S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Roba - 120180-2014

Prikaži smanjeni prikaz

09/04/2014    S70    Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Prirodni plin

2014/S 070-120180

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu
Nacionalni registracijski broj: 92668153620
Poštanska adresa: Ul. Dr. Luje Naletilića 1
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Zatvor u Zagrebu
Na pažnju (osoba za kontakt): Leo Jurković-Kormo, Sandra Ferenc
E-pošta: uprava@zatvor-zg.hr
Telefon: +385 16550888
Telefaks: +385 16551506

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0018382

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: ZATVOR U ZAGREBU
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Opskrba prirodnim plinom.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: FCO Zatvor u Zagrebu, Dr. Luje Naletilića 1, FCO Zatvor u Zagrebu, Brsečka 18, Zagreb.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Opskrba prirodnim plinom.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09123000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 500 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
15. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor o javnoj nabavi obvezan je prilikom sklapanja istog dostaviti jamstvo za izvršavanje ugovora u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice za slučaj neizvršavanja ugovora o javnoj nabavi.
Zadužnicu će odabrani ponuditelj dostaviti popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine, broj 115/12) ili Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12), u visini 10 % od ukupne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi s pripadajućim PDV-om, bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno članku 29. stavku 2. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj: 35/05, 41/08 i 125/11).
Zadužnica/bjanko zadužnica kao jamstvo za izvršavanje ugovora o javnoj nabavi predaje se u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora s rokom valjanosti istovjetnom predmetnom ugovoru o javnoj nabavi, na adresu naručitelja: Republika Hrvatska, Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, OIB: 92668153620, 10020 Zagreb, dr. Luje Naletilića 1.
Ako jamstvo za izvršavanje ugovora o javnoj nabavi ne bude naplaćeno, naručitelj će ga nakon isteka valjanosti vratiti odabranom ponuditelju.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Sklapanje ugovora o opskrbi prirodnim plinom.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Naručitelj će obvezno isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:
Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava na smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje. Odgovarajućom izjavom smatrat će se i popunjena izjava iz Priloga III. ove dokumentacije.
Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva na nadmetanje, ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave, ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana slanja poziva na nadmetanje ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela sjedišta gospodarskog subjekta.
Ako dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata.
U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje razloga isključenja utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno. Stoga ponudi zajednice ponuditelja moraju biti priloženi traženi dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje za sve članove zajednice ponuditelja.
Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti
Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.
Dokumente tražene u točkama 9. i 10. ove dokumentacije, a kojima se utvrđuje postojanje razloga isključenja odnosno kojima se dokazuje sposobnost, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Naručitelj ima pravo provjere istinitosti podataka u slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka. Temeljem članka 95. Zakona o javnoj nabavi, nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi roba zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih dokumenata koji su traženi, a koje izdaju nadležna tijela (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti gospodarskih subjekata
Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o isporuci robe, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.
a) ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja;
b) ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
Ovim dokumentom za dokazivanje sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno izvršio ugovore za isporuku prirodnog plina u vrijednosti jednakoj ili većoj od iznosa procijenjene vrijednosti nabave.
Dozvola Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje djelatnosti opskrbe prirodnim plinom, sukladno članku 16. stavku 2. Zakona o energiji (Narodne novine, broj: 120/12 i 14/14).
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
VV-04/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
21.5.2014 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 21.5.2014 - 10:00

Mjesto:

Prostorije Zatvora u Zagrebu.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Sukladno članku 145. Zakona o javnoj nabavi, žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. Žalba se dostavlja neposredno ili poštom. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija u odnosu na rokove za žalbu propisane Zakonom o javnoj nabavi i je li primjerak žalbe dostavljen naručitelju na dokaziv način istodobno s izjavljivanjem žalbe Državnoj komisiji.
U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:
a) objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji;
b) objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
c) otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda;
d) primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave (točke a. do d.) nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, naručitelj će, sukladno članku 157. Zakonu o javnoj nabavi, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
7.4.2014