Tjenesteydelser - 119705-2020

11/03/2020    S50

Danmark-Odense: Rengøring af beholdere

2020/S 050-119705

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fjernvarme Fyn Service
CVR-nummer: 39055775
Postadresse: Havnegade 120
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristian Sunke
E-mail: krs@fjernvarmefyn.dk
Telefon: +45 20436796

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fjernvarmefyn.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på rensning af affaldskedler og halmkedel

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90913100 Rengøring af beholdere
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der udbydes på rensning af affaldskedler og halmkedel:

På rensning af affaldskedler har Fjernvarme Fyn Service A/S behov for rensning af de tre affaldskedler i Fjernvarme Fyn. Affaldskedel 11 og 12 er Vølund kedler og affaldskedel 13 er Steinmüller kedel – total indfyret mængde 289 000 tons. Udbuddet omfatter rensning af kedler og tilhørende anlæg i forbindelse med revision og havarier.

På halmkedel har Fjernvarme Fyn A/S behov for rensning af den halmfyrede kedel med tilhørende anlæg. Ydelsen på kedlen er 68MW el og 112 MJ varme. Indfyret halmmængde var i 2018 170 000 tons. Udbuddet omfatter rensning af Fjernvarme Fyns halmfyrede blok (blok 8) i forbindelse med revision, rensestop og havarier.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rengøring af affaldskedler

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90913100 Rengøring af beholdere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense C

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rensning af affaldskedler:

Fjernvarme Fyn Service A/S har behov for rensning af de tre affaldskedler i Fjernvarme Fyn. Affaldskedel 11 og 12 er Vølund kedler og affaldskedel 13 er Steinmüller kedel – total indfyret mængde 289 000 tons.

Udbuddet omfatter rensning af kedler og tilhørende anlæg i forbindelse med revision og havarier.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 x 12 måneder ved aftalens udløb.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Vedhæftet som dokument.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90913100 Rengøring af beholdere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense C

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Fjernvarme Fyn A/S har behov for rensning af den halmfyrede kedel med tilhørende anlæg.

Ydelsen på kedlen er 68MW el og 112 MJ varme.

Indfyret halmmængde var i 2018 170 000 tons.

Udbuddet omfatter rensning af Fjernvarme Fyns halmfyrede blok (blok 8) i forbindelse med revision, rensestop og havarier.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 X 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Fjernvarme Fyn A/S har behov for rensning af den halmfyrede kedel med tilhørende anlæg.

Ydelsen på kedlen er 68MW el og 112 MJ varme.

Indfyret halmmængde var i 2018 170 000 tons.

Udbuddet omfatter rensning af Fjernvarme Fyns halmfyrede blok (blok 8) i forbindelse med revision, rensestop og havarier.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 040-091956
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse
Den ordregivende enhed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af den nævnte vejledende periodiske bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud på rensning af affaldskedler

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/03/2020
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud på rensning af halmkedel

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/03/2020
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Voldgiftsinstituttet
Postadresse: Kronprinsessegade 28
By: København
Postnummer: 1306
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/03/2020