til organisationer, der har lighedstræk med Ordregiver.

Ved bedømmelsen af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer, ses på alle referencer, således at det vurderes, hvorvidt referencerne tilsammen dokumenterer en høj grad af erfaring. Ordregiver vil ved vurdering anvende en pointskala, hvor de samlede referencer vil få point gradueret mellem 0 og 50.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver skønner, at værdien af Rammeaftalen inklusive forlængelser, dvs. over en periode på 4 år, udgør 25 000 000 - 40 000 000 DKK eksklusive moms, men Ordregiver kan ikke garantere en bestemt omsætning i Rammeaftalens løbetid. Den skønnede værdi er ikke bindende eller forpligtende for Ordregiver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/04/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 22/08/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

1)Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som ansøgning til at blive prækvalificeret til at deltage i udbudsproceduren. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Ordregiver vurderer, hvorvidt ESPD’ et indeholder oplysninger om forhold, som kan føre til, at Ansøger udelukkes af udbudsproceduren.

Obligatoriske udelukkelsesgrunde:

Ordregiver skal udelukke Ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøger er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Loven kan findes på www.retsinformation.dk

Frivillige udelukkelsesgrunde:

Ordregiver vil endvidere udelukke Ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøger, jf. udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2:

- Er erklæret konkurs,

- Er under insolvens- eller likvidationsbehandling,

- Får sine aktiver administreret af en kurator eller af retten,

- Er under tvangsakkord,

- Har fået sin erhvervsvirksomhed indstillet,

- Er omfattet af en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Ansøgeren er hjemmehørende.

Denne udelukkelsesbestemmelse kan bringes i anvendelse, såfremt blot én af betingelserne er opfyldt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 (lovbekendtgørelsen kan hentes på retsinformation):

Klagefrist ved klage over prækvalifikation ved begrænset udbud fremgår af § 7: Klage over ikke at være blevet udvalgt til at afgive tilbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller § 2, stk. 1, nr. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2019